Телесне Повреде – Законски Облици и Прописане Казне

Телесне повреде се састоје у нарушавању телесног интегритета или здравља човека.

Оне могу да се манифестују као тешке (чл.121 КЗ РС) и лаке телесне повреде (чл.122 КЗ РС), зависно од тежине нарушеног телесног интегритета или здравља.

Тешка телесна повреда

КЗ РС (чл.121) разликује различите облике тешких телесних повреда:

(1) Ко другог тешко телесно повреди или му здравље тешко наруши, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко другог тешко телесно повреди или му здравље наруши тако тешко да је услед тога доведен у опасност живот повређеног или је уништен или трајно и у знатној мери оштећен или ослабљен неки важан део његовог тела или важан орган или је проузрокована трајна неспособност за рад повређеног или трајно и тешко нарушење његовог здравља или унакаженост, казниће се затвором од једне до осам година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт повређеног лица, учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(4) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини из нехата, казниће се затвором до три године.

(5) Ко дело из ст. 1. до 3. овог члана учини на мах, доведен без своје кривице у јаку раздраженост нападом, злостављањем или тешким вређањем од стране повређеног, казниће се за дело из става 1. затвором до три године, за дело из става 2. затвором од три месеца до четири године, а за дело из става 3. затвором од шест месеци до пет година.

(6) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу или бременитој жени или лицу које обавља послове од јавног значаја, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година, за дело из става 2. овог члана затвором од две до дванаест година, а за дело из става 3. овог члана затвором од пет до петнаест година.

teska telesna povreda

Последица код свих облика кривичног дела тешке телесне повреде састоји се у тешкој повреди телесног интегритета, или у тешком нарушавању здравља.

С тим што код тешке телесне повреде квалификоване смрћу поред основне последице мора наступити и смрт повређеног лица, а радњу извршења представља свака она радња која је подобна да проузрокује такву последицу.

Постоји пет облика тешке телесне повреде:

  1. обична тешка телесна повреда,
  2. нарочито тешка телесна повреда,
  3. тешка телесна повреда квалификована смрћу,
  4. тешка телесна повреда на мах и
  5. тешка телесна повреда из нехата.

Обична тешка телесна повреда предвиђена је ставом 1. и она ће постојата у случају ако услед повреде живот повређеног није доведен у опасност.

Постојаће када је уништен или трајно и у знатној мери оштећен или ослабљен део тела или орган који се не сматра важним.

Она постоји и када је неки важан део тела или орган оштећен или ослабљен у знатној мери, али не трајно.

У случају проузроковања неспособности за рад, код обичне тешке телесне повреде, та неспособност мора бити привремена.

Нарушавање здравља као облик обичне тешке телесне повреде постојаће када је оно трајно, а није тешко, или када је тешко, а није трајно.

Обична тешка телесна повреда постојаће и када повреда проузрокује извесне трајне промене на телу које се не могу сматрати унакаженошћу.

Нарочито тешка телесна повреда предвиђена је ставом 2. и она у зависности од последице има пет облика:

  • када је доведен у опасност живот повређеног;
  • када је уништен или трајно и у знатној мери оштећен или ослабљен неки важан део тела или важан орган повређеног;
  • када је проузрокована трајна неспособност за рад повређеног;
  • када је трајно и тешко нарушено здравље повређеног;
  • када је наступила унакаженост повређеног.

Кривично дело тешка телесна повреда постојаће и када је услед наношења обичне или нарочито тешке телесне повреде дошло до наступања смрти повређеног (став 3.).

Код овог кривичног дела као квалификаторна околност јавља се својство оштећеног, тако је за дела из става 1., 2. и 3. предвиђена тежа казна уколико су она учињена према малолетном лицу, бременитој жени или лицу које обавља послове од јавног значаја.

Привилеговани облици дела из става 1., 2. и 3. постојаће уколико су она учињена на мах, када је учинилац без своје кривице доведен у јаку раздраженост нападом, злостављањем или тешким вређањем од стране повређеног.

Ставом 4. предвиђено је блаже кажњавање за нехатно извршење дела из става 1. и 2.

Ово дело, изузев става 4., може се извршити само са умишљајем. Такође, умишљај мора постојати и у погледу квалификаторних околности код облика из става 6.

Код тешке телесне повреде квалификоване смрћу (став 3.) у односу на основни облик мора постојати умишљај, док се у односу на последицу тражи нехат.

Као код убистава, тако и код кривичних дела телесних повреда преовлађују мушкарци као извршиоци. Према тврђењу Кајзера (Каисер,1993) само 12% извршилаца телесних повреда су жене.

Жене чешће телесно повређују после дужевременог и трајног поремећаја међусобних односа са жртвом. Међу извршиоцима телесних повреда знатно је већи број пунолетних извршилаца него малолетника.

Лака телесна повреда

Када је лака телесна повреда у питању, закон истиче:

(1) Ко другог лако телесно повреди или му здравље лако наруши, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је таква повреда нанесена оружјем, опасним оруђем или другим средством подобним да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, учинилац ће се казнити затвором до три године.

(3) Суд може учиниоцу дела из става 2. овог члана изрећи судску опомену, ако је учинилац био изазван непристојним или грубим понашањем оштећеног.

(4) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по приватној тужби.

Лака телесна повреда састоји се у лаком нарушавању телесног интегритета, односно у лаком нарушавању здравља. Све оно што не представља обичну тешку телесну повреду, јесте лака телесна повреда.

Лака телесна повреда постоји када ни на који начин није доведен у опасност живот повређеног.

Она је неспојива са уништењем било којег органа или дела тела, а неће је бити ни ако део тела или орган није знатно или трајно ослабљен или оштећен (лака телесна повреда би могла постојати када би био ослабљен или оштећен у мањој мери и привремено неки мање важан део тела или мање важан орган).

Код лаке телесне повреде нема ни трајне ни привремене неспособности за рад. Евентуално, прихвата се да постоји лака телесна повреда онда када је та неспособост трајала врло кратко време.

Лака телесна повреда постоји и онда када здравље повређеног није ни трајно ни тешко нарушено, односно када је то привремено и лако.

О лакој телесној повреди радиће се и онда када није дошло до унакажености, нити пак ни до какве трајне деформације тела повређеног. У изгледу повређеног може доћи само до привремених промена у изгледу (модрице, огреботине и сл.). 

Тежи облик лаке телесне повреде овисан је о средству, и он ће постојати када се лака телесна повреда нанесе оружјем, опасним оруђем или другим средством подобним да тело тешко повреди или здравље тешко наруши.

Под овако одређеним појмом средства треба подразумевати оно средство чија употреба на одређен начин, односно под одређеним околностила, по правилу, проузрокује тешку телесну повреду, а не и свако средство којим се под одређеним околностима и у изузетним случајевима може нанети тешка телесна повреда.

Кривично дело може се извршити само са умишљајем, при чему код тежег облика лаке телесне повреде умишљај мора обухватити и свест да се употребљеним средством тело може тешко повреди или здравље тешко нарушити.

Ако је извршилац тежег облика лаке телесне повреде био изазван непристојним или грубим понашањем оштећеног, суд извршиоцу може изрећи судску опомену.

Кривично гоњење за основни облик лаке телесне повреде предузима се по приватној тужби, а за остале облике по службеној дужности.

Начини и средстава извршења телесних повреда су различити, али се углавном ове повреде наносе ударањем разним предметима.

Према једном истраживању, мушкарци чешће наносе телесне повреде путем убода него што то чине жене, док жене чешће наносе повреде гађањем разним предметима.

Према резултатима овог истраживања, средства извршења лаких и тешких телесних повреда још више су одређена полом него што је то случај са начином извршења.

Ту на најнепосреднији начин долазе до изражаја специфичне биолошке карактеристике и обележја социјалног положаја жене, првенствено њихова физичка инфериорност у односу на мушкарце и везаност за домаћинство и кућне послове.

За разлику од жена, које ретко употребљавају физичку силу за наношење тешке телесне, код мушкараца је употреба физичке силе најчешћа. Код лаких телесних повреда много је мања разлика између мушкараца и жена у погледу употребе физичке силе.

То се објашњава околношћу да су претежно жене жртве лаких телесних повреда које врше жене, па је самим тим за савлађивање отпора друге жене у просеку довољна и физичка сила, док се при наношењу телесних повреда мушкарцу морају да користе и друга средства.

Кривични законик познаје још једно кривично дело које је  у уској вези са наношењем телесних повреда, а то је кривично дело Учествовање у тучи које је  и прописано чланом 123. КЗРС.

Учествовање у тучи

Ко учествује у тучи у којој је неко лишен живота или је другом нанесена тешка телесна повреда, казниће се за само учествовање новчаном казном или затвором до три године.

Радња извршења овог кривичног дела јесте учествовање у тучи. Да би учествовање у тучи било кривично дело потребно је да је неко лице у тој тучи лишено живота или му је нанета тешка телесна повреда.

Овај услов представља објективни услов кажњивости. Ово делу могу извршити само они учесници у тучи за које није утврђено да су извршили убиство, или тешку телесну повреду.

Извршилац убиства или тешке телесне повреде одговара само за то кривично дело, а не и за учествовање у тучи.

Ово кривично дело може се извршити само са умишљајем, при чему умишљајем не треба да буде обухваћен објективни услов инкриминације, тј. да је неко лице у тучи лишено живота, односно да му је нанета тешка телесна повреда. У противном, постојало би кривично дело убиства, односно тешке телесне повреде.

Адвокат Зоран Ј. Минић

Related Posts

Leave a Reply