Уверење о Некажњавању – Све што је потребно да знате

uverenje o nekaznjavanju

Уверење о некажњавању је документ који најчешће захтевају послодавци када заснивате радни однос, факултети приликом уписа на студије, било у иностранству или у земљи, као и дипломатска конзуларна представништва када аплицирате за визу.

Шта је уверење о некажњавању?

Уверење о некажњавању је документ којим се потврђује да подносилац захтева (ни)је правноснажно осућено лице.

Као што сам раније напоменуо, потврда о некажњавању је најчешће потребна приликом заснивања радног односа, уписа на студије, било у земљи или у иностранству, приликом аплицирања за визу, боравишну и радну дозволу.

Често клијенти доносе погрешну потврду на превод јер нису упознати са разликом између потврде о неосуђиваности и уверења о некажњавању.

Да бисте што лакше извадили правилну потврду и исправно је превели и легализовали, ако планирате да је користите у иностранству или је предајете дипломатско – конзуларним представништвима.

Да би превод уверења о некажњавању био прихваћен, уверење мора да преведе овлашћени судски преводилац, односно судски тумач.

Овлашћени судски преводилац (судски тумач) је искључиво преводилац који је овлашћен од стране Министарства правде Републике Србије за превод страних докумената на српски језик и превод докумената са српског језика на страни језик.

За обављање свог посла судски преводилац је добио решење о именовању и печат којим може званично да оверава преводе, укључујући и превод уверења.

Уверење о некажњавању је извод из казнене евиденције, односно казненог регистра МУП-а Републике Србије.

Поступак издавања уверења

Захтев за издавање уверења о (не)кажњавању може да се поднесе лично надлежној полицијској управи по месту рођења или полицијској станици на општини у којој је лице пријављено.

izdavanje uverenja o nekaznjavanju

Уколико се тренутно налазите у иностранству, захтев можете поднети званичним државним органима Републике Србије – надлежном ДКП РС у земљи у којој се тренутно налазите, који ће преко Министарства спољних послова РС, бити прослеђен надлежној управи МУП-а Републике Србије.

Уколико лице није у могућности да лично поднесе захтев и преузме уверење, то у његово име може учинити и лице које има потписану и оверену сагласност од стране нотара. Такође адвокат, уз приложено пуномоћје лица на које се уверење односи, може предати захтев и преузети уверење.

Захтев за уверење о некажњавању се може поднети и путем електронског сервиса еУправе, при чему је неопходно да корисник поседује квалификовани електронски сертификат. На линку портала еУправе детаљно је описан поступак подношења захтева за издавање уверења.

Како изгледа уверење о некажњавању?

Уверење о некажњавању садржи следеће податке:

 1. назив институције која је издала уверење о некажњавању;
 2. место вађења уверења о некажњавању;
 3. датум вађења уверења о некажњавању;
 4. број уверења о некажњавању;
 5. личне податке (име и презиме, пребивалиште, датум рођења, матични број, име оца и име мајке, девојачко презиме мајке);
 6. сврху издавања уверења о некажњавању;
 7. износ плаћене таксе;
 8. печат и потпис издаваоца уверења о некажњавању;
 9. историју из казнене евиденције.

Ако сте били кажњавани, на вашем уверењу о некажњавању биће приказана ваша историја кажњавања из информационог система казнене евиденције МУП-а.

Уколико до датума вађења уверења нисте били кажњавани, на вашем уверењу писаће да према подацима из казнене евиденције МУП-а, нисте кажњавани.

Колико траје уверење о некажњавању?

Уверење о некажњавању важи 3 месеца. Ако уверење вадите за стране институције, проверите да ли прописом одређене земље или дипломатско-конзуларног представништва није предвиђен краћи рок од уобичајеног.

Када ми је потребан превод уверења?

Ако уверење планирате да користите у иностранству, било за потребе добијања визе, радне дозволе, заснивања радног односа, за упис на студије и сл., неопходно је да уверење преведете на језик земље у којој ће документ бити употребљен.

Сви преводи издати од стране државних органа морају бити званично преведени. Званичан превод значи да превод може да припреми искључиво овлашћени судски преводилац.

Превод уверења о некажњавању мора да садржи тачан превод комплетног текста из уверења о некажњавању, укључујући печат и потпис издаваоца документа, печат и клаузулу овлашћеног преводиоца на крају превода, којом преводилац гарантује да је превод истоветан оригиналном уверењу о некажњавању.

Сваки оверени превод се спаја са документом који се преводи. Превод уверења о некажњавању се може спојити са оригиналом или копијом уверења о некажњавању.

Легализација уверења о некажњавању – апостилле печат и пуна легализација?

Уверење о некажњавању за права грађана у иностранству је често потребно нашим сународницима у иностранству, најчешће ради запослења односно промене послодаваца.

legalizacija uverenja o nekaznjavanju

Да ли је потребно да уверење легализујете зависи искључиво од захтева институција, којима предајете уверење о некажњавању.

Постоје два начина на која можете легализовати уверење:

 • пуна легализација и
 • легализација апостилле печатом.

Начин легализације зависи од земље у којој ће уверење бити употребљено. Већина европских земаља су потписнице Хашке конвенције, тако да ће вам бити довољан само апостилле печат на уверењу о некажњавању, док ћете за земље које захтевају пуну легализацију морати да легализујете уверење о некажњавању у неколико корака.

Апостилле печат у Србији издају судови. Апстилирање се обавља у суду општине на чијој територији је уверење издато.

На апостилирање носите оригинално уверење о некажњавању јер се печат издаје искључиво на оригиналним исправама. Ако уверење о некажњавању морате и да преведете, онда на превод достављате апостилирани оригинал.

Разлика измежу уверење о некажњавању и потврда о неосуђиваности

Потврда о неосуђиваности није што и уверење о некажњавању. Уверење о некажњавању  се ослања на информације из казнене евиденције и информационих система МУП-а и пружа информације да ли сте до датума вађења уверења били кажњавани по било ком основу.

Ово уверење се на захтев, односно по потреби, вади на шалтерима МУП-у или електронски.

Потврду о неосуђиваности издаје суд, док уверење о некажњавању издаје Министарство унутрашњих послова.

Уколико вас занима да ли можете бити избрисани из казнене евиденције, можете прочитати и текст о брисању осуде из казнене евиденције.

Related Posts

Leave a Reply