Uverenje o Nekažnjavanju – Sve što je potrebno da znate

uverenje o nekaznjavanju

Uverenje o nekažnjavanju je dokument koji najčešće zahtevaju poslodavci kada zasnivate radni odnos, fakulteti prilikom upisa na studije, bilo u inostranstvu ili u zemlji, kao i diplomatska konzularna predstavništva kada aplicirate za vizu.

Šta je uverenje o nekažnjavanju?

Uverenje o nekažnjavanju je dokument kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva (ni)je pravnosnažno osućeno lice.

Kao što sam ranije napomenuo, potvrda o nekažnjavanju je najčešće potrebna prilikom zasnivanja radnog odnosa, upisa na studije, bilo u zemlji ili u inostranstvu, prilikom apliciranja za vizu, boravišnu i radnu dozvolu.

Često klijenti donose pogrešnu potvrdu na prevod jer nisu upoznati sa razlikom između potvrde o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju.

Da biste što lakše izvadili pravilnu potvrdu i ispravno je preveli i legalizovali, ako planirate da je koristite u inostranstvu ili je predajete diplomatsko – konzularnim predstavništvima.

Da bi prevod uverenja o nekažnjavanju bio prihvaćen, uverenje mora da prevede ovlašćeni sudski prevodilac, odnosno sudski tumač.

Ovlašćeni sudski prevodilac (sudski tumač) je isključivo prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za prevod stranih dokumenata na srpski jezik i prevod dokumenata sa srpskog jezika na strani jezik.

Za obavljanje svog posla sudski prevodilac je dobio rešenje o imenovanju i pečat kojim može zvanično da overava prevode, uključujući i prevod uverenja.

Uverenje o nekažnjavanju je izvod iz kaznene evidencije, odnosno kaznenog registra MUP-a Republike Srbije.

Postupak izdavanja uverenja

Zahtev za izdavanje uverenja o (ne)kažnjavanju može da se podnese lično nadležnoj policijskoj upravi po mestu rođenja ili policijskoj stanici na opštini u kojoj je lice prijavljeno.

izdavanje uverenja o nekaznjavanju

Ukoliko se trenutno nalazite u inostranstvu, zahtev možete podneti zvaničnim državnim organima Republike Srbije – nadležnom DKP RS u zemlji u kojoj se trenutno nalazite, koji će preko Ministarstva spoljnih poslova RS, biti prosleđen nadležnoj upravi MUP-a Republike Srbije.

Ukoliko lice nije u mogućnosti da lično podnese zahtev i preuzme uverenje, to u njegovo ime može učiniti i lice koje ima potpisanu i overenu saglasnost od strane notara. Takođe advokat, uz priloženo punomoćje lica na koje se uverenje odnosi, može predati zahtev i preuzeti uverenje.

Zahtev za uverenje o nekažnjavanju se može podneti i putem elektronskog servisa eUprave, pri čemu je neophodno da korisnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. Na linku portala eUprave detaljno je opisan postupak podnošenja zahteva za izdavanje uverenja.

Kako izgleda uverenje o nekažnjavanju?

Uverenje o nekažnjavanju sadrži sledeće podatke:

 1. naziv institucije koja je izdala uverenje o nekažnjavanju;
 2. mesto vađenja uverenja o nekažnjavanju;
 3. datum vađenja uverenja o nekažnjavanju;
 4. broj uverenja o nekažnjavanju;
 5. lične podatke (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, matični broj, ime oca i ime majke, devojačko prezime majke);
 6. svrhu izdavanja uverenja o nekažnjavanju;
 7. iznos plaćene takse;
 8. pečat i potpis izdavaoca uverenja o nekažnjavanju;
 9. istoriju iz kaznene evidencije.

Ako ste bili kažnjavani, na vašem uverenju o nekažnjavanju biće prikazana vaša istorija kažnjavanja iz informacionog sistema kaznene evidencije MUP-a.

Ukoliko do datuma vađenja uverenja niste bili kažnjavani, na vašem uverenju pisaće da prema podacima iz kaznene evidencije MUP-a, niste kažnjavani.

Koliko traje uverenje o nekažnjavanju?

Uverenje o nekažnjavanju važi 3 meseca. Ako uverenje vadite za strane institucije, proverite da li propisom određene zemlje ili diplomatsko-konzularnog predstavništva nije predviđen kraći rok od uobičajenog.

Kada mi je potreban prevod uverenja?

Ako uverenje planirate da koristite u inostranstvu, bilo za potrebe dobijanja vize, radne dozvole, zasnivanja radnog odnosa, za upis na studije i sl., neophodno je da uverenje prevedete na jezik zemlje u kojoj će dokument biti upotrebljen.

Svi prevodi izdati od strane državnih organa moraju biti zvanično prevedeni. Zvaničan prevod znači da prevod može da pripremi isključivo ovlašćeni sudski prevodilac.

Prevod uverenja o nekažnjavanju mora da sadrži tačan prevod kompletnog teksta iz uverenja o nekažnjavanju, uključujući pečat i potpis izdavaoca dokumenta, pečat i klauzulu ovlašćenog prevodioca na kraju prevoda, kojom prevodilac garantuje da je prevod istovetan originalnom uverenju o nekažnjavanju.

Svaki overeni prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Prevod uverenja o nekažnjavanju se može spojiti sa originalom ili kopijom uverenja o nekažnjavanju.

Legalizacija uverenja o nekažnjavanju – apostille pečat i puna legalizacija?

Uverenje o nekažnjavanju za prava građana u inostranstvu je često potrebno našim sunarodnicima u inostranstvu, najčešće radi zaposlenja odnosno promene poslodavaca.

legalizacija uverenja o nekaznjavanju

Da li je potrebno da uverenje legalizujete zavisi isključivo od zahteva institucija, kojima predajete uverenje o nekažnjavanju.

Postoje dva načina na koja možete legalizovati uverenje:

 • puna legalizacija i
 • legalizacija apostille pečatom.

Način legalizacije zavisi od zemlje u kojoj će uverenje biti upotrebljeno. Većina evropskih zemalja su potpisnice Haške konvencije, tako da će vam biti dovoljan samo apostille pečat na uverenju o nekažnjavanju, dok ćete za zemlje koje zahtevaju punu legalizaciju morati da legalizujete uverenje o nekažnjavanju u nekoliko koraka.

Apostille pečat u Srbiji izdaju sudovi. Apstiliranje se obavlja u sudu opštine na čijoj teritoriji je uverenje izdato.

Na apostiliranje nosite originalno uverenje o nekažnjavanju jer se pečat izdaje isključivo na originalnim ispravama. Ako uverenje o nekažnjavanju morate i da prevedete, onda na prevod dostavljate apostilirani original.

Razlika izmežu uverenje o nekažnjavanju i potvrda o neosuđivanosti

Potvrda o neosuđivanosti nije što i uverenje o nekažnjavanju. Uverenje o nekažnjavanju  se oslanja na informacije iz kaznene evidencije i informacionih sistema MUP-a i pruža informacije da li ste do datuma vađenja uverenja bili kažnjavani po bilo kom osnovu.

Ovo uverenje se na zahtev, odnosno po potrebi, vadi na šalterima MUP-u ili elektronski.

Potvrdu o neosuđivanosti izdaje sud, dok uverenje o nekažnjavanju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ukoliko vas zanima da li možete biti izbrisani iz kaznene evidencije, možete pročitati i tekst o brisanju osude iz kaznene evidencije.

Related Posts

Leave a Reply