Покретање и ток поступка за лишење пословне способности

У Србији око 3.000 грађана годишње остане без пословне способности. Пословна способност се, након завршетка судског поступка одузима особама са инвалидитетом, интелектуалним и менталним тешкоћама и та лица остају без права на брак и рађање деце, затим без права на рад и гласање, али и управљање сопственом имовином.

Уопштено

Поступак за лишење пословне способности пунолетних лица регулисан је Законом о ванпарничном поступку. Члан 32. прописује да поступак за лишење пословне способности суд покреће и води по службеној дужности, као и по предлогу органа старатељства, брачног друга, детета или родитеља лица код кога су се стекли законски услови за лишење, односно ограничење пословне способности. Поступак се покреће и по предлогу деде, бабе, брата, сестре, као и унука, ако са тим лицем живе у породичној заједници. Предлог за покретање поступка може да стави и само лице које треба лишити пословне способности, ако може да схвати значење и правне последице свог предлога. Такође, одредбе члана 33. прописују да предлог мора да садржи чињенице на којима се заснива, као и доказе којима се те чињенице утврђују или чине вероватним. Ако поступак није покренуо орган старатељства, предлог мора да садржи и податке из којих произилази овлашћење за покретање поступка. Дакле, потребно је да њен син поднесе предлог за покретање поступка основном суду у месту њеног пребивалишта.

Детаљно о поступку за лишење пословне способности

Поступак за лишавање пословне способности покреће сам суд по службеној дужности. Он је једностраначки јер се води у интересу лица према коме се поступак води. Закон је предвидео да је из разумљивих разлога овај поступак изузетно хитан. Поред поступка за лишење пословне способности суд по службеној дужности покреће и поступак за проверу постојања разлога за даље трајање изречене мере лишења пословне способности у складу са Законом о ванпарничном поступку.

У поступку лишења пословне способности суд испитује да ли је пунолетно лице према степену способности за нормално расуђивање у стању да се само брине о својим правима и интересима. Суд одлучује о потпуном или делимичном лишавању пословне способности, када утврди да за то постоје законом одређени разлози, као и о враћању одузете способности када престану разлози за лишење односно ограничење пословне способности.

Месна надлежност

У овом поступку месна надлежност суда се оцењује према пребивалишту односно боравишту лица против кога се води поступак.

Ко може покренути поступак?

У овом поступку активну процесну легитимацију имају: орган старатељства, супружник, ванбрачни партнер, дете или родитељ лица које треба лишити пословне способности.

Остали сродници (деде, бабе, брат, сестра, као и унук овог лица) имају активну процесну легитимацију, под условом да живе у породичној заједници са лицем према коме се поступак води.

Поступак може да се покрене и на предлог самог лица које треба да се лиши пословне способности.

Ток поступка

У поступку је изражено истражно начело те суд прикупља и изводи доказе: изјашњавањем (“саслушањем”) лица према коме се поступак води, његовог старатеља, као и других лица која могу да дају потребна обавештења, затим вештачењем лица о чијем се праву одлучује, а ово лице има право и да се изјасни о свим чињеницама и доказима. Препорука Комитета министара Савета Европе о пунолетним особама и пословној способности прописује да пунолетна особа мора бити обавештена о томе да се води поступак о њеној пословној способности, наводећи да обавештење треба да буде формулисано на језику који пунолетна особа разуме, или на други начин. Препорука Комитета министара Савета Европе такође говори да “пунолетна особа има право да буде саслушана лично током било ког поступка који може утицати на њену пословну способност”. Суд може да оцени да ли може уопште успоставити контакт са лицем према коме се поступак води и тада изузетно може да изостане његово изјашњавање, с тим што је суд дужан да то на несумњив начин утврди и образложи.

Суд је у овом поступку дужан да одреди медицинско вештачење по службеној дужности да би се утврдило стање менталног здравља и степен способности за расуђивање лица према коме се поступак води, што је од битног значаја за одређивање обима мере која треба евентуално да буде одређена, продужена или измењена у поступку.

Вештачење стања менталног здравља врше квалификовани вештаци – и то најмање два лекара одговарајуће специјалности (психијатри, неуропсихијатри, клинички психолози…) које суд одређује решењем и који треба да буду уписани у регистар судских вештака за одређену област вештачења. Вештачење не могу да обаве они лекари који су поставили дијагнозу пре но што је био покренут поступак за лишење пословне способности и чији је стручни налаз предлагач приложио уз предлог којим је поступак покренут.

Суд решењем одређује задатак вештака, а то је да у свом налазу и мишљењу наведу да ли је лице према коме је покренут поступак ради изрицања мере лишења пословне способности оријентисано у времену и простору и према трећим лицима и да ли, с обзиром на стање менталног здравља, може да штити своја права и извршава своје обавезе. У свом налазу вештаци треба да наведу актуелни психички статус лица према којем је покренут поступак ради изрицања ове мере, опишу здравствено стање овог лица, као и то да ли је лице оријентисано у простору и времену, да ли се успоставља вербални контакт и да ли се одржава и продубљује, да ли су у садржају мисаоног тока присутне сумануте идеје, да ли постоји критичност у идејама итд.

Решење

Након завршетка поступка у коме се одлучује о лишењу пословне способности, правноснажно Решење суд ће досатвити матичару ради уписа у матичну књигу рођених за то лице, органу који води земљишну или другу јавну књигу о евиденцији непокретности ако лице на које се решење односи има непокретност, као и органу старатељства.

У решењу којим је одлучио о лишењу пословне способности суд одређује рок у коме ће се проверити да ли постоје разлози за даље трајање изречене мере, а који не може бити дужи од три године.

Суд може одложити доношење решења о делимичном лишењу пословне способности због злоупотребе алкохола или других опојних средстава, ако се основано може очекивати да ће се лице, према коме се води поступак, уздржати од злоупотребе алкохола или других опојних средстава.

Суд ће одложити доношење решења ако се то лице по својој иницијативи или по предлогу суда подвргне лечењу у одређеној здравственој установи. Суд може да одложи доношење решења о лишењу пословне способности за време од шест до 12 месеци. Решење може да се опозове ако лице прекине лечење или буде отпуштено из здравствене установе због нарушавања реда.

Жалба против решења

Против решења о лишењу пословне способности, лице које је лишено пословне способности може изјавити жалбу без обзира на стање свог менталног здравља у року од осам дана од дана када му је решење достављено.

Текст о враћању пословне способности можете прочитати овде.

Related Posts

Leave a Reply