Шта је то пословна способност?

Потпуна пословна способност стиче се са навршених 18 година живота тј. са пунолетством. Закон о породичним односима познаје могућност да неко лице стекне пословну способност и пре навршених 18 година живота и то у случају када додје до склапања брака пре пунолетства уз дозволу суда. Суд може дозволити стицање потпуне пословне способности малолетном лицу које је навршило 16. годину живота, а постало је родитељ и достигло је телесну и душевну зрелост потребну за самостално старање о сопственој личности, правима и интересима.

Пословна способност се у одређеним околностима може се одузети или ограничити. Особа која је пословно способна може склапати уговоре, дати пристанак на лечење, доносити одлуке о томе где ће живети, располагати својом имовином, подносити тужбе и жалбе, склапати брак, доносити одлуке о признавању мајчинства и очинства, бирати на парламентарним, председничким, локалним изборима, подизати кредите, односно, предузимати све правне радње које одрасла особа може предузети у свакодневном животу.

Лишење пословне способности

Лишење пословне способности у нашем правном систему регулисано је Породичним законом, а сам поступак за лишење пословне способности регулисан је Законом о ванпарничном поступку.

У Породичном закону, у делу “Старатељство”, чл.146-150. такође је регилисано лишење пословне способности.

Према наведеним одредбама Породичном закона:

1.            Потпуно лишење пословне способности

Пунолетно лице које због болести или сметњи у психо-физичком развоју није способно за нормално расуђивање те због тога није у стању да се само стара о себи и о заштити својих права и интереса може бити потпуно лишено пословне способности.

Пословна способност  једнака је пословној способности млађег малолетника.

2.            Делимично лишење пословне способности

Пунолетно лице које због болести или сметњи у психо-физичком развоју својим поступцима непосредно угрожава сопствена права и интересе или права и интересе других лица може бити делимично лишено пословне способности.

Пословна способност лица из става 1. овог члана једнака је пословној способности старијег малолетника.

Судском одлуком о делимичном лишењу пословне способности одредиће се правни послови које лице делимично лишено пословне способности може односно не може самостално предузимати.

Поступак за лишење пословне способности

Поступак за лишавање пословне способности покреће сам суд по службеној дужности. Он је једностраначки јер се води у интересу лица према коме се поступак води. Закон је предвидео да је из разумљивих разлога овај поступак изузетно хитан. Поред поступка за лишење пословне способности суд по службеној дужности покреће и поступак за проверу постојања разлога за даље трајање изречене мере лишења пословне способности у складу са Законом о ванпарничном поступку (даље: Закон).

У овом поступку месна надлежност суда се оцењује према пребивалишту односно боравишту лица против кога се води поступак.

Ко може поднети предлог?

У овом поступку активну процесну легитимацију имају: орган старатељства, супружник, ванбрачни партнер, дете или родитељ лица које треба лишити пословне способности.

Остали сродници (деде, бабе, брат, сестра, као и унук овог лица) имају активну процесну легитимацију, под условом да живе у породичној заједници са лицем према коме се поступак води.

Поступак може да се покрене и на предлог самог лица које треба да се лиши пословне способности.

Ток поступка

У поступку је изражено истражно начело те суд прикупља и изводи доказе: изјашњавањем (“саслушањем”) лица према коме се поступак води, његовог старатеља, као и других лица која могу да дају потребна обавештења, затим вештачењем лица о чијем се праву одлучује, а ово лице има право и да се изјасни о свим чињеницама и доказима. Препорука Комитета министара Савета Европе о пунолетним особама и пословној способности прописује да пунолетна особа мора бити обавештена о томе да се води поступак о њеној пословној способности, наводећи да обавештење треба да буде формулисано на језику који пунолетна особа разуме, или на други начин. Препорука Комитета министара Савета Европе такође говори да “пунолетна особа има право да буде саслушана лично током било ког поступка који може утицати на њену пословну способност”. Суд може да оцени да ли може уопште успоставити контакт са лицем према коме се поступак води и тада изузетно може да изостане његово изјашњавање, с тим што је суд дужан да то на несумњив начин утврди и образложи.

Суд је у овом поступку дужан да одреди медицинско вештачење по службеној дужности да би се утврдило стање менталног здравља и степен способности за расуђивање лица према коме се поступак води, што је од битног значаја за одређивање обима мере која треба евентуално да буде одређена, продужена или измењена у поступку.

Вештачење стања менталног здравља врше квалификовани вештаци – и то најмање два лекара одговарајуће специјалности (психијатри, неуропсихијатри, клинички психолози…) које суд одређује решењем и који треба да буду уписани у регистар судских вештака за одређену област вештачења. Вештачење не могу да обаве они лекари који су поставили дијагнозу пре но што је био покренут поступак за лишење пословне способности и чији је стручни налаз предлагач приложио уз предлог којим је поступак покренут.

Суд решењем одређује задатак вештака, а то је да у свом налазу и мишљењу наведу да ли је лице према коме је покренут поступак ради изрицања мере лишења пословне способности оријентисано у времену и простору и према трећим лицима и да ли, с обзиром на стање менталног здравља, може да штити своја права и извршава своје обавезе. У свом налазу вештаци треба да наведу актуелни психички статус лица према којем је покренут поступак ради изрицања ове мере, опишу здравствено стање овог лица, као и то да ли је лице оријентисано у простору и времену, да ли се успоставља вербални контакт и да ли се одржава и продубљује, да ли су у садржају мисаоног тока присутне сумануте идеје, да ли постоји критичност у идејама итд.

Решење

Суд након спроведеног поступка доноси решење којим лишава у потпуности или делимично пословне способности лица према коме се води поступак. Одлука има конститутиван карактер јер се односи на промену личног стања лица према коме се води поступак.

У решењу о делимичном одузимању пословне способности суд је дужан да наведе и врсту послова које лице коме је делимично ограничена пословна способност може предузети самостално. Одређивањем круга послова у решењу, појачава се правна сигурност у правном промету, на пример, сва трећа лица могу бити сигурна да ли је могуће закључити уговор (купопродаја, поклон итд) са овим лицем. Осим тога, лице коме је делимично одузета пословна способност мора поуздано знати које правне послове може предузети, да ли се може запослити, склопити брак, признати очинство, саставити завештање или предузимати друге послове.

У решењу којим је одлучио о лишењу пословне способности суд је дужан да одреди рок у коме ће проверити да ли постоје разлози за даље трајање изречене мере. Овај рок не може бити дужи од три године.

Правоснажно решење о лишењу пословне способности суд доставља матичару и органу који води јавну књигу о евиденцији непокретности, ако је лице које је лишено пословне способности титулар права на непокретности.

Правни лек

Против решења којим је ограничена пословна способност у потпуности правни лек може да изјави лице према коме је поступак вођен у року од осам дана.
Поред лица према коме се поступак води жалбу могу изјавити у његовом интересу старатељ, привремени заступник, пуномоћник.

Поступак за преиспитивање изречене мере лишења пословне способности

Законом је предвиђено обавезно преиспитивање одлуке којом је изречена мера лишења пословне способности. Материјална правноснажност донетог решења је према самом закону временски ограничена јер је суд дужан да у решењу одреди рок у коме ће се проверити да ли постоје разлози за даље трајање изречене мере. По протеку овог рока суд преиспитује да ли постоје услови за евентуалну промену или за даље продужење изречене мере. У поступку преиспитивања изречене мере суд је дужан да закаже рочиште и изведе доказ вештачењем лица према коме се поступак води и одлучи о обиму његове пословне способности.

Враћање пословне способности

Како је лице могло бити лишено потпуно или делимично пословне способности, тако исто њему може бити враћена пословна способност када престану разлози због којих је оно било потпуно или делимично лишено пословне способности.

Закон о ванпарничном поступку регулише поступак лишења и поступак враћања пословне способности.

Одлуку о враћању пословне способности доноси суд у ванпарничном поступку.

Правноснажна судска одлука о враћању пословне способности доставља се без одлагања органу старатељства.

Поступак за враћање пословне способности хитан је.

Суд по службеној дужности или на предлог органа старатељства, супружника, ванбрачног партнера, детета или родитеља лица које треба лишити пословне способности, као и по предлогу деде, бабе, брата, сестре, као и унука, ако са тим лицем живи у породичној заједници, доноси решење о враћању пословне способности пре него што истекне време проверавања ако утврди да више не постоје разлози због којих је лице лишено пословне способности.

Ако пре него што истекне време проверавања утврди да се стање менталног здравља лица које је потпуно лишено пословне способности толико поправило да је довољно и делимично лишење пословне способности, суд по службеној дужности или на предлог органа старатељства и наведених лица одређује делимично лишење пословне способности.

Ако пре него што истекне време проверавања утврди да се стање менталног здравља лица које је делимично лишено пословне способности променило, суд по службеној дужности или на предлог органа старатељства и наведених лица доноси решење којим повећава, односно смањује обим послова које лице делимично лишено пословне способности може самостално да предузима поред послова на које је законом овлашћено.

Правноснажно решење о враћању пословне способности, суд ће доставити матичару ради уписа у матичну књигу рођених за то лице, органу који води земљишну или другу јавну књигу о евиденицији непокретности ако лице на које се решење односи има непокретност, као и органу старатељства.

Текст о старатељству над пунолетном особом можете прочитати овде.

Related Posts

Leave a Reply