Шта је Претрес и Која је Разлика Између Прегледа и Претреса?

Претресање стана , осталих просторија, односно лица, представља радњу доказивања уколико је вероватно да ће окривљеног ухватити, односно да ће на тај начин пронаћи предмете (оружје, дрога) кривичног дела или друге предмете вазне за кривични поступак.

Да би полиција претресла стан, потребна је писмена наредба суда, са образложењем (зашто претресају стан). Наредба се, пре почетка претреса, уручује лицу код кога ће се обавити претрес. 

Уколико лице код кога се врши претресање стана жели да адвокат присуствује тој радњи, може да обезбеди његово присуство у року од три сата од уручења наредбе.

pretres

Међутим, уколико се претпоставља оружани отпор, неки вид насиља или је почело уништавање доказа у стану или другој просторији, претресање се може обавити и без претходне предаје наредбе.

Власник стана ће пре свега бити позван да добровољно отвори просторије, након чега ће просторије силом бити отворене.

Поред власника стана, односно његовог заступника, укућана, или суседа законодавац је предвидео да ће два пунолетна грађанина присуствовати као сведоци. Лице које спроводи претресање и присутни сведоци могу бити само лица истог пола, као и лице које се претреса.

Претрес стана се може снимати камером, односно поједини предмети се могу фотографисати.

Ако приликом претреса полиција пронађе предмете који имају везе са неким другим кривичним делом за које се гоњење предузима по службеној дузности они ће исте одузети, те описати у записнику, а о одузимању предмета ће издати потврду.

Полиција може без одлуке суда извршити претрес, ако :

  • Држалац стана то сам тражи;
  • Ако неко зове за помоћ;
  • Ради извршења одлуке суда о притварању или довођења окривљеног;
  • Ради непосредног лишења слободе извршиоца кривичног дела или отклањања непосредне опасности за људе или имовину.

Разлика између прегледа и претреса лица

Оно на шта помислимо када кажемо “претрес” заправо подразумева две различите полицијске процедуре — претрес и преглед.

pretres lica

Да би полицајац имао овлашћење да Вас прегледа, довољно је да посумња да са собом носите нешто опасно — оружје, експлозив или нешто друго — или предмет који би му помогао да пронађе нешто или некога за киме трага.

За преглед није потребан налог суда.

У случају претреса, потребно да је почињено кривично дело, и да постоји основана сумња да Ви код себе имате нешто што је важно за његово расветљавање.

Претрес се врши на основу судског налога, сем када полицајац приликом привођења посумња да носите неки опасан предмет, или да ћете бацити или сакрити нешто што треба да му послужи као доказ.

Преглед лица, предмета и превозних средстава

Сваки полицајац има овлашћење да Вас заустави и да прегледа Вас, предмете које имате код себе и Ваше возило ако треба да Вас доведе, или ако посумња да код себе имате нешто опасно.

То нешто може да буде оружје, експлозив или други предмет за који процени да бисте њиме могли да повредите себе или неког другог.

Такође, може да Вас прегледа и ако по службеној дужности трага за некиме или нечиме, а мисли да би код Вас могао да пронађе неки предмет који би му у томе помогао.

pretres policije

Полицајац преглед предузима на основу сопствене слободне процене — није му потребан налог суда, ни наређење претпостављеног.

Уколико се та процена покаже као тачна, и код Вас пронађе експлозив, оружје или нешто слично, тај предмет ће Вам одузети, и о томе издати потврду.

У случају да се догоди да уместо оружја пронађу неки други недозвољени предмет, на пример дрогу, преглед може да прерасте у претрес без налога.

Ако за такав претрес нису испуњени услови, полицајац може да затражи налог, и да Вас задржи док га не добије, што може да траје највише 6 сати.

Такође, на месту где је извршено кривично дело, или се десило нешто друго што полиција треба да истражи, рецимо пожар или експлозија, полиција има право и обавезу да спроведе преглед места догађаја, у склопу кога може да прегледа особе, предмете и возила која се ту затекну, и да легитимише присутне.

Шта полицајац сме да ради кад Вас прегледа?

Пре него што приступи прегледу, полицајац мора да Вам покаже своју легитимацију, ако му то затражите.

Ако је у цивилу, мора да Вам се представи и покаже значку пре него што Вам изда било какво наређење. Има обавезу да Вам каже да ли је у питању рутинска контрола, или траже извршиоца неког кривичног дела, као и да ли Вас лично сумњиче за нешто.

policija

Преглед представља “увид у садржај обуће и одеће” и много је мање инвазиван од претреса.

То значи да полицајац може да Вам погледа у џеп, али не и да завуче руку у њега, да може да Вам препипа преко одеће, и да може да користи и службеног пса да Вас оњуши ради проналажења експлозива и дроге.

Током прегледа има обавезу да поштује Ваше достојанство и да се према Вама односи са поштовањем.

Ако Вас заустави на јавном месту, због приватности мора да Вас издвоји на страну, сем ако би тиме “угрозио извршење задатка” — али то не важи ако се налазите на масовном скупу где то не би ни било могуће.

Сем ако је неопходно да се хитно одузму опасни предмети, полицајац треба да буде истог пола као особа коју прегледа.

Преглед предмета и превозних средстава

Полиција може да прегледа и предмете који се налазе у Вашој непосредној близини и “који се превозе по Вашемналогу или у Вашој пратњи” — то се односи, на пример, на пртљаг који предате на аеродрому.

Имају право да прегледају и Ваше возило, ако сте близу њега или га надзирете.

policijski pas

Током ове процедуре прегледају се “сви отворени и затворени простори” таквих предмета, Вашег возила и свега што се у њему нађе.

То значи да ће Вас питати да им отворите гепек или кофер, и да имате обавезу да их послушате. Ако одбијете, полицајац то може сам да уради, и на силу, али мора да пази да направи што мању штету.

У случају да ипак направи штету, мора да фотографише или да на други начин забележи да је то урадио.

И овде при прегледу могу да се користе пси и “техничка средства”.

Преглед места догађаја

Кад полицајац сазна да се догодило кривично дело или прекршај, или нека друга ситуација коју треба разјаснити, као, на пример, пожар или експлозија, обавиће преглед места догађаја, како би пронашао трагове који би могли да послуже као доказ или упуте на починиоца.

Тада ће, по потреби, извршити преглед особа, предмета и возила која се ту затекну.

Особе које се нађу на лицу места може да легитимише, и да их задржи ако процени да би могле да имају информације од значаја за разјашњење случаја. Такође, може и да им забрани да прилазе месту догађаја или да га снимају.

Шта ако пронађу нешто?

Предмете који имају везе са сврхом прегледа могу привремено да Вам одузму.

Сваки предмет који задрже морају да опишу у записнику, и у потврди коју Вам издају.

Ако нађу нешто друго што може да буде доказ у кривичном или прекршајном поступку, преглед може да прерасте у претрес без судског налога, ако за то постоје услови. У супротном, могу да Вас задрже док од суда не добију налог за претрес, а најдуже шест сати.

Претрес – Шта је и каква је процедура?

Претрес је инвазивнија процедура, која се спроводи на основу судске одлуке (осим у изузетним случајевима), ради откривања доказа о неком кривичном делу или хватања извршиоца тог дела.

Неопходно је, дакле, да је извршено кривично дело и да постоји основана сумња да Ви код себе или у свом стану имате нешто што је важно за његово расветљавање, или да се у Вашем стану крије особа која га је извршила.

policajac

Могу да претресају Вас лично, с тим да могу да Вас скину и прегледају Вам телесне шупљине, а могу да претресају и Ваш стан и друге просторије.

О претресу се саставља записник, и присуствују му два пунолетна сведока, а имате и право да захтевате да  претресу присуствује Ваш адвокат.

Предмете које пронађу, који имају везе са разлогом претреса, ће Вам одузети. Ако пронађу доказе који указују на друго кривично дело за које се гони по службеној дужности, могу да одузму и њих, а ако не буде било основа да се покрене поступак, вратиће Вам их.

Процедура приликом претреса

Пре почетка претреса, полицајац који га спроводи треба да Вам преда судски налог, ако га има, и да Вам предложи да добровољно предате предмете које траже или осумњиченог кога кријете.

Такође, мора да Вам објасни да имате право да тражите да претресу присуствује Ваш адвокат. Ако одлучите да искористите то право, претрес може да се одложи док Ваш бранилац не стигне, а највише три сата.

Сви присутни полицијски службеници су дужни да се легитимишу на Ваш захтев, а, ако су у цивилу, то морају да ураде и ако им то изричито не захтевате.

Имајте у виду да све ове процедуралне кораке полиција може да прескочи у случају да посумња да ћете пружати насилни отпор или уништити доказе.

Када пронађу затворен предмет или просторију, прво ће од Вас тражити да га отворите. Ако то одбијете, имају право да га отворе на силу, уз што мање штете. У случају да ипак направе штету, морају да је фотографишу или да на други начин забележи да су то урадили.

Претресу присуствују два пунолетна сведока, и о њему се обавезно саставља записник, који треба да потпишу сведоци и особа коју претресају, односно чији стан се претреса. Ток претреса може и да се снима камером.

Претрес особа

Ако полицајац посумња да код себе имате нешто што може да помогне у расветљавању кривичног дела, уз судски налог може да Вас претресе.

Претрес је далеко инвазивнији од прегледа. То значи да по закону има право да Вас скине до гола и врши преглед  Ваших телесних шупљина.

Међутим, такође по закону, полицијски службеник који га спроводи има обавезу да током целог претреса поштује Ваше “право на интиму” и “достојанство личности.”

Из тог разлога, службеници који спроводе претрес, и сви други присутни морају да буду истог пола као Ви. Ако процене да постоји опасност да ћете реаговати насилно или уништити доказе, претрес могу да спроведу и без налога.

Претрес стана и других просторија

Ако сумњају да се у некој просторији налазе докази о неком кривичном делу, или његов учинилац, полицајци могу да уђу у њу, ако треба и силом, и да је претресу.

На претрес се позива власник стана, шеф фирме, или неко други, зависно од тога која је просторија у питању. Ако та особа није ту, позива се неко од одраслих укућана, или комшија. Поред тога, претресу присуствују и два сведока.

dva policajca

Претрес се одвија у току дана и врши на основу судског налога, сем у одређеним случајевима:

  • када сам власник тражи да претрес буде ноћу, или је то “најбољи тренутак” за хватање починиоца или обезбеђивање доказа;
  • ако неко из стана зове упомоћ или је неопходно да се отклони нека опасност;
  • када је тако одређено судском наредбом;
  • када је започет дању и није завршен.

Приликом претресања се обавезно саставља записник, сем када се претрес врши без налога, у ком случају се издаје потврда о уласку у стан, у којој морају бити наведени разлози уласка, па се накнадно подноси извештај јавном тужиоцу, односно истражном судији.

На претрес без налога имаш право да изјавиш приговор, који се уноси у потврду.

Шта ако нешто нађу?

Предмете који имају везе са сврхом претреса полиција може привремено да одузме.

Сваки од тих предмета треба да буде описан у записнику, као и у потврди која се одмах по одузимању издаје власнику.

Ако нађу спорне предмете који немају везе са сврхом претреса, а који имају везе са кривичним делом за које се гони по службеној дужности, и њих могу да одузму.

У случају да нема основа да се поводом њих покрене поступак, и не постоји други законски разлог да их одузму, морају да Вам их врате.

Претрес дигиталних уређаја

Када истражује неко кривично дело, полиција може да претреса и Ваш компјутер, мобилни телефон, или било који други уређај на коме се чувају електронски подаци.

То може да ради искључиво на основу одлуке суда.

Ако поседују такав налог, имате обавезу да им омогућите приступ уређају — откључате телефон или лаптоп — сем ако сте баш Ви оптужени за кривично дело које се истражује, или ако је оптужени Ваш брачни или ванбрачни друг, или неки други члан породице, до одређеног степена сродства.

Такође, немате обавезу да им омогућите приступ ако би тиме повредили обавезу чувања неке тајне — ако се ради о државној тајни, или поверљивој исповести Вашег пацијента, особе чији сте верски исповедник, или клијента чији сте бранилац.

Да ли полиција сме да Вас претреса приликом путовања, иако имате све потребне папире?

Одређени полицијајци имају право да зауставе и претресу сваку особу и сваку ствар.

Гранична полиција има право да вам прегледа торбе, кесе и гепек. Једино што није дозвољено јесте одабир према националности, раси, полу, религији или етничкој припадности.

Да ли полиција на аеродрому сме да прегледа рачунар и мобилни телефон?

Да. Имају право да направе копије свих инфомација које су пронашли у уређајима.

Ипак, ако сматрате да сте неправедно одабрани за овакав претрес, имате право да се жалите. Запишите његово име и све податке о догађају.

Шта ако приликом претреса полиција тражи да скинете одећу?

Ово не спада у стандардни начин претреса и спроводи се само у случају основане сумње.

Углавном се спроводи на границама, аеродромима и у полицијској станици.

Оно што је ваше право јесте да добијете приватну просторију у којој ће се претрес обавити, у присуству само једног полицајца или полицајке, у зависности од пола.

Три савета грађанима Србије за сусрете са полицијом

patrola

1. Знајте своја права и позивајте се на њих

Устав, закони и међународне конвенције у Србији осигуравају Вам основна права која не (смеју да) зависе од нечије добре воље, већ су гарантована.

Међутим, сведоци смо кршења и непоштовања права чак и од стране оних којима је посао да их штите. Без обзира на то, ако знате шта су Ваша права и шта су овлашћења надлежних органа, позивајте се на њих јер тиме повећавате шансу да ће она бити поштована.

Добар пример за ово јесте легитимисање где се, када униформисана полиција подвикне „вади личне карте!“ грађани најчешће одмах, без питања, хватају за новчаник и показују документа.

Закон о полицији (члан 75) прописује 11 основа за проверу и утврђивање идентитета и наводи да је дужност полицијског службеника да Вас о конкретном разлогу у конкретној ситуацији информише.

Наравно, постоје и изузеци, тј. ова обавеза престаје да важи ако се прикупљају обавештења о кривичном делу које се гони по службеној дужности и ако би то могло угрозити постизање циља провере.

Али, чак и ако не добијете одговор, знајте да имате право да питате зашто вас легитимишу и увек питајте.

Ако Вам приђе особа у цивилу и тражи легитимацију или изда усмено наређење, што се такође дешава, питајте ко је та особа и тражите да Вам покаже легитимацију.

То може бити полицијски службеник у цивилу, али може бити и неко ко нема та овлашћења, већ покушава да Вас застраши.

Закон о полицији (члан 66) обавезује полицајца који није у униформи да Вам пре примене полицијских овлашћења покаже службену значку и легитимацију. Изузетно, у одређеним ситуацијама, минимум је да Вам усмено каже да је припадник полиције, али свакако мора да се представи.

Даље, ако сматрате да је полицијски службеник прекорачио своја овлашћења, упозорите на то и реците да ћете поднети притужбу.

Дакле не жалбу, не тужбу, нити пријаву, већ прецизно наведите да ћете поднети притужбу на њихов рад и то директно Сектору унутрашње контроле.

Немојте пружати отпор и немојте одбијати да извршите наређење, али ако сматрате да је поступање без законског основа, реците то јасно.

Ово сигнализира да сте упознати са својим правима, да хоћете да их заштитите, и повећава шансу да ће и друга страна морати да их поштује. Постоје многи корисни извори где можете да се информишете о својим правима, од читања законских решења до практичних водича.

2. Увек се понашајте као да живите у правној држави

Нажалост, Србија је далеко од идеала правне државе у којој су сви једнаки пред законом и у којој је закон једнак за све.

Међутим, из угла заштите Ваших права која јесу гарантована, али које нема ко да Вам гарантује, важно је понашати се као да живите у правној држави у којој постоји владавина права.

Шта то тачно значи?

То значи да иако сте полицији пријавили претходних  12  претњи које су вам стигле на друштвеним мрежама, и ништа тим поводом није урађено, пријавите их и тринаести пут.

Ако имате право на жалбу у ситуацији у којој сматрате да Вам је право угрожено, увек се жалите, чак иако сте сигурни да то неће имати никаквог ефекта.

У вези са изнад поменутим притужбама на поступање полиције, које осим СУК-у можете поднети и у локалној полицијској станици, увек је поднесите уколико сматрате да је полицијски службеник повредио Ваша права.

За овако поднету притужбу требало би да Вас позове шеф полицајца против кога је подносите, да у поступку знаном као усаглашавање ставова утврдите да ли је дошло до пропуста у раду, а сам разговор често личи на убеђивање да повреде Ваших права заправо није било.

Ако се не усагласите, притужба иде на Комисију за решавање притужби. Ранија истраживања показују да се чак 9 од 10 притужби грађана заврши закључком да није било повреде права.

Упркос томе, наставите да подносите притужбе јер, чак иако заврши међу оних 90% неуспешних, макар добијамо статистику која указује на то где постоје проблеми које треба да решавамо.

3. Позовите свог адвоката

advokat

Знате ли колико сати смете да будете задржани у полицијској станици након привођења?

Шта се дешава ако сте позвани у полицијску станицу у својству грађанина да пружите неке информације, а на основу онога што сте рекли одједном постајете осумњичени за извршење кривичног дела?

Да ли просторија у којој сте притворени испуњава минималне стандарде?

Вероватно не знате одговоре на ова питања.

Полиција и инспектори познају правила и имају искуство у њиховој примени, а осим у мало вероватном случају да сте адвокат кривичар, сва је вероватноћа да се Ваше знање на ову тему своди на оно што сте видели у крими серијама на телевизији.

Правила у вези са поступањем органа за спровођења закона су заправо лавиринт прописа и гаранција који, са једне стране, треба да омогуће њихово ефикасно поступање, а да, са друге, осигурају заштиту права грађана у том поступку.

Ово значи да постоји могућност да Ваше непознавање процедура буде искоришћено против Вас.

Баш из овог разлога, право на браниоца Вам је гарантовано домаћим прописима. Браниоца можете ангажовати самостално, а у одређеним случајевима се додељује и по службеној дужности.

Суд ће доделити браниоца по службеној дужности уколико не можете сами да га приуштите, а поступак се води за дело за које је прописана казна затвора од преко три године, или у случају да вам је у својству окривљеног одређен притвор.

Међутим, искуства грађана говоре о томе да и у осталим ситуацијама, кад год се приликом контакта са полицијом појавите са адвокатом, бићете третирани боље него да се појавите сами јер само присуство некога ко познаје правила игре осигурава да и други играчи играју фер.

Стога, ма колико мислили да знате шта су Ваша права, веома је важно да имате доброг адвоката који може да спречи да сами себи, непознавањем правила игре, нехотице нанесете штету.

На следећем линку можете видети којих су то Пет ситуација у којима Бам је потребан адвокат.

Адвокат Зоран Ј. Минић

Related Posts

Leave a Reply