Информативни Разговор у Полицији: Која су ваша права?

informativni razgovor

Члан 288 став 1 Законика о кривичном поступку каже:

  • Полиција може позивати грађане ради прикупљања обавештења. У позиву се мора назначити разлог позивања и својство у коме се грађанин позива. Принудно се може довести лице које се није одазвало позиву само ако је у позиву било на то упозорено.

Приликом поступања по одредбама овог члана, полиција не може грађане саслушавати у својству окривљеног, односно испитивати у својству сведока или вештака, осим у случају из члана 289. овог законика.

Прикупљање обавештења од истог лица може трајати онолико колико је неопходно да се добије потребно обавештење, а најдуже четири часа, а по пристанку лица које даје обавештења и дуже.

Поступак информативног разговора

Обавештења од грађана се не смеју прикупљати принудно.

Службена белешка о датом обавештењу прочитаће се грађанину који је обавештење дао, а он може ставити примедбе које је полиција дужна да унесе у службену белешку. Копија службене белешке о датом обавештењу издаће се грађанину, ако то захтева.

Грађанин се може поново позивати на информативни разговор ради прикупљања обавештења о околностима другог кривичног дела или учиниоца, а ради прикупљања обавештења о истом кривичном делу не може се поново принудно доводити.

По одобрењу судије за претходни поступак, председника већа или судије појединца, полиција може прикупљати обавештења и од притвореника, ако је то потребно ради откривања других кривичних дела или других учинилаца. Ова ће се обавештења прикупљати у заводу у којем је окривљени притворен, у време које одреди суд, и у присуству браниоца.

informativni razgovor u policiji

На основу прикупљених обавештења, полиција саставља кривичну пријаву у којој наводи доказе за које је сазнала приликом прикупљања обавештења. У кривичну пријаву не уноси се садржина изјава које су поједини грађани дали приликом прикупљања обавештења, осим исказа који је осумњичени дао у складу са чланом 289. овог законика.

Уз кривичну пријаву достављају се и предмети, скице, фотографије, прибављени извештаји, списи о предузетим мерама и радњама, службене белешке, изјаве и други материјали који могу бити корисни за успешно вођење поступка.

Ако полиција после подношења кривичне пријаве сазна за нове чињенице, доказе или трагове кривичног дела, дужна је да прикупи потребна обавештења и да извештај о томе, као допуну кривичне пријаве, достави јавном тужиоцу.

У којим ситуацијама можете бити позвани на информативни разговор

Полиција има право да Вас позове као грађанина да се изјасните поводом неког догађаја и дате потребна обавештења. Полиција у позиву мора да назначи зашто и у ком својству Вас позива.

informativni razgovor

Друга ситуација је када Вас полиција позива на саслушање као осумњиченог.

Ту већ постоје основи сумње да је неко лице извршило кривично дело. У позиву мора бити назначено да сте позвани у својству окривлјеног и да имате право на браниоца.

Уколико одлучите да одговарате на питања, полиција је дужна да се придржава правила прописаних за тужилаштво и суд и обавезно је присуство браниоца.

Да ли могу да се не одазовем позиву?

Можете, али морате да оправдате разлог неодазивања (болесни сте, спречени сте услед пословних обавеза, на путу сте…).

На пример, уколико Вам послодавац не дозвољава да напустите посао, дужан је да Вам дâ потврду, како бисте је показали полицији.

У супротном, поготово уколико не оправдате, а у позиву је назначено да можете бити принудно доведени, десиће се још један вид ограничења Вашег кретања – полиција ће доћи на Вашу адресу и принудно Вас одвести у њене просторије.

Позив мора имати форму. Ако се у пракси дешавало да Вам патрола полиције уручи позив, поменута процедура није уобичајена.

Редовна процедура је да позив добијете путем поште. Дешавало се да лица буду позивана телефоном уз оправдање хитности. То није законом предвиђен начин позивања.

Да ли је потребно да обавестим адвоката?

Уколико сте у могућности – да. Што би рекао наш народ – „од вишка глава не боли“, боље је да адвокат буде са Вама.

Колико дуго траје разговор по овом позиву?

Прикуплјање обавештења по овом основу не може трајати дуже од 4 часа. Изузетно, може трајати дуже, али је потребно  да дате сагласност.

Апсолутно је забрањено давати обавестења под принудом. Овом приликом се сачињава службена белешка о обавештењу примлјеном од грађана.

Уколико полиција током разговора оцени да можете бити осумњичени за неко дело, дужна је да Вас одмах поучи о правима о којима смо већ писали.

Обавезно се обавештава јавни тужилац, који може обавити саслушање, присуствовати саслушању или поверити полицији обавлјање саслушања.

Информативни разговор

Када полиција посумња да имате информације од значаја за случај којим се бави, може да Вас позове да дођете у станицу на “информативни разговор ради прикупљања обавештења”.

Немате пуно избора: под условом да Вас на то унапред упозоре, на разговор могу да Вас доведу и принудно.

davanje izjave policiji

У случају да сумњају да сте Ви извршилац кривичног дела, морају то отворено да Вам кажу, и то важи и ако се та сумња јави у току вашег разговора.

Ако разговарате о кривичном делу, могу да Вас задрже највише четири сата — сем ако не донесу решење о задржавању, које им даје право да Вас задрже укупно четрдесет осам сати, у станици или у притвору.

Начин позивања

Ако ствар није нарочито хитна, позив ћете добити у виду писма, које може да Вам достави поштар, али и службеник полиције лично.

У случају да је неопходно да са Вама ступе у контакт што пре, на разговор могу да Вас позову и телефоном, уживо, или чак преко медија. Када Вас полицајац уживо сретне и позове да пођете с њим, може да Вам понуди да Вас превезе до станице, Ви имате право то да одбијете.

Онда кад позив добијате писменим путем, он мора да садржи Ваше личне податке, датум, време и место разговора, као и разлог позивања.

У њему ће навести и информације о полицијској управи и станици која Вас позива:

  • назив,
  • адресу,
  • као и деловодни број позива и
  • датум када је издат.

На сваком позиву мора да се нађе и службени печат и потпис.

Ако се без оправданог разлога, као што је на пример болест, не одазовете писменом позиву, полиција има право да Вас принудно доведе у станицу, али само ако су Вас на то упозорили у позиву.

У случају да треба да дате информације о неком кривичном делу, морају да наведу у ком Вас својству позивају на разговор — као сведока, или као осумњиченог.

Ово важи и када Вас позивају усмено или преко телефона. Полицајац који Вам упућује позив мора да Вам објасни у ком својству Вас позива, и зашто.

Лица до осамнаест година се на разговор позивају искључиво писаним путем, преко родитеља или старатеља, или преко центра за социјални рад, онда када се сматра да позивање преко родитеља не би било у њиховом најбољем интересу.

Пунолетне особе под старатељством се такође позивају преко старатеља.

Место и време разговора

Разговор не мора нужно да се води у полицијској станици. Може да се води и у Вашем стану, на Вашем радном месту, или другде.

Када одређују време и место разговора, полицајци морају да се труде да Вам не стварају непотребне тешкоће — на пример, не може да се одвија у стану ако Ви то не желите.

Не може у станици ако имате дете о коме нема ко да се стара или током радног времена ако би Вам то направило проблем на послу.

Уколико полиција прикупља обавештење о извршеном кривичном делу, разговор може да траје најдуже четири сата, сем ако не пристанете да разговарате дуже. У осталим случајевима није прописано колико дуго разговор може да траје.

Обавештења од малолетника, и млађих пунолетних лица која живе с родитељима, полиција по правилу прикупља у њиховом стану.

Прикупљање обавештења у школи могуће је у присуству директора школе, односно педагога или психолога, и то само ако родитељ не може или не жели да дође у школу.

Када се разговара са малолетним жртвама неког кривичног дела, али и са малолетницима који су осумњичени да су они починили кривично дело, тај разговор се обавља са посебном пажњом, и често уз присуство педагога, психолога или неког другог стручног лица.

Принудно довођење на информативни разговор

Уколико се без оправданог разлога, као што је, на пример, болест, не одазовете писаном позиву који  Вам је правилно уручен, полицајци могу принудно да Вас доведу у станицу на разговор, али само ако су Вас на ту могућност упозорили у позиву.

Довођење се спроводи тако што Вас полицијски службеници прво легитимишу, а затим позову да пођете са њима.

Морају да Вас обавесте зашто Вас доводе, да имате право да обавестите  ближње, и да имате право на браниоца. Ако после тога одбијете да пођете са њима, могу физички да Вас присиле на то, па и да Вас вежу.

У случају да сте већ били на разговору о неком кривичном делу, полиција има право поново да Вам упути позив, али Вас на други разговор о истом кривичном делу никако не могу принудно доводити.

Посебно се води рачуна о приватности малолетника. Лица до осамнаест година по правилу доводе полицајци у цивилу, у неозначеним возилима.

Ваша права током разговора

Иако под претњом принудног довођења морате да се одазовете позиву на разговор, немате обавезу да одговарате на питања која Вам полицајци поставе.

Једини изузетак од овог правила је ако знате да се припрема кривично дело за које је предвиђена казна затвора тежа од пет година, или да је већ извршено кривично дело за које је запрећена казна од 30 до 40 година затвора.

Ако имате сазнања о томе, а то не пријавите полицији, тиме чините кривично дело, и полицајац с којим разговарате је дужан да Вас на то упозори.

Полиција нема право да током разговора употребљава било који вид принуде, и то не само физичке. Свака врста претећег, понижавајућег или непристојног понашања представља прекорачење овлашћења, и основ за подношење притужбе МУП-у.

Уколико одбијете да им дате тражена обавештења, не смеју поново да Вас зову на разговор из истог разлога.

Док будете разговарали, службеник полиције ће о томе водити записник, који ће на крају разговора да Вам прочита.

Имате право да ставите примедбе на оно што Вам је прочитано, а полицајац је дужан да их запише. Од Вас неће тражити да потпишете ове документе, а можете да добијете копију ако затражите.

Када полицији пружате обавештења као грађанин, не важе правила сведочења пред судом нити обавезе сведока — не могу, на пример, да траже да се закунете да ћете говорити истину.

У случају да разговарају са Вама као са осумњиченим, могу да Вас саслушају по истим правилима као окривљеног на суду, али само ако на то пристанете и у присуству адвоката.

Саслушање осумњиченог

Полиција већ у самом позиву може да назначи да Вас на разговор позива у својству осумњиченог, и тада мора и да Вас упозори да имате право да ангажујете адвоката.

Такође, постоји могућност да им се у току разговора јави сумња да сте управо Ви извршилац кривичног дела о коме прикупљају информације.

Ако се то догоди, полицајци морају одмах да Вам кажу да сте осумњичени , за које дело и на основу чега, и да Вас упозоре да не морате да одговарате на питања без присуства адвоката.

Поред тога, морају да Вам објасне која су Ваша права у случају да донесу одлуку да Вас задрже, како би добили више времена за прикупљање доказа.

Ако тако одлуче, и о томе Вам уруче писмено решење, могу да Вас задрже четрдесет осам сати од тренутка када сте дошли на разговор, у станици или или у притвору. На решење о задржавању имате право жалбе и имате право на браниоца.

Уколико вам је потребна стручна правна помоћ, будите слободни да нас контактирате и закажете консултације.

Адвокат Зоран Ј. Минић

Leave a Reply