laka telesna povreda

Lake telesne povrede su lako narušavanje zdravlja odnosno telesnog integriteta nekog lica.

Zakonska definicija lake telesne povrede

  • (1) Ko drugog lako telesno povredi ili mu zdravlje lako naruši, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
  • (2) Ako je takva povreda nanesena oružjem, opasnim oruđem ili drugim sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.
  • (3) Sud može učiniocu dela iz stava 2. ovog člana izreći sudsku opomenu, ako je učinilac bio izazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog.
  • (4) Gonjenje za delo iz stava 1. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

Laka telesna povreda sastoji se u lakom narušavanju telesnog integriteta, odnosno u lakom narušavanju zdravlja.

Kada je reč o telesnim povredama, sve ono što ne predstavlja običnu tešku telesnu povredu, jeste laka telesna povreda.

Laka telesna povreda postoji kada ni na koji način nije doveden u opasnost život povređenog.

telesne povrede

Ona je nespojiva sa uništenjem bilo kojeg organa ili dela tela, a neće je biti ni ako deo tela ili organ nije znatno ili trajno oslabljen ili oštećen (laka telesna povreda bi mogla postojati kada bi bio oslabljen ili oštećen u manjoj meri i privremeno neki manje važan deo tela ili manje važan organ).

Kod lake telesne povrede nema ni trajne ni privremene nesposobnosti za rad. Eventualno, prihvata se da postoji laka telesna povreda onda kada je ta nesposobost trajala vrlo kratko vreme.

Laka telesna povreda

Laka telesna povreda postoji i onda kada zdravlje povređenog nije ni trajno ni teško narušeno, odnosno kada je to privremeno i lako.

O lakoj telesnoj povredi radiće se i onda kada nije došlo do unakaženosti, niti pak ni do kakve trajne deformacije tela povređenog. U izgledu povređenog može doći samo do privremenih promena u izgledu (modrice, ogrebotine i sl.).

Teži oblik lake telesne povrede ovisan je o sredstvu, i on će postojati kada se laka telesna povreda nanese oružjem, opasnim oruđem ili drugim sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši.

telesna povreda

Pod ovako određenim pojmom sredstva treba podrazumevati ono sredstvo čija upotreba na određen način, odnosno pod određenim okolnostila, po pravilu, prouzrokuje tešku telesnu povredu, a ne i svako sredstvo kojim se pod određenim okolnostima i u izuzetnim slučajevima može naneti teška telesna povreda.

Krivično delo može se izvršiti samo sa umišljajem, pri čemu kod težeg oblika lake telesne povrede umišljaj mora obuhvatiti i svest da se upotrebljenim sredstvom telo može teško povredi ili zdravlje teško narušiti.

Ako je izvršilac težeg oblika lake telesne povrede bio izazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog, sud izvršiocu može izreći sudsku opomenu.

Krivično gonjenje za osnovni oblik lake telesne povrede preduzima se po privatnoj tužbi, a za ostale oblike po službenoj dužnosti.

Lake telesne povrede u saobraćaju

Na ovom mestu je važno istaći da se nanošenje lakih telesnih povreda u saobraćajnoj nezgodi neće tretirati kao krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 KZ.

saobracajna nezgoda

U tom slučaju će se raditi o krivičnom delu ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 289 KZ. Za ovo krivično delo ovlašćeni tužilac je javni tužilac.

Ukoliko je policija izlazila na lice mesta ona će o događaju po pravilu obavestiti javnog tužioca. Nakon toga će on dalje preduzimati radnje u cilju gonjenja odgovornog lica i oštećeni će dobiti poziv da svedoči.

Koje dokaze predlagati za lake telesne povrede?

Ovde treba naglasiti da kod privatne tužbe za lake telesne povrede obavezno treba predložiti uvid u medicinsku dokumentaciju odnosno izveštaje lakara koji se i prilažu uz tužbu.

Pored toga obavezno treba predložiti medicinsko veštačenje vrste i načina nastanka telesne povrede.

Treba napomenuti da je veoma bitno da se privatni tužilac i svedoci jasno izjasne na glavnom pretresu o načinu na koji je učinilac oštećenom naneo povrede.

Ocena verodostojnosti njihovih iskaza u mnogome može zavisiti od toga da li su ti iskazi saglasni mišljenju veštaka u pogledu mogućeg mehanizma nastanka konstatovanih povreda kod oštećenog.

Odšteta za lake telesne povrede

Odšteta usled učinjenog krivičnog dela laka telesna povreda iz čl. 122 KZ može se odmah zahtevati u krivičnom postupku. Međutim, najčešće sudovi oštećene za ostvarivanje imovinsko pravnog zahteva upućuju na parnični postupak.

To znači da ukoliko se učinilac i oštećeni ne dogovore oko iznosa naknade oštećeni za ostvarivanje ove naknade mora pokrenuti parnicu. To će značiti i dodatne troškove.

Usled nanete leke telesne povrede može se ostvarivati naknada materijalne i nematerijalne štete.

naknada stete za lake telesne povrede

Materijalnu štetu predstavljaju troškovi oko lečenja. Osim troškova lečenja to su i drugi potrebni troškovi s tim u vezi. Materijalna šteta je i zarada izgubljena zbog nesposobnosti za rad za vreme lečenja.

Nematerijalna šteta podrazumeva novčanu naknadu kao satisfakciju. Ona se može tražiti po više osnova. Može se zahtevati za:

  • pretrpljene fizičke bolove,
  • za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti ili naruženosti,
  • povrede ugleda, časti, kao i za strah.

Odšteta za lake telesne povrede u saobraćaju

Da bi lica koja su pretrpela lake telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi ostvarila naknadu štete ne moraju da čekaju okončanje krivičnog postupka protiv učinioca. Oni se mogu odmah obratiti osiguravajućoj kući.

Osiguravajuća kuća će najverovatnije tražiti zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode koji možete pribaviti kod nadležnog javnog tužioca.

To možete učiniti tako što ćete u nadležnom tužilaštvo kao oštećeni u postupku sami ili preko svog punomoćnika tražiti kopiju zapisnika o uviđaju saobrađajne nezgode. Ovo se odnosi na slučaj kada nije popunjen evropski izveštaj.

Ukoliko osiguravajućoj kući nije sporno ko je krivac saobraćajne nezgode ne bi trebalo da bude problema oko isplate.

Ovde treba posebno obratiti pažnju u pogledu iznosa naknade koju će osiguravajuća kuća ponuditi.

Dešava se da neke osiguravajuće kuće odmah i isplate na račun oštećenog određeni iznos naknade koji je niži od onog koji bi on dobio u postupku pred sudom. Zbog toga treba uložiti prigovor osiguravajućoj kući tražeći veći iznos.

Uz to možete zapretiti i tužbom. Neretko se dešavalo da su osiguravajuće kompanije prihvatale prigovore i isplaćivale dodatne iznose. To su činile kako bi izbegle eventualne sudske troškove do kojih može doći.

Zastarelost

Privatna tužba za nanosenje lake telesne povrede se podnosi u roku od tri meseca od dana kada je oštećeni saznao za krivično delo i osumnjičenog.

Ukoliko u ovom roku, o događaju ne obavestite policiju, ne podnesete krivičnu prijavu, niti podnesete tužbu sudu gubite pravo da gonite učinioca krivičnog dela laka telesna povreda iz čl. 122. st. 1. KZ.

rok za podnosenje tuzbe

Međutim, ukoliko se radi o krivičnom delu laka telesna povreda iz čl. 122. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ, odnosno ukoliko su povrede nanete oružjem, opasnim oruđem ili drugim sredstvom podobnim da telo teško povredi i zdravlje teško naruši rok za podnošenje krivične prijave je znatno duži.

Krivičnu prijavu možete podneti u roku od čak tri godine od izvršenja krivičnog dela. Time ćete prekinuti zastarelost krivičnog gonjenja. Ovaj rok važi i za prijavljivanje krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja iz čl. 289 KZ.

Zaključuje se da ukoliko oštećeni ne podnese krivičnu prijavu u roku od tri godine od dana kada mu je povreda naneta nastupa zastarelost krivičnog gonjenja i nakon toga učinilac neće moći biti gonjen niti kažnjen.

Zaključak

Ukoliko vam je neko naneo lake telesne povrde prvo što treba da uradite je da se javite lekaru. Ovo je bitno pre svega da bi lekari procenili i sanirali povrede.

Pored toga ćete dobiti lekarski izveštaj kao dokaz da ste tog dana zadobili opisane povrede. Ovaj izveštaj može biti odlučujući dokaz na sudu.

Kada kažete lekaru da vas je drugo lice tuklo lekar ima obavezu da o tome obavesti policiju.

Policija o događaju obaveštava javnog tužioca koji odlučuje da li će goniti učionica ili će prepustiti privatnom tužiocu odnosno oštećenom da podnese tužbu za lake telesne povrede.

Tekst o tome kako nadokanaditi štetu za pretrpljeni strah i bol možete pročitati ovde.

Related Posts

Leave a Reply