Blog

U pravnom sistemu Republike Srbije, odlaganje izvršenja zatvorske kazne moguće je pod određenim uslovima, ali takođe postoje jasno definisani slučajevi i razlozi zbog kojih molba za odlaganje može biti odbijena. Postupak za odlaganje izvršenja kazne uređen je Zakonom...
Pročitaj više
Uvod U pravnom sistemu Srbije, privatna krivična tužba predstavlja pravni instrument putem kojeg građani mogu direktno inicirati krivični postupak protiv lica za koja smatraju da su počinila krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi. Iako je ovaj...
Pročitaj više
Pravo na štrajk je jedno od osnovnih prava zaposlenih koje im omogućava da se kolektivno bore za poboljšanje svojih radnih uslova. U Republici Srbiji, pravo na štrajk je garantovano Ustavom i regulisano posebnim zakonima, što pruža okvir za...
Pročitaj više
U radnopravnom okviru Srbije, godišnji odmor je pravo svakog zaposlenog koje garantuje Zakon o radu. Međutim, često se postavlja pitanje šta se dešava sa neiskorišćenim godišnjim odmorom i kakva su prava zaposlenih u vezi sa naknadom za neiskorišćen...
Pročitaj više
Policijsko nasilje prema Romima u Srbiji predstavlja ozbiljan društveni problem koji izaziva zabrinutost kako domaćih, tako i međunarodnih organizacija za ljudska prava. Romi, kao jedna od najugroženijih manjina u Srbiji, često su žrtve diskriminacije, predrasuda i marginalizacije. Nažalost,...
Pročitaj više
1 2 3 54