Category

Blog
U pravnom sistemu Republike Srbije, odlaganje izvršenja zatvorske kazne moguće je pod određenim uslovima, ali takođe postoje jasno definisani slučajevi i razlozi zbog kojih molba za odlaganje može biti odbijena. Postupak za odlaganje izvršenja kazne uređen je Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija i Krivičnim zakonikom Republike Srbije. Razlozi za podnošenje molbe za odlaganje kazne Osuđeno...
Read More
Uvod U pravnom sistemu Srbije, privatna krivična tužba predstavlja pravni instrument putem kojeg građani mogu direktno inicirati krivični postupak protiv lica za koja smatraju da su počinila krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi. Iako je ovaj mehanizam značajan za ostvarivanje pravde, postoji mogućnost da se privatna krivična tužba odbaci iz različitih razloga. Ovaj...
Read More
Pravo na štrajk je jedno od osnovnih prava zaposlenih koje im omogućava da se kolektivno bore za poboljšanje svojih radnih uslova. U Republici Srbiji, pravo na štrajk je garantovano Ustavom i regulisano posebnim zakonima, što pruža okvir za njegovo ostvarivanje i zaštitu. Ustavna osnova prava na štrajk Ustav Republike Srbije garantuje pravo na štrajk kao...
Read More
U radnopravnom okviru Srbije, godišnji odmor je pravo svakog zaposlenog koje garantuje Zakon o radu. Međutim, često se postavlja pitanje šta se dešava sa neiskorišćenim godišnjim odmorom i kakva su prava zaposlenih u vezi sa naknadom za neiskorišćen odmor. Pravo na godišnji odmor Prema Zakonu o radu Republike Srbije, svaki zaposleni ima pravo na najmanje...
Read More
Policijsko nasilje prema Romima u Srbiji predstavlja ozbiljan društveni problem koji izaziva zabrinutost kako domaćih, tako i međunarodnih organizacija za ljudska prava. Romi, kao jedna od najugroženijih manjina u Srbiji, često su žrtve diskriminacije, predrasuda i marginalizacije. Nažalost, ta diskriminacija se često manifestuje i kroz policijsko postupanje.Izveštaji nevladinih organizacija ukazuju na brojne slučajeve prekomerne upotrebe...
Read More
Uvod Zločin iz mržnje predstavlja ozbiljan društveni problem koji se javlja širom sveta, uključujući i Srbiju. Ovi zločini su motivisani predrasudama prema određenim grupama ljudi na osnovu njihove rase, etničke pripadnosti, religije, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, ili bilo koje druge karakteristike. U ovom tekstu ćemo razmotriti kako je zločin iz mržnje definisan i regulisan u...
Read More
Pravo zaposlenog na naknadu troškova prevoza u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o radu i relevantnim podzakonskim aktima. Ovo pravo predstavlja jedno od važnih prava zaposlenih, osiguravajući im naknadu za troškove koji nastaju prilikom dolaska na posao i odlaska sa posla. Zakonski osnov Članom 118 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009,...
Read More
Nasilničko ponašanje na sportskim priredbama i javnim skupovima predstavlja ozbiljan problem u Srbiji, kao i u mnogim drugim zemljama širom sveta. Takvo ponašanje narušava javni red i mir, ugrožava bezbednost učesnika i posetilaca, i može imati dugoročne negativne posledice na društvo u celini. Društveni kontekst U Srbiji, sportske priredbe, posebno fudbalske utakmice, često postaju žarište...
Read More
Uvod Policijsko nasilje je tema koja izaziva mnogo pažnje i zabrinutosti u Srbiji. Česti incidenti su dodatno osvetlili problem zloupotrebe ovlašćenja od strane policijskih službenika. U ovom blogu ćemo istražiti fenomen policijskog nasilja u Srbiji, analizirati zakonsku regulativu koja se odnosi na ponašanje policijskih službenika, i razmotriti mere koje bi mogle unaprediti situaciju. Šta je...
Read More
Nasilje nad ženama predstavlja ozbiljan društveni problem širom sveta, a Srbija nije izuzetak. Ovaj blog post će osvetliti trenutni pravni okvir Republike Srbije u borbi protiv nasilja nad ženama, kao i podršku koja je dostupna žrtvama. Zakonski okvir Republika Srbija je usvojila niz zakona i propisa kako bi zaštitila žene od nasilja i obezbedila sankcije...
Read More
1 2 3 25