Posete osuđenom licu

poseta osudjenom licu

Šta treba znati?

Da bi otišli u posetu osuđenom licu prvo morate biti upisani u karton za posete.

Upis u karton za posete vrši se tako što svako osuđeno lice po prijemu u zatvor navodi podatke osoba koje će ga posećivati dok je na izdržavanji kazne zatvora.

Na početku pravo da ga posete ima samo rodbina, a kasnije sa promenom grupe (tretmana) dobija pravo da ga posete i druge osobe koje nisu srodnici.

Kad idete u posetu nemojte nositi nedozvoljene stvari, jer ukoliko vam pronađu te stvari možete naštetiti osuđenom licu kod koga dolazite u posetu u smislu da bude disciplinski kažnjen.

Šta propisuje zakon?

Posete

Član 45

Poseta osuđenom se obavlja subotom ili nedeljom i u dane neradnog državnog praznika u vremenu od 9,00 do 17,00 časova. Poseta traje najkraće jedan čas.

Trajanje posete duže od jednog časa odobrava upravnik zavoda.

Upravnik zavoda može odobriti posete i drugim danima ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Prostorija za posete mora biti prostrana, čista, osvetljena, zagrejana prema potrebi, provetrena, sa odgovarajućim sanitarnim uređajima i odgovarajućim brojem stolica i stolova.

Poseta se može obaviti i na pogodnim otvorenim prostorima u zavodu.

Zavod je obavezan da na vidnom mestu istakne podatke o vremenu i uslovima posete.

Sve posete se evidentiraju u knjigu poseta.

U karton posete osuđenog unose se podaci o licima koja će ga posećivati.

Ukoliko su podaci koje osuđeni daje o licima koja će ga posećivati netačni, osuđeni će biti disciplinski kažnjen.

Pretres posetioca

Član 47

Posetiocu se utvrđuje identitet i upisuje se u knjigu poseta.

Posetilac se pretresa pre ulaska u prostoriju za posetu. Lični pretres vrši službeno lice istog pola kao i po setilac, na način kojim se poštuje dostojanstvo i čuvaju lične stvari posetioca.

Ako posetilac ne pristane na pretres, poseta se neće omogućiti.

Ukoliko posetilac ili osuđeni svojom radnjom ili stanjem ugrožava red ili bezbednost, upravnik zavoda ili lice koje on ovlasti, može uskratiti ili prekinuti posetu.

Ukoliko posetilac pokuša da unese nedozvoljene predmete ili stvari poseta će se prekinuti ili se neće dozvoliti.

Stvari pronađene prilikom pretresa za koje postoji verovatnoća da su u vezi sa nekim krivičnim delom, oduzimaju se od posetioca i o tome se odmah obaveštava područni organ policije. O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se zapisnik.

Boravak u posebnoj prostoriji

Član 48

Osuđeni ima pravo, u skladu sa Zakonom, da jednom u dva meseca boravi s bračnim drugom, decom ili drugim bliskim licem tri časa u posebnim prostorijama zavoda.

Posebna prostorija zavoda mora biti dovoljno prostrana, zagrejana, osvetljena, sa potrebnim nameštajem, kupatilom i prilagođena za boravak dece.

Pod bliskim licima podrazumevaju se lica koja su upisana u karton poseta osuđenog.

Related Posts

Leave a Reply