Посете осуђеном лицу

poseta osudjenom licu

Шта треба знати?

Да би отишли у посету осуђеном лицу прво морате бити уписани у картон за посете.

Упис у картон за посете врши се тако што свако осуђено лице по пријему у затвор наводи податке особа које ће га посећивати док је на издржавањи казне затвора.

На почетку право да га посете има само родбина, а касније са променом групе (третмана) добија право да га посете и друге особе које нису сродници.

Кад идете у посету немојте носити недозвољене ствари, јер уколико вам пронађу те ствари можете наштетити осуђеном лицу код кога долазите у посету у смислу да буде дисциплински кажњен.

Шта прописује закон?

Посете

Члан 45

Посета осуђеном се обавља суботом или недељом и у дане нерадног државног празника у времену од 9,00 до 17,00 часова. Посета траје најкраће један час.

Трајање посете дуже од једног часа одобрава управник завода.

Управник завода може одобрити посете и другим данима уколико за то постоје оправдани разлози.

Просторија за посете мора бити пространа, чиста, осветљена, загрејана према потреби, проветрена, са одговарајућим санитарним уређајима и одговарајућим бројем столица и столова.

Посета се може обавити и на погодним отвореним просторима у заводу.

Завод је обавезан да на видном месту истакне податке о времену и условима посете.

Све посете се евидентирају у књигу посета.

У картон посете осуђеног уносе се подаци о лицима која ће га посећивати.

Уколико су подаци које осуђени даје о лицима која ће га посећивати нетачни, осуђени ће бити дисциплински кажњен.

Претрес посетиоца

Члан 47

Посетиоцу се утврђује идентитет и уписује се у књигу посета.

Посетилац се претреса пре уласка у просторију за посету. Лични претрес врши службено лице истог пола као и по сетилац, на начин којим се поштује достојанство и чувају личне ствари посетиоца.

Ако посетилац не пристане на претрес, посета се неће омогућити.

Уколико посетилац или осуђени својом радњом или стањем угрожава ред или безбедност, управник завода или лице које он овласти, може ускратити или прекинути посету.

Уколико посетилац покуша да унесе недозвољене предмете или ствари посета ће се прекинути или се неће дозволити.

Ствари пронађене приликом претреса за које постоји вероватноћа да су у вези са неким кривичним делом, одузимају се од посетиоца и о томе се одмах обавештава подручни орган полиције. О привремено одузетим стварима сачињава се записник.

Боравак у посебној просторији

Члан 48

Осуђени има право, у складу са Законом, да једном у два месеца борави с брачним другом, децом или другим блиским лицем три часа у посебним просторијама завода.

Посебна просторија завода мора бити довољно пространа, загрејана, осветљена, са потребним намештајем, купатилом и прилагођена за боравак деце.

Под блиским лицима подразумевају се лица која су уписана у картон посета осуђеног.

Related Posts

Leave a Reply