uverenje o neosudjivanosti

Potvrda o neosuđivanosti je dokument kojim se potvrđuje da protiv podnosioca zahteva (ni)je pokrenut krivični postupak ili istraga.

Najčešće je dovoljno izvaditi samo uverenje o nekažnjavanju, vrlo retko se traže obe potvrde – uverenje o nekažnjavanju i potvrda o neosuđivanosti.

Šta je uverenje, odnosno potvrda o neosuđivanosti?

Uverenje o neosuđivanosti predstavlja dokument kojim dokazujete da se protiv Vas (ne) vodi krivični postupak i istraga pred osnovnim, višim sudovima i javnim tužilaštvima, posebnim odeljenjima za organizovani kriminal, Odeljenjem za ratne zločine i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije.

Ovaj dokument je vrlo često potrebno priložiti ukoliko ste npr. u procesu zaposlenja, produžavanja vize i sl.

Ova usluga je omogućena samo državljanima Republike Srbije. Ukoliko državljanin Republike Srbije (slučaj dvojnih državljana) trenutno ne poseduje prebivalište ili boravište u Republici Srbiji, potrebno je da na formi za unos zahteva označi poslednje registrovano prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Ko izdaje potvrdu o neosuđivanosti?

Potvrdu o neosuđivanosti izdaje sud, dok uverenje o nekažnjavanju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Obe potvrde možete pribaviti i preko portala E-uprave ako ste registrovani na ovom portalu.

Razlika između uverenja o nekažnjavanju i potvrde o neosuđivanosti

Potvrda o neosuđivanosti nije što i uverenje o nekažnjavanju.

Uverenje o nekažnjavanju se oslanja na informacije iz kaznene evidencije i informacionih sistema MUP-a i pruža informacije da li ste do datuma vađenja uverenja bili kažnjavani po bilo kom osnovu.

Ovo uverenje se na zahtev, odnosno po potrebi, vadi na šalterima MUP-u ili elektronski.Potvrdu o neosuđivanosti izdaje sud, dok uverenje o nekažnjavanju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako izgleda potvrda o neosuđivanosti?

Potvrda o neosuđivanosti sadrži  sledeće podatke:

 1. naziv izdavaoca potvrde,
 2. datum izdavanja i broj potvrde,
 3. lične podatke nosioca potvrde o neosuđivanosti,
 4. sve osnovne i više sudove iz čijih su evidencija i informacionih sistema prikupljeni podaci o nosiocu potvrde,
 5. zaključak o tome da li jeste ili nije pokrenut krivični postupak ili istraga protiv nosioca potvrde o neosuđivanosti,
 6. iznos plaćene takse,
 7. svrhu izdavanja potvrde,
 8. ime i prezime potpisnika potvrde i pečat.

Potvrda o neosuđivanosti se izdaje na ćirilici. Potvrda se plaća.

Uverenje o neosuđivanosti pravnog lica

Prema nezvaničnim podacima, građani Republike Srbije posećuju šaltere sudova više od 300 hiljada puta na godišnjem nivou, kako bi pribavili potrebno uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani.

uverenje o neosudjivanosti

Umesto da fizička lica i zastupnici pravnih lica čekaju redove u sudovima, što je nekada umelo da potraje i po par časova, od juna 2021. godine putem eUprave omogućeno da se čitava procedura završi znatno brže i jednostavnije.

Kompletan proces, počevši od apliciranja za elektronsko uverenje o neosuđivanosti i nevođenju krivičnog postupka, sve do uplate propisane takse i prijema u elektronsko sanduče potpisane potvrde kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom o elektronskom potpisu, sada se odvija eletronskim putem, bez odlaska u sud.

Procedura podrazumeva da zahtev u elektronskoj formi mogu da podnesu registrovani korisnici portala eUprave.

Nakon podnošenja zahteva, taksa se plaća elektronskim putem na osnovu naloga za uplatu koji se generiše iz sistema sa posebnim pozivom na broj.

Predviđen je i krug lica oslobođen plaćanja ove takse. Nakon evidentiranja uplate, zahtev se dostavlja nadležnom sudu koji ima rok od osam dana da na njega odgovori.

Uverenje se dobija u e-sanduče, ali zainteresovana lica mogu da preuzmu i štampani primerak uverenja kod nadležnog suda.

Potrebna dokumentacija za izdavanje uverenja o neosuđivanosti

Dokumentacija se razlikuje u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice:

1. Potrebna dokumentacija za fizičko lice

pokrenuta istraga:

 • zahtev za izdavanje uverenja (obrazac se preuzima na šalteru u sudskoj zgradi)
 • lična karta ili pasoš
 • dokaz o uplati takse za izdavanje uverenja u iznosu od 190,00 dinara
 • sudsku taksu uplatiti na račun Prvog osnovnog suda u Beogradu: 840-29644845-43 (napomena: polja poziv na broj i model ne popunjavati) ili u sudskim markama koje se nabavljaju na šalteru pošte.

Ukoliko treće lice podnosi zahtev i preuzima uverenje potrebno je dostaviti:

 • overeno punomoćje kojim se treće lice ovlašćuje za predaju zahteva i preuzimanje uverenja suda
 • fotokopija lične karte ili pasoša overena od strane javnog beležnika (i očitana lična karta ukoliko je čipovana)

Ukoliko je fizičko lice strani rezident potrebno je da pored navedene dokumentacije poseduje i prijavu boravka za strance koju izdaje Uprava za strance, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd;

Potrebna dokumentacija da pravno lice nije osuđivano

 • zahtev za izdavanje uverenja na memorandumu firme potpisan od ovlašćenog lica (upisanog u Agenciji za privredne registre)
 • fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre za pravno lice (ne stariji od 6 meseci) – original na uvid
 • fotokopija obrasca “overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje”- original na uvid
 • dokaz o uplati takse za izdavanje uverenja u iznosu od 190,00 dinara
 • sudsku taksu uplatiti na račun Prvog osnovnog suda u Beogradu: 840-29644845-43 (napomena: polja poziv na broj i model ne popunjavati) ili u sudskim markama koje se nabavljaju na šalteru pošte.

Ukoliko treće lice podnosi zahtev i preuzima uverenje potrebno je dostaviti:

 • punomoćje na memorandumu firme kojim se treće lice ovlašćuje za predaju zahteva i preuzimanje uverenja suda izdato od strane lica koje je potpisalo zahtev za izdavanje uverenja.

Rok trajanja potvrde (uverenja)

Potvrda o neosuđivanosti ima ograničen rok trajanja od 3 meseca. Ako potvrdu vadite za strane institucije, proverite da li propisom određene zemlje ili diplomatsko-konzularnog predstavništva nije predviđen kraći rok od navedenog.

uverenje o nesuđivanosti

Legalizacija potvrde o neosuđivanosti – apostille pečat i puna legalizacija

Da li je potrebno da potvrdu o neosuđivanosti legalizujete zavisi isključivo od zahteva institucija, kojima predajete potvrdu o neosuđivanosti.

Postoje dva načina na koja možete legalizovati potvrdu o neosuđivanosti:

 • puna legalizacija i
 • legalizacija apostille pečatom.

Način legalizacije zavisi od zemlje u kojoj će potvrda o neosuđivanosti biti upotrebljena.

Većina evropskih zemalja su potpisnice Haške konvencije, tako da će vam biti dovoljan samo apostille pečat na potvrdi o neosuđivanosti, dok ćete za zemlje koje zahtevaju punu legalizaciju morati da legalizujete potvrdu o neosuđivanosti u nekoliko koraka.

Apostille pečat u Srbiji izdaju sudovi. Apstiliranje se obavlja u sudu opštine na čijoj teritoriji je uverenje izdato. Na apostiliranje nosite originalnu potvrdu o neosuđivanosti jer se pečat izdaje isključivo na originalnim ispravama.

Ako potvrdu o neosuđivanosti morate i da prevedete, onda na prevod dostavljate apostilirani original.

Related Posts

Leave a Reply