Koja su Vaša prava kada Vas ujede pas?

Ujed psa lutalice

Prilikom ujeda psa lutalice može doći do materijane štete (npr. pocepana odeća) i nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova, fizičkih bolova i straha. U ovim slučajevima nematerijalna šteta ima daleko već značaj budući da je najčešće mnogo veća od materijalne štete.

Gradovi i opštine u Republici Srbiji su za šest godina na ime odštete usled ujeda pasa lutalica isplatili čak 25 miliona evra, dok bi u doglednom periodu broj odštetnih zahteva od strane građana mogao da dostigne i 20.000 godišnje. Kada se ovome doda i činjenica da su građani žrtve pada u šaht, rupu, na snegu ili ledu, dobijaju se i veće brojke u kojima postoji osnov za naknadu štete prema gradu ili opštini.

Kada se desi ujed psa mnogi ne znaju koja imaju prava, a posebno ako se radi o psu koji nema vlasnika. Da li imaju pravo na naknadu štete i kome da se obrate?


Pravo na naknadu štete

Oštećeni u slučaju ujeda psa ima pravo na naknadu štete. Pričinjena šteta može biti:
– materijalna šteta- u vidu troškova za medicinske usluge i lečenje zavisno od težine povrede, uništena odeća itd.
– nematerijalna šteta – u vidu obeštećenja za strah koji je oštećeni pretrpeo, duševni bol, fizičke bolove i sl.


Šta prvo uraditi kod ujeda psa?

Ako se desi ujed psa oštećeni će se odmah javiti lekaru koji će ga pregledati i pružiti mu potrebnu medicinsku pomoć. Dobro je naglasiti da se radi o ujedu psa kako bi to lekar konstatovao u medicinskoj dokumentaciji.

Takođe, oštećeni će se uputiti da primi tetanus, što će se takođe zabeležiti u lekarskom nalazu.
Ako se radi o psu lutalici potrebno je prijaviti slučaj javnom preduzeću na teritoriji grada ili opštine gde se desio ujed kako bi izašli na teren.

Ako postoje osobe koje su bile svedoci događaja, bilo bi dobro da se od tih osoba zatraži broj telefona i adresa, kako bi se kasnije kontaktirale radi učešća u postupku u svojstvu svedoka.
Isto, bilo bi dobro odmah nakon ujeda fotografisati nastale posledice ujeda (povrede, hematome i sl.) koje bi kasnije mogle brzo nestati ili se umanjiti.


Odgovornost

Ako dođe do ujeda psa, najpre je potrebno utvrditi da li se radi o ujedu psa koji ima vlasnika ili o psu koji je lutalica.

Ovo je važno jer od toga zavisi odgovornost za nastalu štetu.

– ako je oštećenog ujeo vlasnički pas – oštećeni se za naknadu štete obraća vlasniku. Vlasnik psa je odgovoran po principima objektivne odgovornosti.
– u slučaju ujeda psa lutalice – odgovornost pada na lokalnu samoupravu, tj.grad ili opštinu na čijoj teritoriji se desio ujed psa lutalice. Lokalna samouprava je odgovorna jer nije prethodno preduzela potrebne mere zbrinjavanja psa lutalice kako bi se sprečio nemio događaj.

Ukoliko se ujed psa lutalice desi na teritoriji Grada Beograda, odgovorni su Grad Beograd i javno komunalno preduzeće koje je nadležno za područje grada.

Ako je do ujeda psa lutalice došlo na području nekog drugog mesta, tada su odgovorni opštinska tj.gradska uprava i javno komunalno preduzeće u tom mestu.


Odšteta za ujed psa

U slučaju pokretanja vansudskog postupka trenutno je praksa da se na rešavanje ovih zahteva čeka od godinu do godinu i po dana. Naknade koje se oštećenima nude su između 10.000,00 dinara i 30.000 dinara u slučajevima kada su povrede teže prirode. Ovaj novac se isplaćuje iz gradskog buždeta. Odmah možete da primetite da iznosi koji se oštećenima isplaćuju veoma niski što je uslovljeno trenutnom ekonomskom situacijom i politikom.

Značajno se veći iznosi koje sudovi dosuđuju u slučaju podnošenja tužbe. Primera radi često se dešava da za povrede za koje npr. grad ponudi 10.000,00 dinara (lake telesne) na sudu može da se dobije 80.000,00 dinara do 130.000,00 dinara. Povrede koje se dešavaju prilikom ujeda imaju najčešće prirodu lakih telesnih povreda mada u slučajevima ozbiljnijih napada ili strane od strane više pasa lutalica mogu imati i prirodu teških pa čak i fatalnih po život. Kod teških telesnih povreda naknada koja se može dobiti na sudu ide od 200.000,00 dinara pa do više stotina hiljada zavisno od težine i posledica.


Ujeo Vas je pas koji nije lutalica?

I za ovakve situacije postoji rešenje. Takođe, jako je bitno obratiti se nadležnoj medicinskoj ustanovi kako bi se što pre povređenom licu ukazala pomoć, odnosno kako bi mu rana bila sanirana na najbolji mogući način. Ukoliko se odlučite da pokrenete postupak radi naknade nematerijalne štete, obratite se Vašem advokatu.

Related Posts

Leave a Reply