Category

Uncategorized @sr
Vidi članak Glavna razlika između prava i sloboda Prava i slobode su dva pojma koja se u određenoj meri preklapaju. Prava su moralno ili pravno pravilo pojedinca da ima ili radi nešto. Sloboda je odsustvo nužde, prinude ili ograničenja u izboru ili akciji. Naša prava su ta koja obezbeđuju i štite našu slobodu. U tom...
Read More
Disciplinska odgovornost zaposlenog predstavlja odgovornost za skrivljenu povredu radne obaveze, odnosno nepoštovanje radne discipline propisane zakonom, opštim aktom (pravilnikom o radu/kolektivnim ugovorom), kao i ugovorom o radu, a za koju poslodavac može izreći zakonom propisanu disciplinsku sankciju. U našem pozitivnom pravu disciplinski postupak regulisan je samo zakonom koji uređuje radne odnose u državnim organima, dok...
Read More
Sigurno ste bili u situaciji da razmišljate o tome da li za neke životne situacije zaista treba da angažujete advokata. Od najjednostavnijih parnica do bavljenja raznim ugovorima, postoje određeni događaji u kojima se jednostavno niko ne može snaći bez kvalifikovane pravne pomoći. Zbog toga, danas govorimo o 5 situacija kada je neophodno da tražite pravnu...
Read More
Pre nego se pozabavim opozivom uslovne osude, rekao bih nekoliko reči o samoj uslovnoj osudi, kao i o uslovima za izricawe uslovne osude. Dakle, Uslovna osuda je propisana odredbama čl.64-66. Krivičnog zakonika  (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019). Prema Krivičnom zakoniku Republike...
Read More
Šta podrazumeva Invalidnost? Invalidnost postoji kada kod osiguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, odnosno: kad kod profesionalnog vojnog lica nastane potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu,  zbog promena u zdravstvenom stanju prouzrokovanih povredom na radu,  profesionalnom bolešću,  povredom van rada ili bolešću koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom. Uslovi za sticanje...
Read More
Zarobljavanje države može se definisati kao sistemska politička korupcija u kojoj političari iskorišćavaju svoju kontrolu nad procesima donošenja odluka u zemlji u svoju korist. Srbija je, kao i skoro sve države Zapadnog Balkana, prepoznata kao mesto gde državu zauzimaju političke elite – bolje rečeno vladajuća partija ili njen lider. Ovo zauzimanje se sprovodi kroz totalnu...
Read More
nematerijalna steta
Pre nego se upustim u razmatrenje nadoknade štete za pretrpljeni strah i nanetu duševnu bol, definisao bih osnovne pojmove. Šta je šteta? Šteta je umanjenje nečije imovine (stvarna šteta – lat. damnum emergens) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla dobit – latlucrum cessans), kao i nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha drugom licu (nematerijalna šteta)....
Read More
Ovde, pre svega, je potrebno razlikovati dve situacije u kojima ćete dobiti poziv od policije.Prva situacija – policija ima pravo da Vas pozove kao građanina da se izjasnite povodom nekog događaja i date potrebna obaveštenja. Policija u pozivu mora da naznači zašto i u kom svojstvu Vas poziva.Druga situacija – kada Vas policija poziva na...
Read More
Da li ste znali da 80% seksualnih predatora NEMA krivični dosije? Ozbiljno? Kako bi to moglo biti? Nekoliko je razloga zbog kojih neki od najnasilnijih prestupnika u našoj zemlji i dalje šetaju ulicama. I dalje rade kao školski učitelji. Još uvek volontiraju u programima za mlade. Još uvek pružaju pravne savete. I dalje rade kao...
Read More
U pojedinim slučajevima, zakonom su predviđene posebne procedure za otkazivanje ugovora o radu. Ako poslodavac ima nameru da otkaže ugovor o radu zaposlenom zbog: neostvarivanja rezultata rada, ili odsustva potrebnih znanja i sposobnosti; skrivljene povrede radne obaveze; narušavanja radne discipline; učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom; nevraćanja na rad nakon isteka...
Read More
1 2 3