Šta kad izvršitelj blokira račun zbog plaćenih i zastarelih dugova

Autor:Daniela Ilić Krasić

N1

Ako je račun plaćen – niko ne sme da vam ga naplati duplo. Ako je, međutim, dug za neku komunalnu uslugu zastareo, a poverilac preko izvršitelja ipak pokuša njegovu naplatu, za dužnika je važno da na vreme uloži prigovor, što znači – u roku od osam dana od dana prijema rešenja izvršitelja. U protivnom, za dužnika – nema spasa. Sagovornici portala N1 – advokat Svetlana Pavlović iz Beograda i Mladen Alfirović, pravni savetnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, objašnjavaju kako treba da postupe potrošači kada izvršitelj krene u prinudnu naplatu plaćenih ili zastarelih dugova.

Računi za komunalne usluge zastarevaju u roku od godinu dana. Dešava se da poverilac – neko javno komunalno preduzeće, mobilni operator, Elektroprivreda… krenu u prinudnu naplatu preko javnih izvršitelja u slučajevima kada je dug plaćen, a mnogo češće kada nije,  ali je za naplatu – zastereo.

Dug je plaćen, potrošač na vreme dobija rešenje izvršitelja

Kada potrošač uredno namiruje dugove po računima, ali ipak na svoju kućnu adresu dobije rešenje izvršitelja o prinudnoj naplati, rešenje je , ističu naši sagovornici – jednostavno.

„Tu je stvar čista. Ako ga tuže za već plaćene račune, potrošač izjavljuje prigovor u roku od osam dana, i dostavlja izvršitelju dokaz o uplati“, navodi advokat Svetlana Pavlović. 

Dug je zastareo, potrošač na vreme dobija rešenje izvršitelja

U slučaju utuženja za zastareo dug, kada dužnik prima rešenje o izvršenju na svoju adresu, rešenje još postoji.

„Za zastareo dug dužnik u roku izjavljuje prigovor zastarelosti, i u tom slučaju se ide na parnicu gde sud poziva obe strane. Tada dužnik treba samo da kaže da je dug zastareo i to je to. Sud će dužnika osloboditi svakog plaćanja, odnosno odbiće zahtev poverioca“, objašnjava Pavlović.

Dug je plaćen, ali potrošač nije primio rešenje o izvršenju

Ako potrošač, iz bilo kog razloga, ne primi poštom rešenje o izvršenju, već za to sazna kada izvršitelj njegovom poslodavcu pošalje zaključak o obustavi od plate (ili u Fond PIO od penzije), a dug je plaćen, i dalje može da se spreči prinudna naplata.

Svetlana Pavlović objašnjava da, ako dužnik nije primio rešenje o izvršenju – a to je najčešće zato što nije bio na adresi kada je pokusana dostava – u tom slučaju se rešenje ističe na oglasnu tablu suda, gde se posle 30 dana računa da je dužnik primio rešenje i kreće da teče rok za prigovor od osam dana.

„Ukoliko je račun plaćen, niko ne može da vam ga naplati duplo. Desi se greška kod pojedinih komunalnih preduzeća da građane tuže za plaćene račune. Tada dužnici moraju odmah, po saznanju za rešenje o izvršenju, da obaveste izvršitelja da je dug plaćen i da mu dostave dokaz o tome. Tada troškovi izvršitelja padaju na teret tog komunalnog preduzeća kao poverioca, jer je ono greškom tužilo za vec plaćene račune“, navodi Pavlović.

Međutim, u slučaju desi da je novac već skinut sa računa i prebačen na ime plaćenog duga, dužnik tu ima mogućnost da tuži poverioca – komunalno preduzeće i da mu se taj novac vrati.

Dug je zastareo, ali potrošač nije primio rešenje o izvršenju

Kada nije obavešten o rešenju o izvršenju, već to sazna kada već stigne rešenje o prinudnoj naplati, a reč je o zastarelom dugovanju, najveća je verovatnoća da će potrošač taj dug – morati da plati.

„Ovaj slučaj je čest u praksi i uglavnom nema spasa za dužnika, ako nije primio rešenje o izvršenju, i ne zna da je to rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda, da stoji tamo 30 dana i da, potom, ističe i rok od osam dana za prigovor. Kada taj rok istekne, dužnik više nema prava na prigovor. Jer, zastareo dug poverilac može da naplati ako dužnik ne izjavi prigovor u zakonskom roku“, objašnjava Pavlović.

U ovoj situaciji teško je da se dužnik „izvuče“ od plaćanja, iako je dug zastareo.

„Jedino, ako se ispostavi da je, na primer, dostava rešenja pokusana na pogrešnoj adresi dužnika. Tada dužnik može da podnese zahtev za otklanjanje nepravilnosti u roku od osam dana od dana prijema zaključka o na primer blokadi plate ili penzije. Može da istakne tu nepravilnost i  da zahteva da mu se ponovo dostavi rešenje o izvršenju na pravu adresu , kako bi rok za izjavljivanje prigovora krenuo iz početka i kako bi on izjavio prigovor. Ako to nije slučaj, dužnik mora da plati dug iako je zastareo“, pojašnjava naša sagovornica.

Ne odbijati prijem pošte

Mladen Alfirović, pravni savetnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, ukazuje da je za potrošače upravo iz ovih razloga važno da ne odbijaju prijem pošte koja stiže iz kancelarija javnih izvršitelja – kako bi na vreme mogli da ulože prigovor i ostvare svoja prava.

On ukazuje da je nedavno više potrošača kontaktiralo ovo udruženje zbog podnesaka pojedinih advokatskih kancelarija iz Novog Sada, u kojima se (potrošači) pozivaju na plaćanje dugovanja za telekomunikacione usluge, starih više od godinu dana.

Pokušaj naplate negiranjem zastare

U tim podnescima se, dodaje naš sagovornik, navodi da potraživanja za internet, usluge mobilne telefonije i pakete usluga ne zastarevaju za godinu dana već se navodi opšti rok od 10 godina uz obrazloženje da se radi o “neimenovanim ugovorima” koji se ne mogu okvalifikovati kao “potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka“ kao što to predviđa Zakon o obligacionim odnosima.

Sagovornik N1 ističe da ovakvo tumačenje nema uporište u sudskoj praksi.

Naime, potraživanja za telekomunikacione usluge pružene građanima, koja dospevaju u jednakim mesečnim intervalima – zastarevaju za jednu godinu. To, objašnjava, znači da dug ne može naplatiti prinudno, putem suda ili izvršitelja. Dužnik u ovakvoj situaciji mora uložiti prigovor na odluku izvršitelja i pozvati se na zastaru, o kojoj odlučuje sud.

Alfirović savetuje da potrošači ne uzimaju za ozbiljno pravna tumačenja i obrazloženja koja ovih dana stižu sa adresa “poznatih” advokatskih kancelarija, jer zakon, sudska praksa i stav Vrhovnog kasacionog suda jednogodišnji rok zastare za ovu vrstu potraživanja ne dovodi u pitanje.

“Razlozi za ovakva tumačenja mogu biti isključivo materijalne prirode, u želji da se za pojedine telekomunikacione operatore kao klijente, obezbedi naplata zastarelih potraživanja pokušajem dovođenja u zabludu potrošača kao ekonomski slabijih i pravno neukih stranaka”, ukazala su i udruženja za zaštitu potrošača.

IZVRŠITELJI IZBACUJU LJUDE NA ULICU ZBOG KOMUNALNIH DUGOVA I PORED ZAKONSKE ZABRANE

Združena akcija Za krov nad glavom, čiji je cilj borba protiv prinudnih iseljenja i borba za svima dostupno i priuštivo stanovanje već duže vreme ukazuje na probleme građana koji se suočavaju sa izvršenjima, kao i sa neretkim nezakonitim postupanjem izvršitelja.

Član 394. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izričito zabranjuje “izvršenje prodajom jedine nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika fizičkog lica radi namirenja potraživanja čija glavnica ne prelazi iznos od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja predloga za izvršenje.”

Uprkos ovoj izričitoj zabrani, izvršitelj Darko Čolević je doneo zaključak o prodaji jedinog doma Olgice Jovanović i da Olgicu, njenu majku i dvoje dece izbaci na ulicu zbog duga prema Elektrodistribuciji koji iznosi 94.098,76 dinara.

Združena akcija Za krov nad glavom ističe da je citirana odredba člana 394 uneta u Zakon o izvršenju i obezbeđenju 2019. godine uz pompezne najave tadašnje ministarke pravde Nele Kuburović da će izvršni postupak učiniti humanijim i socijalno odgovornijim. Za krov nad glavom ističe da je ova odredba ostala mrtvo slovo na papiru, jer je „zakon ostao isti u pogledu samovolje izvršitelja i njihovih neograničenih mogućnosti da se iživljavaju nad ljudima koji nemaju novca ni za golo preživljavanje, a kamo li za pravnu zaštitu“.

Sve ovo u suštini je pokazatelj da sistem izvršenja kakav postoji kod nas nije najoptimalniji okvir za obezbeđenje i ostvarenja prava poverilaca i prava dužnika. Neophodna je sveobuhvatna revizija koncepta javnih izvršitelja, kao i zakonskih rešenja za ovu oblast. Dok se ne pristupi tom procesu za dužnika je najbolje da bez odlaganja reaguje u zaštiti svojih prava i da, ukoliko proceni da mu je potrebna, zatraži stručnu pomoć, kako bi na vreme (a vreme je od izuzetnog značaja  u postupku prinudnog izvršenja) zaštitio svoja prava i interese.

Advokat Zoran J. Minić

lawofficeminic@gmail.com 

Related Posts

Leave a Reply