Rokovi za donošenje rešenja o penzionisanju

Pravo na starosnu penziju i pravo na prevremeno starosnu penziju su prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za slučaj starosti. U našoj državi ovo osiguranje je obavezno i regulisano je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pored obaveznog, postoji i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje i njime se, na osnovu ugovora, mogu obezbediti prava za slučaj starosti, invalidnosti, smrti i telesnog oštećenja ili veći obimi tih prava od obima utvrđenih na osnovu zakona, kao i neka druga prava iz ovog osiguranja.

Uslovi

Zakonom su propisani uslovi koje osiguranik mora da ispuni kako bi stekao pravo na starosnu, kao i na prevremeno starosnu penziju.

Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju u dva slučaja:

1.            sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili

2.            sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Osiguranik može steći i prevremenu starosnu penziju. Uslovi za sticanje tog prava su najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života. Izuzetno od toga, za 2023. godinu, žena stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad u 2023. godini navrši 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života.

Kome se podnosi zahtev?

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja se pokreće na zahtev osiguranika, odnosno na zahtev člana porodice za ostvarivanje prava na porodičnu penziju.

Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju osigurana lica i članovi njihovih porodica mogu ostvariti sledeća prava:

1) za slučaj starosti – starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju

2) za slučaj invalidnosti – invalidsku penziju

3) za slučaj smrti: − porodičnu penziju

4) za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću – novčanu naknadu za telesno oštećenje i

5) za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica −  novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.

Zahtev se podnosi nadležnoj filijali Fonda za penzjsko i invalidsko osiguranje, prema mestu prebivališta podnosioca zahteva. Ukoliko podnosilac zahteva u vreme podnošenja zahteva nema prebivalište na teriotoriji Republike Srbije, zahtev se podnosi filijali prema poslednjem osiguranju. Zahtev za utvrđivanje prava primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju podnosi se Direkciji Fonda u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda u Novom Sadu, dok se zahtev za utvrđivanje prava primenom međunarodnih ugovora zaključenih sa državama koje su, kao republike, bile u sastavu SFRJ, podnosi nadležnoj filijali Fonda. Zahtev se može podneti pisarnici filjale Fonda, putem pošte i preko portala e-šalter.

Koji je zakonom određen rok za donošenje rešenja i da li se poštuje?

Zakonski rok za donošenje rešenja je dva meseca od dana podnošenja zahteva. Međutim, svedoci smo da u praksi to nije uvek slučaj, odnosno da se na rešenje čeka duže od zakonom predviđenog roka. Zbog čega se u nekim predmetima čeka duže od dva meseca? Prema podacima iz RFPIO vreme potrebno za prikupljanje dokumentacije zavisi od svakog konkretnog slučaja, ali i od vrste penzije za koju se predaje zahtev.

Najčešći razlozi za duže trajanje postupka su nekompletni podaci o stažu osiguranja, zaradama i doprinosima za PIO. Podaci mogu biti neceloviti i zbog neuplaćenih doprinosa za PIO, nepostojanja pravne i finansijske dokumentacije o radnom angažovanju osobe, potom usled pribavljanja dokaza o radnom angažovanju onih koji su radili van zemlje, te nepredavanja prijava M-4. U pogledu poslednjeg, počev od 1.01.2019. godine prestaje obaveza podnošenja prijava podataka za matičnu evidenciju Fondu u vidu M-4 obrazaca. Umesto toga, Fond sam ubacuje podatke u matičnu evidenciju preuzimanjem od drugih organa elektronskim putem ili ih unosi u istu na osnovu javnih isprava i drugih dokaza zasnovanih na dokumentaciji i evidencijama koje se vode u skladu sa zakonom. Ipak, zaključno sa 2018. godinom poslodavac je imao obavezu da do 01. aprila tekuće godine preda M-4 obrazac PiO fondu kao dokaz da su uplaćeni svi doprinosi za prethodnu godinu. Ponekad, poslodavci su uredno uplaćivali doprinose, ali nisu na vreme predavali M-4 obrasce, te se praktično radi o formalnom problemu, a ne suštinskom. Međutim, i takva prepreka treba na vreme da se otkloni. Prema tome, a imajući u vidu da penzijski staž obično traje decenijama, često se za tako dug period desi neki od navedenih problema. Potrebno je na vreme reagovati, kako bi se sve greške korigovale pre datuma ispunjavanja uslova za penziju.

Da li podnosilac zahteva može da utiče na brzinu postupka?

Da. Jedan od načina da budući korisnici penzija na neki način utiču na brzinu postupka jeste da provere svoj ostvareni staž osiguranja i uplaćenih doprinosa. Fond je omogućio strankama da informacije o svojim podacima unetim u matičnu evidenciju mogu da dobiju ne samo na šalterima ove službe već i preko sajta, posredstvom računara, koristeći jedinstveni PIN kod.

Uz popunjen zahtev i ličnu kartu, građani mogu da dobiju PIN kod besplatno na šalterima svih filijala odmah po podnetom zahtevu. Važno je napomenuti da PIN kod može da se koristi neograničeno i da garantuje zaštitu podataka i sigurnost uvida.

U zavisnosti od vrste penzije (starosna, invalidska, porodična), potrebna je i različita dokumentacija za odlučivanje po zahtevu. Fond je dužan da pribavi i obradi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

Ukoliko stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, što je takođe moguće, onda je ona u obavezi da dostavi podatke o kojima se ne vodi službena evidencija, a koji su od uticaja za odlučivanje po zahtevu. To se uglavnom odnosi na rešenja o prekidu radnog odnosa, medicinsku dokumentaciju, dokaze o stažu ostvarenom u inostranstvu ili školovanju…

Od velike pomoći građanima i pravnim subjektima može biti i sajt fonda www.pio.rs, na kojem su im dostupni različiti elektronski servisi.

Kretanje predmeta – služi za praćenje kretanja predmeta od trenutka podnošenja zahteva do momenta dobijanja rešenja.

E-zahtevi – vrsta internet naručivanja određenih potvrda iz fonda, za čije izdavanje nije potrebna dodatna dokumentacija. Preuzimanje dokumenta zakazuje se u terminu koji odgovara korisniku.

Kada u penziju – unošenjem osnovnih podataka može da se preračuna kada će se ostvariti pravo na starosnu i prevremenu starosnu penziju.

Posebnosti postupka ostvarivanja prava na invalidsku penziju

Specifičnosti ostvarivanja prava na invalidsku penziju, s obzirom na utvrđivanje zdravstvenog stanja pred lekarskim komisijama Fonda, često znače probijanje zakonskog roka od dva meseca za donošenje rešenja. Takođe, postupak ostvarivanja prava na invalidsku penziju se sprovodi po određenoj zakonskoj proceduri, koja podrazumeva obaveštavanje osiguranika i njegovog poslodavca o ostvarenom potpunom gubitku radne sposobnosti, njihov zakonski rok za žalbu koji iznosi 15 dana od dana kada je primljeno rešenje o postojanju potpunog gubitka radne sposobnosti, donošenje odluke poslodavca o prekidu radnog odnosa i odjava sa obaveznog osiguranja. Tek nakon odjave, Fond može da donosi rešenje o pravu, koje podrazumeva i obračun visine penzije u skladu sa potvrđenim podacima iz obaveznog osiguranja.

Tekst o invalidskoj penziji možete pročitati ovde.

Related Posts

6 Responses
 1. Ivana Prokić

  Dobar dan. Zovem se Ivana Prokić iz Donje Šatornje, opština Topola( Kragujevac). Rođena sam 29.06.1991. Sa 9 godina sam imala infarkt mozga, oduzeta mi je desna strana. Mogu da hodam ali posledice su tu.Imam rešenje da sam osoba sa invaliditetom.Da li ja imam pravo na penziju, s obzirom da imam 4 godine radnog staža? Unapred hvala

  1. Zoran Minić

   Poštovana,

   Zakonom su propisani različiti uslovi u pogledu navršenog staža osiguranja, u zavisnosti od uzroka nastanka invalidnosti, i to:

   − ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, bez obzira na dužinu staža osiguranje,

   − ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću, pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao pre navršenja godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju i da ima navršenih pet godina staža osiguranja.

   Izuzetno, osiguranik kod koga je invalidnost prouzrokovana bolešću ili povredom van rada nastala do navršene 30. godine života, pravo na invalidsku penziju stiče pod povoljnijim uslovima u pogledu staža osiguranja, i to:

   – ako je invalidnost nastala do navršene 20. godine života – potrebno je godinu dana staža osiguranja
   – kada je invalidnost nastala do navršene 25. godine života – potrebno je dve godine staža osiguranja
   – kada je invalidnost nastala do navršene 30. godine života – potrebno je tri godine staža osiguranja.

 2. Ilic Slobodan

  Dobar dan
  Obracam vam se povodom problema koji je konstatovan na lekarskoj komisiji RFO,u Beogradu ulica Aleksandra Kostica 9.
  Prilikom odazivanja na poziv lekarske komisije da se nas sin Ilic Dejan rodjen 31.03.1994 pojavi ispred iste,jer je dana 05.01.2024 podneo zahtev penzijskom fondu Velika Plana radi ostvarivanja invalidske penzije koju je ostvario pod zakonom za sticanje prava na invalidsku penziju,po zakonu prpoisanih uslova.
  -da je osoba stekla invaliditet prilikom rodjenja,dijagonoza Daunov sindrom,a kasnjje i resenjem potvdjena
  -da je u periodu do trideset godina ostvario radni i penzioni staz od 3 godine.
  -uz ostalu pratecu dokumentaciju koji je prosledjen RFO u Beogradu
  Clanovi komisije su konstatovali da imaenovani Ilic Dejan nema evidentiran radni staz u trajanju od 3godine,vec da ima 2 godine sto nije tacno.
  Rekli su nam da se obratimo filijali Pio fonda u Smederevu koja im je dostavila netacan podatak.
  Molimo vas da nam date pravni savet sta dalje da radimo da bi smo ostvarili pravo na invalidsku penziju.
  Roditelj Ilic Slobodan
  0645612120

  1. Zoran Minić

   Poštovani,

   pre svega, hvala Vam što ste kontaktirali Advokatsku kancelariju Minić.

   Morate zahtevati od PIO fonda da ispravi grešku, odnosno da se tačno utvrdi koliko Vaš sin ima upisan staž.Ukoliko nije evidentiran staž od godinu dana, možete zahtevati da to PIO ispravi na osnovu dokaza koje imaju (dakle,m ukoliko je njihova greška u beleženju). Međutim, ukoiko Vaš sin nije evidentiran zato što ga poslodavac nije prijavio, niti regulisao staž kod PIO fonda, tu onda morate da se raspitate kod poslodavca. Ukoliko odbojaju da mu to regulišu, možete tužiti poslodavca.

 3. Vesna Velickovic

  Postovani da li okvirno mozete da mi kazete koliko dugo treba da cekam na resenje za penziju .Zahtev je predat 25 aprila 2024-prevremena penzija sva dokumenta su u redu ali je izgleda jedini problem sto zivim u drugoj drzavi ,pa iz tih razloga ne donose odluku.prosto zelelela bih da znam koliko trebam jos da cema .Hvala vam .
  Srdacan pozdrav Vesna Velickovic

  1. Zoran Minić

   Poštovana, ukoliko Vam organ ne odgovori u roku od 60 dana reč je o slučaju tzv. ćutanja administracije i onda se uzima kao da su Vam zahtev odbili. U tom slučaju imate sva prava kao da je doneto rešenje o odbijanju.

Leave a Reply