privremeni boravak u srbiji

Prema našem Zakonu, stranac u Republici Srbiji može boraviti na:

 1. kratkotrajnom boravku,
 2. boravku po osnovu vize za duži boravak,
 3. privremenom boravku (do jedne godine),
 4. stalnom nastanjenju.

Kratkotrajni boravak

Kratkotrajni boravak je boravak bez vize do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i boravak po osnovu vize za kraći boravak.

Viza za duži boravak

Ovo je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana strancu kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.

Privremeni boravak u Srbiji

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana, ukoliko zakonom nije drugačije propisano.

Stalni boravak

Stalni boravak (stalno nastanjenje) je dozvola za dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji. Zahtev za stalno nastanjenje, podnosi lično stranac na propisanom obrascu nadležnom organu prema mestu gde mu je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji.

Privremeni boravak na osnovu spajanja porodice

Najčešći zakonski osnovi za privremeni boravak su:

 • zapošljavanje,
 • osnivanje firme,
 • registracija preduzetnika,
 • školovanje,
 • posedovanje nepokretnosti u Srbiji i
 • spajanje porodice.

Ukoliko se radi o spajanju porodice sa državljaninom Srbije samo “spajanje” će već biti zakonski osnov. Međutim šta se dešava sa strancima koji se spajaju sa svojom porodicom?

privremeni boravak za strance u srbiji

Privremeni boravak za strance po osnovu spajanja porodice može se odobriti trima kategorijama stranaca:

 1. strancu koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije,
 2. strancu koji je član uže porodice stranca sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem, kao i
 3. strancu koji je član uže porodice stranca kome je u Republici Srbiji odobren azil (član 55. stav 1).

Zakon o strancima pod užom porodicom podrazumeva supružnike, vanbračne partnere, njihovu decu bilo da su rođena u ili izvan braka, kao i pastorčad do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak.

Izuzetno, krug lica koja čine užu porodicu može biti i proširen na određene kategorije lica i to iz razloga zavisnosti i nepostojanja adekvatne porodične brige u zemlji porekla (član 55. stav 3. tačka 1), kao i iz razloga nemogućnosti člana porodice da podmiruje svoje potrebe zbog zdravstvenog stanja (član 55. stav 3. tačka 2).

U svakom slučaju, da bi došlo do spajanja porodice po osnovu člana 55. Zakona o strancima, potrebno je da budu ispunjeni opšti uslovi za odobrenje privremenog boravka predviđeni članom 43. Zakona koji, između ostalog, podrazumevaju obavezu podnošenja ličnih dokumenata i prijave adrese, kao i dokaza o sredstvima za izdržavanje tokom boravka, o zdravstvenom osiguranju, o opravdanosti zahteva i o uplati administrativne takse.

Rok važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice regulisan je članom 57. Zakona.

Dakle, stranac koji je u bračnoj zajednici sa državljaninom Srbije ima zakonski osnov da aplicira za privremeni boravak u Srbiji na osnovu spajanje porodice. Naravno ukoliko bračni partneri planiraju da borave u Srbiji.

Pored ostale dokumentacije koja je neophodna za sve strance, neophodno je i da se dostavi izvod iz Matične knjige venčanih.

Važno je ukazati na zakonsku obavezu koju svaki državljanin Srbije koji sklopi brak u inostranstvu ima a to je da u matične knjige Srbije upiše brak.

Jedna od povlastica koju imaju strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak po osnovu spajanja porodice sa državljaninom Srbije, jeste pravo na ličnu radnu dozvolu.

Stranac koji ima odobrenu ličnu radnu dozvolu ima sva prava po osnovu zapošljavanja kao i državljanin Srbije. Odnosno, nije vezan za poslodavca koji mora da podnese zahtev za izdavanje radne dozvole.

Takođe, taksa za zahtev za privremeni boravak je duplo jeftinija.

Spajanje porodice na osnovu braka sa strancem koji ima odobren boravak u Srbiji

Bračni partner stranca koji ima odobren privremeni ili stalni boravak u Srbiji stiče zakonski osnov za apliciranje za privremeni boravak u Srbiji.

privremeni boravak spajanje porodica

Pored ostale neophodne dokumentacije neophodno je dostaviti Izvod iz matične knjige venčanih iz zemlje u kojoj je zaključen brak.

Stranac koji je u bračnoj zajednici sa strancem koji ima odobren stalni boravak u Srbiji, imaće takođe pravo na ličnu radnu dozvolu.

Vanbračna zajednica

Ustav Republike Srbije u potpunosti izjednačava bračnu i vanbračnu zajednicu te vanbračni partneri imaju sva prava kao i bračni partneri.

Podnošenje zahteva za privremeni boravak po osnovu spajanja porodice jednako važi i za bračne i vanbračne supružnike.

Naravno, dokumentacija koja se dostavlja će biti drugačija te će biti potrebno da se dostavi:

 1. Uverenje o slobodnom bračnom statusu za oba partnera;
 2. Overenu izjavu supružnika o postojanju međusobne vanbračne zajednice;
 3. Overenu izjavu dva punoletna svedoka o postojanju vanbračne zajednice;
 4. Druge dokaze po potrebi.

Dakle, iako suštinski su bračna i vanbračna zajednica izjednačene, razlika je u dokazivanju postojanja takve zajednice.

Stranac koji je u vanbračnoj zajednici sa strancem koji ima odobren stalni boravak u Srbiji, ima pravo na ličnu radnu dozvolu.

Zakonska regulativa – Privremeni boravak

Član 43. Zakona o strancima:                                      

„Uz zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranac prilaže:

 1. važeći lični ili službeni pasoš;
 2. dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka;
 3. prijavu adrese stanovanja u Republici Srbiji;
 4. dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka;
 5. dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovama propisanim članom 40. ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahtev nadležnog organa;
 6. dokaz o uplati propisane administrativne takse.

Bliže uslove za odobrenje privremenog boravka, izgled zahteva za odobrenje privremenog boravka, kao i izgled i način unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.”

Član 55. Zakona o strancima:

„Ukoliko su ispunjeni opšti uslovi iz člana 43. ovog zakona, privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti strancu, članu uže porodice državljanina Republike Srbije, članu uže porodice stranca sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji, kao i članu uže porodice stranca kome je u Republici Srbiji odobren azil.

spajanje porodica srbija

Užom porodicom, u smislu ovog zakona, smatraju se:

 • supružnici,
 • vanbračni partneri,
 • njihova deca rođena u braku ili van braka,
 • usvojena deca ili pastorčad do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak.

Izuzetno, članom uže porodice može se smatrati i:

 • rodnik po pravoj liniji državljanina Srbije ili stranca kome je odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji ili srodnik po pravoj liniji njegovog supružnika ili vanbračnog partnera, koji zavisi od njih i nema adekvatnu porodičnu brigu u zemlji porekla ili
 • punoletno dete državljanina Srbije ili stranca kome je odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji ili punoletno dete njegovog supružnika ili vanbračnog partnera koje nije zaključilo brak, koje ne može da podmiruje svoje potrebe zbog zdravstvenog stanja.

U slučaju poligamnog braka, spajanje porodice odobriće se samo jednom supružniku i njihovoj zajedničkoj deci do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak.”

Član 57. Zakona o strancima:

„Privremeni boravak radi spajanja porodice iz čl. 55. i 56. ovog zakona se odobrava u trajanju od jedne godine i produžava se na isti period, izuzev u slučaju iz člana 44. stav (5) ovog zakona.

Strancu kome se privremeni boravak odobrava po osnovu spajanja porodice sa strancem kome je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji, privremeni boravak se odobrava do isteka roka važenja odobrenja privremenog boravka stranca sa kojim se traži spajanje porodice.”

Related Posts

Leave a Reply