Prigovor i Žalba na Rešenje o Izvršenju

zalba i prigovor na resenje o izvrsenju

Da biste znali da li na Rešenje o izvršenju treba da uložite prigovor ili žalbu, potrebno je da pogledate pouku o pravnom leku u kojoj piše koji pravni lek i u kom roku možete podneti protiv Rešenja o izvršenju, kao i kome ga podnosite.

Žalbom se pobija Rešenje o izvršenju doneto na osnovu izvršne isprave, dok se prigovorom pobija Rešenje o izvršenju doneto na osnovu verodostojne isprave

U Zakonu o izvršenju i obezbeđenju taksativno su navedeni razlozi na osnovu kojih se može uložiti žalba ili prigovor.

Prigovor na rešenje o izvršenju

Prigovor na rešenje o izvršenju javnog izvršitelja je redovni pravni lek u postupku za namirenje potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih usluga.

Njime se pobija rešenje o izvršenju, koje javni izvršitelj donosi po predlogu za izvršenje izvršnog poverioca-trgovca pomenutim uslugama a na osnovu verodostojne isprave – izvoda iz poslovnih knjiga ili računa.

zalba na resenje o izvrsenju

Prigovor se izjavljuje u roku od osam dana od uručenja rešenja i podnosi se javnom izvršitelju.

Ako prigovor ne bude izjavljen u tom roku, smatra se da nije ni podnet, a takođe se smatra da se izvršni dužnik slaže sa navodima iz rešenja o izvršenju, te ono postaje pravnosnažno i izvršno.

Dužnik nadalje gubi pravo da izjavi prigovor na rešenje o izvršenju, a javni izvršitelj pristupa prinudnoj naplati.

Zakonom je propisano da ako izvršni dužnik ne podnese prigovor, javni izvršitelj u roku od tri radna dana od isteka roka za prigovor počinje da sprovodi izvršenje.

Prigovor se može podneti iz razloga predviđenih članom 87 Zakona o izvršenju i obezbeđenju:

 1. Ako potraživanje iz verodostojne isprave nije nastalo;
 2. Ako je u verodostojnu ispravu unet neistinit sadržaj:
 3. Ako potraživanje iz verodostojne isprave nije dospelo;
 4. Ako je obaveza izvršena ili na drugi način prestala;
 5. Ako je potraživanje zastarelo;
 6. Ako potraživanje nije prešlo ili nije preneto na izvršnog poverioca ili ako obaveza nije prešla ili nije preneta na izvršnog dužnika;
 7. Iz razloga propisanih posebnim zakonom.

Prigovor se podnosi isključivo u pisanom obliku – poštom (najbolje preporučeno) ili direktnom predajom u kancelariji javnog izvršitelja.

U slučaju direktne predaje, preporučljivo je odneti najmanje dva primerka prigovora, kako bi javni izvršitelj jedan primerak zapremio a na drugi, koji ostaje izvršnom dužniku, udario prijemni pečat kao dokaz da je prigovor zapremio.

Prigovor se NIKADA ne podnosi mejlom i nikada se ne podnosi usmeno. Javni izvršitelj po takvim „prigovorima“ nije dužan da postupi.

Prigovor mogu podneti samo izvršni dužnik ili njegov punomoćnik. Dužnik mora prigovor:

 • svojeručno potpisati,
 • obrazložiti i
 • potkovati dokazima.

Mada zakonodavac insistira na pisanim dokazima, jasno je (što i sudska praksa potvrđuje) da pisani dokazi nisu potrebni onda kada se pobija zastarelo potraživanje (dovoljno je pozvati se na Zakon o obligacionim odnosima) i kad je reč o negativnim činjenicama.

Najbolje je da prigovor sastavlja advokat, kao profesionalac i dužnikov punomoćnik.

Ako već to mora da čini sam, izvršni dužnik treba da se usredsredi na hladno isticanje činjenica na kojima zasniva razloge ulaganja prigovora, i da činjenice potkrepljuje dokazima. Nije mudro biti preopširan, već valja udariti na suštinu.

O prigovoru ODLUČUJE SUD; nikada javni izvršitelj. Izvršni dužnik se prigovorom uvek obraća sudu, ali ga formalno tj fizički predaje javnom izvršitelju, jer je on i doneo pobijano rešenje kao prvostepeni organ.

Žalba na rešenje o izvršenju

Žalbom se pobija rešenje prvostepenog suda ili javnog izvršitlja, ako Zakonom nije određeno da žalba nije dozvoljena ili da se takvo rešenje pobija prigovorom.

prigovor na resenje o izvrsenju

Dok se prigovor podnosi protiv rešenja donetog o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, protiv drugih rešenja prvostepenog suda ili javnog izvršitelja određenih Zakonom, i kao prigovor trećeg lica.

Žalba je pravni lek protiv rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave.

Žalba se može izjaviti u roku od 3(tri) dana od dana prijema rešenja od strane izvršnog dužnika. Izvršni dužnik je dužan da sve razloge pobijanja rešenja iznese u žalbi i sve dokaze na kojima se žalba zasniva priloži uz žalbu (nema pravo na te dokaze naknadno dostavi).

Razlozi za žalbu su:

 • nenadležnost suda koji je doneo rešenje o izvršenju,
 • ako isprava na osnovu koje je doneto rešenje nije izvršna,
 • ako je odluka na osnovu koje je doneto rešenje ukinuta, poništena ili preinačena,
 • ako je odloženo izvršenje obaveze (obaveza još nije dopspela), izvršenje obaveze iz izvršne isprave.

Prvostepeni sud će prvo utvrditi da li je žalba blagovremena, potpuna i dozvoljena. Ako jeste nastaviće sa postupkom, a ako nije odbaciće žalbu.

Žalba na rešenje o izvršenju dostavlja se izvršnom poveriocu na odgovor, a on u roku od tri dana od dana dostavljanja može (ali ne mora) da odgovori na žalbu.

Nakon toga, prvostepeni sud može da odluči da sam raspravlja o žalbi i zakazati ročište za raspravljanje o žalbi, a ako oceni da je žalba osnovana ukinuti rešenje o izvršenju i obustaviti izvršenje.

Ako sud odluči da ne raspravlja sam o žalbi, dostaviće predmet drugostepenom sudu na odlučivanje. Drugostepeni sud može usvojiti Žalbu kao osnovanu i staviti van snage Rešenje o izvršenju, odnosno može odbiti Žalbu i nastaviti sa izvršnim postupkom.

Zakonom je predviđeno da žalba, ali i prigovor, mogu da se izjave samo jednom protiv jednog rešenja, a da sud koji rešava o žalbi ili prigovoru mora da preinači, potvrdi ili ukine prvostepeno rešenje.

Odlučivanje o predmetu za izvršenje je u isključivoj nadležnosti suda, a izuzetak su takozvani komunalni predmeti, kada o predlogu za izvršenje odlučuju izvršitelji.

Za sprovođenje izvršenja nadležni su i sudovi i javni izvršitelji.

Zakon ukida takozvanu pararelnu nadležnost suda i izvršitelja za spvođenje izvršenja, a sudovi su isključivo nadležni da sprovode izvršenje zajedničkom prodajom nepokretnosti.

Propisano je da se izvršenje na zaradi, plati ili penziji može sprovesti u visini do dve trećine, odnosno do njihove polovine ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade.

Umesto zaključka

Bez obzira o kom pravnom leku se radi, i kod žalbe i kod prigovora potrebno je da navedete razlog zbog kojeg se pobija Rešenje o izvršenju (npr. zastarelost potraživanja), činjenice kojima potkrepljujete razloge iz kojih pobijate Rešenje, kao i da uz to priložite isključivo pismene dokaze na kojima zasnivate svoju žalbu ili prigovor.

U suprotnom, žalba ili prigovor će biti odbačeni kao nepotpuni, bez prethodnog vraćanja na dopunu.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti nije pravni lek, poput prigovora i žalbe.

To je zahtev kojim stranke i učesnik u postupku mogu tražiti da se otklone nepravilnosti koje su nastale u toku i povodom sprovođenja izvršenja i podnosi se sudu ili javnom izvršitelju, zavisno od toga ko sprovodi izvršenje.

Rok za podnošenje ovog zahteva je 8 dana od dana učinjene nepravilnosti. Podnošenje Zahteva za otklanjanje nepravilnosti NE ODLAŽE izvršenje.

Tekst o tome šta činiti kada izvršitelj blokira račun zbog plaćenih i zastarelih dugova možete pročitati ovde.

Related Posts

Leave a Reply