Praktična uputstva za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

Predstavka Sudu se podnosi poštom. Ako se predstavka šalje elektronskom poštom ili faksom, potrebno je potvrditi je i redovnom poštom.

Predstavku treba poslati na sledeću adresu:

The Registrar

European Court for Human Rights

Council of Europe

F-67075 STRASBOURG CEDEX

France

Telefon: (99) 333 88 41 20 18

Telefaks: (99) 333 88 41 27 30

Veb-sajt: www echr.coe.int

Podneske ili dokumenta koja se šalju Sudu ne treba spajati niti uvezivati lepljivom trakom, kao ni na koji drugi način. Stranice je potrebno označiti rednim brojevima. Po prijemu prvog pisma

ili popunjenog obrasca predstavke Sekretarijat Suda će dostaviti dodeljeni broj predmeta na koji će se podnosilac predstavke pozivati u svim svojim budućim podnescima. Sud može i naknadno tražiti dostavljanje dokumenata, detalja ili informacija vezanih za žalbene navode. Sekretarijat Suda ne može dati podatke o zakonima države protiv koje je podneta žalba kao ni pravne savete o primeni i tumačenju domaćih zakona.

Podnošenje predstavke preko punomoćnika

U skladu sa pravilom 45 Poslovnika Suda, obrazac predstavke mora biti potpisan od strane podnosioca predstavke ili njegovog punomoćnika (ako je angažovan).

Ako podnosilac predstavke želi da njegov identitet ne bude dostupan javnosti, to se mora posebno zahtevati i obrazložiti. Predsednik veća anonimnost odobrava samo u izuzetnim i opravdanim slučajevima. Ovo se obično praktikuje u predmetima, u koje su uključena deca ili žrtve seksualnog zlostavljana. U takvim slučajevima, predsednik/ca može i samoinicijativno da naloži anonimnost predmeta.

Ukoliko podnosilac predstavke želi da advokat ili drugo ovlašćeno lice podnese predstavku Sudu u njegovo ime, potrebno je da uz predstavku podnese i punomoćje, kojim ovlašćuje to lice da ga zastupa.

Punomoćnik pravnog lica ili grupe lica mora dostaviti dokaz da je ovlašćen da zastupa to pravno lice ili određenu grupu. Prilikom podnošenja predstavke Sudu nije neophodno da

punomoćnik, ako je angažovan, bude pravnik. Ali, u daljem toku postupka, punomoćnik podnosioca predstavke (u odsustvu posebne saglasnosti) mora biti advokat, koji ima dozvolu da se bavi advokaturom na teritoriji jedne od država ugovornica i bar pasivno znanje jednog od dva službena jezika Suda (francuski i engleski).

Sud ne dodeljuje novčanu naknadu na ime troškova advokatskih usluga, nastalih povodom sačinjavanja same predstavke. U daljem toku postupka, ako Sud odluči da dostavi predmet državi na izjašnjenje, može se steći pravo na pravnu pomoć, ako podnosilac predstavke nema sredstava da plati troškove advokatskih usluga, i ako Sud oceni da je to neophodno za pravilno vođenje postupka. Pravna pomoć se ne sastoji od dodeljivanja zastupnika pred Sudom već od relativno niskog novčanog iznosa koji samo treba do doprinese finansiranju postupka.

Predmet podnosioca predstavke razmatra se besplatno

Predmet podnosioca predstavke razmatra se besplatno. Sekretarijat Suda će podnosioca predstavke obaveštavati o svakoj odluci Suda. Suprotno od postupaka pred domaćim sudovima, strana koja ne uspe u sporu nije obavezna da naknadi sudske troškove.

Neophodno je da podnosilac prati uputstva navedena u obrascu predstavke. Potpuna predstavka treba da je podneta na obrascu, koji obezbeđuje Sekretarijat i da sadrži podatke navedene u pravilu 47 Poslovnika Suda, a prvenstveno pojedinosti, koje identifikuju podnosioca predstavke – ime, datum rođenja, državljanstvo, pol, zanimanje i adresu; državu/e ugovornicu/e; sažetu izjavu o činjenicama; sažetu izjavu o navodnim povredama Konvencije; izjavu o poštovanju pravila o roku od šest meseci i o iscrpenosti svih unutrašnjih pravnih lekova; izjavu o zahtevima vezanim za predstavku; priložene sve relevantne dodatne dokumente, a naročito odluke sudskih ili drugih organa koje se odnose na pritužbe. Neispunjavanje ovih uslova može imati za posledicu da Sud ne uzme predstavku u razmatranje, tačnije, da je ne zavede u listu postupaka koji su u toku.

Ipak isticanje perioda od 6 meseci može biti zaustavljeno podnošenjem pisma koje sadrži kratak opis predmeta predstavke. U tom slučaju podnosilac predstavke imaće rok od osam nedelja da sastavi potpunu predstavku. Ovaj rok se računa od trenutka kada je podnosilac predstavke zaprimio odgovor Sekretarijata u kojem mu se nalaže da dostavi potpunu predstavku. Prema tome, u slučaju nedostatke vremena za sastavljanje potpune predstavke usled isticanja roka od 6 meseci na navedeni način moguće je dobiti najmanje dva dodatna meseca. Ukoliko se predstavka dostavlja putem faksa neophodno je dostaviti aplikaciju poštom u roku od osam nedelja od trenutka zaprimanja pisma Sekretarijata. Ako se potpuna predstavka ne dostavi Sudu u roku od šest meseci, od dana kada je Sud to zahtevao, predmet podnosioca predstavke biće uništen.

Predstavka mora biti čitko napisana, po mogućnosti otkucana. Ukoliko sama predstavka prevazilazi 10 strana (ne računajući anekse sa dokumentima) neophodno je uz nju dostaviti kratak

rezime. Nije potrebno dostavljati originalne dokumente uz predstavku već njihove kopije koje ne moraju biti overene. Sa druge strane priloženi dokumetni moraju biti razvrstani u skladu sa datumima donošenja, uzastopno nabrojani i ukratko opisani.

Related Posts

Leave a Reply