Odšteta za lake i teške telesne povrede

Cenovnik telesnih povreda nije precizno uređen kroz naše važeće zakondavstvo već se formirao kroz sudsku praksu. Odšteta za lake i teške telesne povrede i njen iznos je pitanje koje ponajviše zanima oštećene naročito u saobraćaju pošto je saobraćajnih nezgoda najviše.  Za razliku od mnogih drugih uporednih zakonodavstava poput npr. austrijskog koji oštećenima priznaju gotovo bagatelne iznose naknade kod nematerijalne štete, srpsko zakonodavstvo priznaje prinicip pravične novčane naknade i vrlo pristojne novčane iznose. Prethodno navedeno je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima. Za procenu visine štete najbolje je da strankama pomogne advokat stručan u oblasti naknade štete.

Visina odštete za teške telesne povrede prirodno ima veći značaj nego odšteta za lake telesne povrede jer je reč o značajno većem iznosu novca i težim posledicama.

Novčana naknada se dosuđuje za

– pretrpljene fizičke bolove;

– za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica;

– kao i za strah,

Sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdava, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete kao i u njenom odsustvu. Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete, kao i o visini njene naknade, sud će voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom. Što se tiče same naplate štete više možete da  pročitate na strani  naknada štete .

U suštini sudska praksa je formulisala orijentacione iznose koliko se novca dosuđuje za pojedine oblike nematerijalne štete. Ranije je postojao pokušaj da se donese Uredba o naknadi štete na licima kao detaljan cenovnik povreda  u kojoj je tačno precizirano kolika se naknada za pojedine oblike nematerijalne štete dosuđuje ali je ova uredba vrlo brzo stavljena van snage i proglašena nezakonitom.

Visina odštete za lake telesne povrede

Visina odštete za lake telesne povrede se procenjuje preko doktora medicinske struke. Društva za osiguranje imaju svoje lekare cenzore koji procenjuju vreme i intenzitet trajanja pretrpljenih bolova i straha oštećenih u vansudskom postupku. Lekari cenzori društva za osiguranje u vansudskom postupku često nisu objektivni i naravno naginju u proceni više ka svojim poslodavcima pa ponekad dolazi do sudskih sporova.

U sudskoj praksi sud priznaje novčanu naknadu kod pretrpljenih fizičkih bolova i straha srednjeg i jačeg intenziteta dok se kod bolova i straha koji su bili jedino lakog intenziteta novčana naknada se ne priznaje osim ukoliko bol ili strah nisu ostavili trajne posledice.

Naknada nematerijalne štete za lake i teške telesne povrede (npr. prelom ruke ili noge) koja se dosuđuje u sudskoj praksi varira i njen iznos nije uvek isti ni u različitim većima istog suda. Vrhovni kasacioni sud povremeno donosi pravne stavove u kojima se preciziraju orijentacioni kriterijumi koji određuju koliko bi sudije trebale dosuđivati.

Orijentaciono se može pretpostaviti otprilike za svaku laku telesnu povredu koliko je neko lice pretrelo bolova i straha odnosno intenzitet istih. Međutim na sudu se vreme trajanja kao i intenzitet pretrpljenih bolova i straha mora dokazivati veštačenjem koji je jedini pouzdani metod. Da bi se kod lakih telesnih povreda dosudila bilo kakva novčana naknada potrebno je da je pre svega oštećeno lice pretrpelo povredu. Mnogi oštećeni misle da za pretrpljeni strah mogu dobiti odgvarajuću novčanu naknadu i kada nema povreda ali zbog teškoća dokazivanja ovakvog straha sudska praksa uglavnom odbija ovakve tužbene zahteve.

Veštačenje visine štete

Visina odštete za lake telesne povrede se utvrđuje pre svega veštačenjem gde sudski veštak treba da kaže: 

– koja povreda je nastala

– koliko su trajali bolovi jačeg, srednjeg i lakog inteniziteta i to izraženo u danima ili satima.

Sudski veštak neuropsihijatrijske struke ovo isto utvrđuje ali za strah gde sudija posle veštačenja samo precizira iznos koji će dosuditi oštećenom prema već utvrđenim kriterijumima. Naknada za pretrpljeni bol i strah zavisi direktno od intenziteta i dana trajanja istih. Ukoliko ima elemenata da se novčana naknada za pretrpljeni boli i strah dosudi ona ide retko ispod 100.000,00 dinara u zbiru. Advokat uglavnom može pretpostaviti koliko se novca može dobiti na sudu kad ima završeno veštačenje.

Visina odštete za teške telesne povrede

Visina odštete za teške telesne povrede se najčešće dosuđuje onda kada se povrede kvalifikuju kao teške i kada postoji umanjenje životnih aktivnosti. Visina odštete za teške telesne povrede se vezuje za procenat umanjenja životnih aktivnosti. Kod oštećenog se procenat umanjenja životnih aktivnosti utvrđen veštačenjem množi sa iznosom naknade koji se najčešće određuje za 1 % a koji je prethodno preporučen od strane najvišeg suda.

Na ono što je dosuđeno za umanjenje životnih aktivnositi se uglavnom još toliko dodaje za pretrpljeni bol i strah što čini ukupan iznos novčane naknade kod teške telesne povrede. Kod teških telesnih povreda osim umanjenja životnih aktivnosti može postojati i naruženost. Što se tiče naruženosti ona može biti lakog srednjeg i teškog stepena i takođe se u pravnim stavovima Vrhovnog kasacionog suda navodi koliko iznosi za svaki stepen.

Advokat Zoran J. Minić

lawofficeminic@gmail.com

Related Posts

Leave a Reply