U radnopravnom okviru Srbije, godišnji odmor je pravo svakog zaposlenog koje garantuje Zakon o radu. Međutim, često se postavlja pitanje šta se dešava sa neiskorišćenim godišnjim odmorom i kakva su prava zaposlenih u vezi sa naknadom za neiskorišćen odmor.

Pravo na godišnji odmor

Prema Zakonu o radu Republike Srbije, svaki zaposleni ima pravo na najmanje 20 radnih dana godišnjeg odmora. Ovaj odmor se koristi u dogovoru sa poslodavcem, a planira se unapred kako bi se osigurala ravnoteža između poslovnih obaveza i potreba zaposlenih za odmorom.

Neiskorišćen godišnji odmor

Neiskorišćen godišnji odmor može nastati iz različitih razloga: preopterećenje poslom, nepredviđene okolnosti ili neslaganje sa poslodavcem u vezi sa terminima odmora. Bez obzira na razlog, važno je znati da pravo na godišnji odmor ne može biti oduzeto.

Naknada za neiskorišćen godišnji odmor

U situacijama kada zaposleni ne iskoristi godišnji odmor, postoji pravo na naknadu za neiskorišćene dane. Prema Zakonu o radu, ovo pravo se može ostvariti u sledećim slučajevima:

Prestanak radnog odnosa: Ako zaposleni napusti posao (bilo da je reč o otkazu, sporazumnom raskidu ugovora ili penzionisanju), poslodavac je dužan da isplati naknadu za neiskorišćen godišnji odmor. Naknada se obračunava na osnovu prosečne zarade zaposlenog u prethodnih 12 meseci.

Nemogućnost korišćenja godišnjeg odmora: U slučaju da zaposleni zbog opravdanih razloga nije mogao da iskoristi godišnji odmor (npr. zbog bolesti ili porodiljskog odsustva), poslodavac je dužan da omogući prenošenje odmora u narednu godinu ili isplatu naknade.

Pravni okvir i postupak

Za ostvarivanje prava na naknadu, zaposleni treba da se obrati poslodavcu sa zahtevom za isplatu. Ukoliko poslodavac ne postupi po zahtevu, zaposleni može da podnese tužbu nadležnom sudu za radne sporove. Sud će, u skladu sa dokazima i relevantnim zakonskim odredbama, doneti odluku o visini naknade.

Zaključak

Naknada za neiskorišćen godišnji odmor predstavlja važan aspekt zaštite prava zaposlenih u Srbiji. Važno je da zaposleni budu informisani o svojim pravima i procedurama kako bi mogli da ostvare svoja zakonska prava. Pravilno korišćenje godišnjeg odmora doprinosi ne samo zdravlju i zadovoljstvu zaposlenih, već i efikasnosti i produktivnosti u radu.

Tekst o naknadi štete u slučaju nezakonitog otkaza možete pročitati ovde.

Related Posts

Leave a Reply