novi zakon o oruzju i municiji

Povodom nemilih događaja koji su pogodili Srbiju u prethodnom periodu, na sednici Vlade su hitno usvojena nova pravila i kazne vezane za rukovanje oružjem i nelegalno posedovanje.

Usvojene mere podrazumevaju da Ministarstvo unutrašnjih poslova hitno pripremi izmene i dopune Zakona o oružju i municiji.

Uskoro novi Zakon o oružju i municiji

U ovom trenutku Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na novom nacrtu Zakona  o oružju i municiji.

Od novih uslova koji će naći svoje mesto u Zakonu su novi zdravstveni uslovi, odnosno obavezan psihološki pregled lica koje podnosi zahtev za držanje i nošenje oružja i pored tih uslova uvešće se i obavezni kontrolni pregledi na svakih šest meseci ili godinu dana.

Takođe, u nekim „ad hoc“ situacijama utvrđivaće se kod lica koja poseduju ili koja apliciraju za posedovanje dozvole za držanje i nošenje oružja da li u svom organizmu imaju alkohol ili psihoaktivne supstance.

Do 2015. godine dozvole za držanje i nošenje oružja su bile trajne, a donošenjem važećeg Zakona o oružju i municiji, oružni list se izdaje na period od 10 godina s tim da lice na svakih pet godina, nekada i češće mora da prođe lekarski pregled.

Izmena kazni

Predviđa se i izmena kazni za sledeća krivična dela:

 1. Onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje za koje se može dobiti dozvola da bude kažnjen kaznom zatvora od 1 do 8 godina;
 2. Onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje za koje se ne može dobiti dozvola da bude kažnjen kaznom zatvora od 2 do 12 godina;
 3. Onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži veće količine oružja ili oružje velike razorne moći da bude kažnjen kaznom zatvora od 5 do 15 godina;
 4. Onaj ko neovlašćeno nosi oružje za čije nabavljanje i držanje nema dozvolu nadležnog organa da bude kažnjen kaznom zatvora od 5 do 15 godina;
 5. Onaj ko neovlašćeno nosi oružje za čije nabavljanje i držanje ima dozvolu nadležnog organa da bude kažnjen kaznom zatvora od 1 do 8 godina.

U skladu sa pooštravanjem kazni za krivično delo iz člana 348. Krivičnog zakonika, na odgovarajući način pooštriće se kazne i za druga slična krivična dela, kao što je član 347. Krivičnog zakonika „izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela“.

Moratorijum (odlaganje plaćanja duga) na izdavanje dozvola

Najveća novina se odnosi na moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja u trajanju od dve godine, koji je donet 4. maja 2023. MUP ima nameru da se ova odredba proširi i na kategoriju lovačkog oružja.

Ministarstvo pravde će u okviru postojeće Radne grupe za izmenu Krivičnog zakonika pripremiti izmene zakona, kojima bi se pooštrile kazne za krivično delo „nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija“ iz člana 348.

Kako dobiti dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost u Srbiji po važećem zakonu?

Najvažnije je da budete sigurni da vam je potrebno oružje, da ste stabilna osoba i racionalna u donošenju odluka.

izmene zakona o oruzju

Impulsivne i osobe koje emotivno reaguju, nikako ne bi trebalo da dolaze u posed oružja. Bolje je da toga na vreme budete svesni, pre nego što dođete u problem zbog kojeg možete da žalite celog života.

Ako smatrate da ste zrela i stabilna ličnost, a pri tom imate opravdan razlog za nabavku oružja, onda je prvi korak koji treba da uradite, da posetite izabranog lekara i dobijete obrazac 1.

Nakon dobijanja ovog dokumenta, idete na lekarski pregled, gde tim stručnjaka ispituje vaše psihofizičke sposobnosti.

Ako ispunjavate zdravstvene uslove za posedovanje oružja, onda je vreme da prođete obuku za tip oružja, koji želite da posedujete.

Zakon Srbije deli oružje na sledeće kategorije:

 • Kategorija A – u ovu grupu spada automatsko oružje, minsko-eksplozivna sredstva i oružje sa prigušivačem pucnja. ( Ova kategorija je rezervisana za vojsku, policiju i specijalizovane kompanije. )
 • Kategorija B – u ovu kategoriju spadaju poluautomatski pištolji, revolveri, lovačke puške i  karabini, odnosno svo vatreno oružje koje nije u kategoriji A ili C i koje nije konvertibilno.  ( Nama je najinteresantnija ova kategorija, jer će većina ljudi koji se odluče da nabave vatreno oružje, nabaviti oružje iz ove kategorije )
 • Kategorija C – u ovu grupu spada onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje, njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem, zatim tetivno oružje čija sila zatezanja je veća od 450 N, odnosno natezna težina veća od 101 libri. U ovu grupu spada i vazdušno oružje čija brzina projektila premašuje 200 m/s ili je kinetička energija preko 10,5 J ili je kalibra većeg od 4,5 mm. ( Ovo znači da kada kupite samostrel, luk, vazdušni pištolj ili pušku, koja ispunjava gore navedene uslove, morate da registrujete to oružje u lokalnoj policijskoj stanici u roku 7 dana od kupovine )
 • Kategorija D – Hladno oružje, elektrošokeri, biber sprejevi, vazdušno i tetivno oružje, čije karakteristike su ispod onih navedenih u kategoriji C.

Nakon završene obuke za tip oružja koji želite da nabavite i uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za posedovanje oružja, možete da se uputite prema lokalnoj policijskoj stanici.

Od dokumenata će vam biti potrebno sledeće:

 1. Važeća lična karta
 2. Dokaz o opravdanosti nabavke oružja
 3. Uplata takse – uplatnice se generišu na portalu eUprave
 4. Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti
 5. Uverenje da ste prošli obuku za tip oružja koje nabavljate

Sve ostale dokumente, kao što su uverenja da se protiv vas ne vodi krivični postupak i da niste osumnjičeni/osuđivani za ratne zločine, uz vašu saglasnost pribavlja MUP po službenoj dužnosti. Ako želite da ubrzate ovaj proces, navedene dokumente možete i sami da pribavite.

Sve oko nošenja oružja za ličnu bezbednost opisano je u Zakonu o oružju i municiji u Članu 25.(Nošenje oružja) koji citiramo:

”Fizičkom licu koje ima registrovano oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B može se izdati dozvola za nošenje oružja.

Zahtev se podnosi nadležnom organu. Nakon predaje zahteva i pribavljanja svih dokumenata, policija vrši terensku proveru. Policajac dolazi na vašu adresu, proveri okruženje u kojem živite, utvrdi u kakvim odnosima ste sa ljudima iz vaše okoline i da li ispunjavate uslove za čuvanje oružja. Oružje se čuva na strogo propisan način. U ormaru, koji se zaključava i ima odvojen deo za municiju.

Treba naglasiti da policajac ima diskreciono pravo da odbije vaš zahtev, ako utvrdi da postoji bilo kakav rizik.

Ako ne postoji nikakav rizik i ispunjavate sve gore navedene uslove, onda dobijate odobrenje za nabavku oružja, koje vam važi 6 meseci od trenutka izdavanja.

Fizičko lice iz stava 1. ovog člana prilikom podnošenja zahteva mora ispunjavati uslove iz člana 11. ovog zakona, kao i da učini verovatnim da mu je lična bezbednost bitno ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj meri da je za njegovu bezbednost neophodno nošenje oružja.

Izdavanje dozvole za nošenje oružja rešenjem odobrava direktor policije ili policijski službenik koga on za to ovlasti. Rešenjem će se odbiti zahtev za izdavanje dozvole za nošenje oružja ukoliko podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana.

Dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost na osnovu rešenja kojim je nošenje oružja odobreno izdaje nadležni organ.

Dozvola za nošenje oružja važi uz oružni list

Imalac dozvole za nošenje oružja može, uz oružni list nositi u isto vreme samo jedan komad oružja za koje mu je izdat oružni list.

dozvola za nosenje oruzja

Na javnom mestu, imalac dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost oružje ne sme učiniti vidljivim drugim licima odnosno ne sme nositi oružje na način koji izaziva uznemirenje drugih lica.

Dozvola za nošenje oružja se izdaje sa ograničenim rokom važenja do pet godina.

Ukoliko se u sprovedenom postupku utvrdi da lice kome je izdata dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost prestane da ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana, direktor policije odnosno ovlašćeni policijski službenik doneće rešenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i izdata dozvola oduzima.

Na rešenja iz ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.“

Za fizičko lice koje želi da dobije dozvolu za nošenje oružja jedan od najvažnijih uslova da to ostvari jeste obrazloženje opravdanog razloga to jest „da učini verovatnim da mu je lična bezbednost bitno ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj meri da je za njegovu bezbednost neophodno nošenje oružja.“

Opravdan razlog procenjuje nadležni organ a konačno rešenje odobrava direktor policije.

Koliko je redukovan broj izdatih dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost u Srbiji govori i činjenica da ima svega oko 400 lica koji su došla do ove isprave po čemu možemo još jednom zaključiti da u Srbiji imamo strog i restriktivan zakon o oružju.

Kad je nošenje oružja za ličnu bezbednost u pitanju u zemljama u našem okruženju, propisi su liberalniji, na primer: u Bugarskoj oružni list za registrovano kratko oružje ujedno važi kao i dozvola za nošenje oružja.

Takođe, u Hrvatskoj za nošenje oružja za ličnu bezbednost dovoljan je oružni list za držanje i nošenje oružja s tim što postoji redukcija da se za oružje za ličnu bezbednost izdaje i oružni list za držanje.

Napominjemo da su Bugarska i Hrvatska članice EU kao i da je novi zakon o oružju (Zakon o nabavi i posedovanju oružja građana) u Hrvatskoj stupio na snagu 1. novembra prošle godine, te da je usklađen sa najnovijim direktivama Evropskog parlamenta i Evropske komisije.

Leave a Reply