Уговор о уступању и расподели имовине за живота са примером

Уговор о уступању и расподели имовине за живота је уговор наследнорправног карактера, којим предак може уступити и разделити своју имовину својим потомцима.

Овај уговор с обзиром на своје специфичности и правна дејства регулисан је Законом о наслеђивању  а не Законом о облигационим односима.

Услови пуноважности уговора

Уговор је пуноважан само ако су се са уступањем и расподелом сагласили сви уступиочеви потомци који ће по закону бити позвани да га наследе.

Ако неки потомак није дао сагласност за уступање и расподелу имовине, може је дати накнадно.

Уговор је пуноважан и ако потомак који није дао сагласност, умре пре уступиоца или се одрекне наслеђа или је недостојан а не остави потомство. 

Форма уговора

Овај уговор мора бити сачињен пред јавним бележником у  форми солемнизоване исправе. Ово стога што поред чињенице да се најчешће ради о непокретностима за чији промет је неопходна солемнизација уговора, и стога што јавни бележник мора да упозори уговорне стране да уступљена имовина не улази у заоставштину оставиоца и да се њоме не могу намирити његови нужни наследници.

Такође закон изричито прописује да уступљена имовина не улази у заоставштину оставиоца.

Права брачног друга уступиоца

Иако дефиниција уговора помиње само претка и потомке, овим уговором ипак може бити обухваћен и брачни друг и када се он сагласи има положај као и потпомци.

Уколико уговором није обухваћен брачни друг, правно на нужни део брачног друга не може се нарушити, и у том случају делови имовине који су раздељени потомцима сматрају се поклоном у односу на рачунање нужног дела сурпужника. 

Одговорност потомака за дугове

Потомци којима је уступилац разделио своју имовину за живота не одговарају за његове дугове. Наравно с обзиром да се овде ипак ради о уговору, може бити одређено и другачије.

Такође правна природа залоге, односно хипотеке је таква да ће потомци којима је уступљена имовина са теретом ипак одговарати за ове терете које су примарно успостављени на терет уступиоца.

Повериоци уступиоца могу своја потраживања побијањем уговора по правилима за побијање бесплатних располагања.

Опозив уговора 

Уступилац може захтевати да му потомак врати оно што је примио уступањем и расподелом уколико је потомак показао грубу неблагодарност према њему. 

Исто право има уступилац и ако потомак њему или коме другоме не даје издржавање одређено уговором о уступању и расподели, или не намири уступиочеве дугове.

У другим случајевима неизвршења терета одређених уговором о уступању и расподели, суд, водећи рачуна о важности терета за уступиоца и другим околностима, одлучује да ли уступилац има право на враћање датих добара, или право да тражи принудно извршење терета.

На који начин уступилац може да тражи да му потомак врати примљено?

С обзиром на форму уговора, уступилац и потомак морају сачинити сагласност о враћању и неважењу дела уговора у форми јавнобележничке исправе. Уколико се уговорне стране не сагласе, уступилац мора своја права тражити тужбом у парничном поступку.

Дејства враћања примљеног

Потомак који је вратио примљено може после смрти уступиочеве захтевати нужни део.

При утврђивању његовог нужног дела делови имовине које је оставилац уступио осталим потомцима и брачном другу сматраће поклоном.​

ПРИМЕР

УГОВОР О УСТУПАЊУ И РАСПОДЕЛИ ИМОВИНЕ ЗА ЖИВОТА

Који закључују дана __. __. ____. године уговорне стране :

Уступилац : _____ из __, ул. __ број __ ЈМБГ __ л.к. ___ МУП __

Законски наследник : _____ из __, ул. __ број __ ЈМБГ __ л.к. ___ МУП __

Законски наследник : _____ из __, ул. __ број __ ЈМБГ __ л.к. ___ МУП __

Законски наследник : _____ из __, ул. __ број __ ЈМБГ __ л.к. ___ МУП __

Члан 1.

Уступилац је власник непокретности и то :

кућа са кућиштем и двориштем у ________ ул________бр. __ кат.парцела бр._____ КО______ уписана у листу непокретности ____

њива _____ у површини од ____ кат.парцела ___ КО ___ уписана у листу непокретности ___

шума _____ у површини од ____ кат.парцела ___ КО ___ уписана у листу непокретности ___

стана који се налази у __, улица __ бр. __, на _ спрату, стан број __, површине __ м2, по структури __ кат.парцела ______ КО _____ уписан у листу непокретности бр. __.

Уступилац је стекао описане непокретности и то :

Непокретност из тачке 1. става 1. овог члана на основу уговора о откупу Ов.бр. __ од __ године код основног суда у __ / на основу решења о наслеђивању основног суда у __ О бр. __ од __ године / на основу купопродајног уговора Ов.бр. __ од __ код основног суда у __ / на основу уговора поклону Ов.бр. __ од __ код основног суда у __ ;

Непокретност из тачке 2. става 1. овог члана на основу уговора о откупу Ов.бр. __ од __ године код основног суда у __ / на основу решења о наслеђивању основног суда у __ О бр. __ од __ године / на основу купопродајног уговора Ов.бр. __ од __ код основног суда у __ / на основу уговора поклону Ов.бр. __ од __ код основног суда у __;

Непокретност из тачке става 1. овог члана на основу уговора о откупу Ов.бр. __ од __ године код основног суда у __ / на основу решења о наслеђивању основног суда у __ О бр. __ од __ године / на основу купопродајног уговора Ов.бр. __ од __ код основног суда у __ / на основу уговора поклону Ов.бр. __ од __ код основног суда у __ ;

Непокретност из тачке 4. става 1. овог члана на основу уговора о откупу Ов.бр. __ од __ године код основног суда у __ / на основу решења о наслеђивању основног суда у __ О бр. __ од __ године / на основу купопродајног уговора Ов.бр. __ од __ код основног суда у __ / на основу уговора поклону Ов.бр. __ од __ код основног суда у __.

Поред имовине описане у ставу 1. овог члана Уступилац нема другу имовину.

Алтернатива : Поред имовине описане у ставу 1. овог члана Уступилац има другу имовину која није предмет овог Уговора.

Члан 2.

Уступилац и сви законски наследници су неопозиво сагласни да се имовина описана у члану 1. овог Уговора још за живота Уступиоца подели међу његовим/њеним законским наследницима и то тако што власништво свог стана описаног у члану 1. овог Уговора Уступилац уступа законском наследнику ___ са којим уступањем су сви други законски наследници сагласни без икаквих услова.

Вредност напред означене имовине, уступљене законском наследнику ___ странке споразумно утврђују у износу од ___ и словима ___ динара. Уступилац и његови законски наследници сагласни су да се имовина наведена у члану 1. овог Уговора још за живота Уступиоца подели и то тако што ће сваки од његових законских наследника, потписника овог Уговора, добити део имовине и то:

Законском наследнику – ___ Уступилац уступа својину следеће непокретности :

___

___

___

Вредност напред означене имовине, уступљене законском наследнику ___ странке споразумно утврђују у износу од ___ и словима ___ динара.

Законском наследнику – ___ Уступилац уступа својину следеће непокретности :

___

___

___

Вредност напред означене имовине, уступљене законском наследнику ___ странке споразумно утврђују у износу од ___ и словима ___ динара.

Законском наследнику – ___ Уступилац уступа својину следеће непокретности : ___ ___ ___

Вредност напред означене имовине, уступљене законском наследнику ___ странке споразумно утврђују у износу од ___ и словима ___ динара.

Законском наследнику – ___ уступилац уступа својину следеће непокретности :

___ ___ ___

Вредност напред означене имовине, уступљене законском наследнику ___ странке споразумно утврђују у износу од ___ и словима ___ динара.

Члан 3.

Уступилац уступа своју имовину, означену у члану 1. овог Уговора и то сагласно раздељену између свих законских наследника без икаквих терета и пристаје да сваки од наследника уђе у посед и државину свог уступљеног дела имовине по овом Уговору.

Уступилац посебно изјављује да се сваки законски наследник може, након овере овог Уговора код јавног бележника или суда, укњижити као власник у катастру непокретности на имовини коју стиче на основу овог уговора без икакве његове даље писмене или усмене сагласности тј. Уступилац даје сваком наследнику неопозиву “цлаусулу интабуланди”.

Члан 4.

Уступилац задржава за себе право доживотног коришћења (плодоуживања) на следећим непокретностима а које су на основу овог Уговора припали законском наследнику ___ и то:

___ ___ ___

с тим што се законски наследник ___ обавезује да Уступиоца прими код себе на доживотно издржавање и да заснује заједницу живота као и да Уступиоцу омогући пристојан живот према његовим годинама и здравственом стању, те да га после његове смрти сахрани о свом трошку према месним приликама и обичајима.

Законски наследник __ посебно изјављује да се Уступилац може, без његове даље писмене или усмене сагласности, укњижити као плодоуживалац на уступљеној имовини описаној у ставу 1. овог Уговора са свим правима која из тог статуса проистичу.

Члан 5.

Свака уговорна страна може тражити раскид овог Уговора, уколико се међусобни односи уговарача толико поремете да постану неподношљиви а обзиром да овај Уговор у основи представља уговор о поклону, уступилац може тражити раскид уговора због неблагодарности законских наследника, једног или више њих.

Члан 6.

Порез на промет апсолутних права по овом Уговору плаћају законски наследници према вредности уступљене имовине и посебно се обавезују на плаћање свих пореза и доприноса којим се редовно задужују уступљене непокретности код надлежног пореског органа почев од дана закључења овог Уговора код суда.

Све трошкове око потписивања овог Уговора и његове овере сносиће сразмерно вредности уступљених делова предметне имовине сви законски наследници.

Члан 7.

Уговорне стране су поучене о важности овог Уговора и упозорене су да уступљена имовина не улази у уступиочеву заоставштину и да се њоме не могу намирити нужни наследници.

Члан 8.

У случају спора надлежан је суд у __.

Уговорне стране су поучене о важности овог Уговора и потврђују да им је овај Уговор прочитан, да су приликом закључења овог Уговора биле при чистој свести и здравом разуму, да га слободном вољом прихватају и сагласно томе потписују.

Овај Уговор је састављен у складу са одредбама Закона о наслеђивању и сачињен је у __ (__) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по __ (__) примерка а завршен је закључно са овом клаузулом.

Законски наследници : Уступилац 1. _______________________ ______________________ 2. _______________________ 3. _______________________

Адвокат Зоран Ј. Минић

lawofficeminic@gmail.com

Related Posts

Leave a Reply