Шта дужник може да очекује приликом пописа и процене ствари од стране извршитеља?

Извршење на покретним стварима спроводи се пописом и проценом ствари, продајом ствари и намирењем извршног повериоца из продајне цене.

Ова радња започиње закључком извршитеља којим се „одређује спровођење извршења пописом и проценом покретних ствари дужника”. Овај закључак се доставља и дужнику и повериоцу.

У закључку се наводи тачно време и место пописа и упозорење да стварима не смете располагати.

Попис ће се извршити без обзира да ли је дужник присутан или не. То значи да извршитељ има право да обави ту радњу и ако дужник није код куће. Тада ће извршитељ обавестити  о детаљима писмено, достављањем записника с пописа.

Јавни извршитељ има овлашћење да отвори дужникову закључану просторију и без дужниковог присуства, као и у случају да дужник одбије да отвори, те да отпочне с пописом и проценом ствари, с тим да је обавезно присуство два пунолетна лица као сведока.

Да ли извршитељ може запленити и стварикоје не припадају дужнику, већ се налазе на адреси где се попис врши?

Приликом пописа, извршитељ је дужан да:

– у складу са начелом сразмере, попише само онолико ствари колико је довољно да се намири извршни поверилац и трошкови из-вршења;

– попише само оне ствари које могу бити предмет извршења;

– води записник о попису;

– унесе у записник евентуалне примедбе странака и трећих лица.

Приликом пописа, могу се пописати све ствари које су затечене на адреси на којој дужник живи: ствари у дужниковом власништву, али и ствари које су затечене код дужника, односно ствари које нису дужникове или на којима неко треће лице има право које спречава извршење на њима (нпр. ствари лица које живи с дужником), јер се претпоставља да су ствари дужникове.То је дозвољено зато што сама радња пописа не дира у право трећих лица да у законом прописаном поступку спрече продају тих ствари – приговор трећег лица.

Извршитељ пре свега пописује ствари које ће се најлакше продати, ствари које нису подложне брзом кварењу или смањењу вредности. Такође, ако постоји више ствари, пре свега ће се пописати ствари за које треће лице није ставило примедбу да има право које спречава извршење.

Related Posts

Leave a Reply