Притужба је сваки поднесак у коме појединац (притужилац) указује да су поступањем или пропуштањем поступања запосленог у МУП-у при вршењу службених задатака повређена његова људска и мањинска права и слободе.

Притужбени поступак регулисан је Законом о полицији (чл. 234-243) и Правилником о начину поступања у току притужбеног поступка.

Чланом 2. Закона о полицији (“Сл. гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) прописано је да су  унутрашњи послови законом утврђени послови државне управе, које обавља Министарство, а чијим обављањем се остварује и унапређује безбедност грађана и имовине, пружа подршка владавини права и обезбеђује остваривање Уставом и законом утврђених људских и мањинских права и слобода, као и други, са њима повезани послови из утврђеног делокруга и надлежности Министарства.

Чланом 234. (став 1-8) прописано је право на подношење притужбе.

Притужбу може поднети свако лице (у даљем тексту: притужилац) које сматра да су му поступањем или пропуштањем поступања запосленог (у даљем тексту: притуженик) при вршењу службених задатака повређена људска и мањинска права и слободе, у року од 30 дана од дана када се притужена радња догодила.

Како се поднеси притужба?

Притужбу подносите у року од тридесет дана од када се десио догађај на који се жалите, усмено, писмено, или електронским путем. Ако је од догађаја протекло више од тридесет дана, по притужби ће се одлучивати у скраћеном поступку. То значи да ће је руководилац јединице на коју се притужба односи размотрити, и писмено Вам саопштити своју одлуку у року од шездесет дана — немате право да Вас саслушају ни да износите доказе, и немате право да Ваш случај буде прослеђен комисији.

Своју притужбу предајете у било којој полицијској станици или управи, или можете да је адресирате самом Министарству, и они су дужни да је проследе јединици где је запослен службеник на кога се притужујете. Ако је лично однесете, добићете потврду да сте је предали, а ако је поднесете усмено, пред Вама ће је унети у службени записник.

Не постоје строга правила о томе како притужба мора да изгледа, али важно је да се потрудите да буде разумљива, и да обавезно садржи Ваше име, презиме и потпис, као и тачно место, време и опис догађаја где су Вам повређена права. Уз притужбу треба да приложите све доказе којима располажете, а који поткрепљују Ваше тврдње — снимке, потписане изјаве сведока итд. Није неопходно да знате име и презиме службеника које помињете, већ је довољно да што прецизније опишете околности инцидента на који се жалите. Ако Ваша притужба не садржи све обавезне елементе, добићете писани захтев да је допуните у року од три дана, иначе ће бити одбачена.

Ток поступка

Након пријема притужбе руководилац је дужан да Вас обавести о покретању притужбеног поступка и да Вас позове на разговор у коме ће Вас упознати са чињеницама које су утврђене у поступку провера навода Ваше притужбе, као и о томе да ли је у конкретном случају Ваше право повређено или не.

Уколико се у конкретном случају усагласе Ваши ставови и ставови руководиоца, поступак ће се окончати. У супротном, Ваша притужба биће уступлјена Комисији за решавање притужби, као другостепеном органу.

Другостепени поступак пред комисијом

Комисија за решавање притужби је саставлјена од 3 члана која именује министар унутрашњих послова (2 полицијска службеника и 1 представник јавности).

Седнице Комисије су јавне, осим када Комисија одлучи да јавност буде исклјучена из разлога заптите података о личности или поверлјивих података, као и када је притужилац малолетно лице.

Од Вас ће се тражити да присуствујете седници Комисије, о којој ће те бити обавештени писаним позивом.

Решавање притужбе на Комисији је коначно, о чему ће Вас Комисија обавестити писаним путем. Уколико сте незадоволјни одлуком Комисије, имате на располагању сва друга правна средства за заштиту својих права.

Скраћени поступак

Уколико је притужба поднета по истеку рока од 30 дана од дана када је дошло до повреде Ваших права и слобода, као и ако се притужба односи  на рад Министарства, притужба  се решава у скраћеном поступку.

У скраћеном поступку руководилац проверава наводе Ваше притужбе и у року од 60 дана Вас писаним путем обавештава о исходу поступка провера.

Даљи ток ствари

Уколико комисија одлучи да су наводи из Ваше жалбе основани, против службеника на кога се жалите ће бити покренут дисциплински поступак. Одлука коју комисија донесе је коначна, али она не утиче на Ваше право да пред судом покренете поступак за накнаду штете, поднесете кривичну или прекршајну пријаву против службеника који Вас је малтретирао, или да се жалите независним институцијама — Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереници за заштиту равноправности и Заштитнику грађана. У случају да од старешине или комисије добијете одлуку којом се установљава да је полицајац поступио неправилно, можете да је искористите као доказ у неком од ових поступака.

Текст о томе шта полиција сме, а шта не сме када Вас заустави, можете прочитати овде.

Related Posts

Leave a Reply