Приговор и Жалба на Решење о Извршењу

Да бисте знали да ли на Решење о извршењу треба да уложите приговор или жалбу, потребно је да погледате поуку о правном леку у којој пише који правни лек и у ком року можете поднети против Решења о извршењу, као и коме га подносите.

Жалбом се побија Решење о извршењу донето на основу извршне исправе, док се приговором побија Решење о извршењу донето на основу веродостојне исправе

У Закону о извршењу и обезбеђењу таксативно су наведени разлози на основу којих се може уложити жалба или приговор.

Приговор на решење о извршењу

Приговор на решење о извршењу јавног извршитеља је редовни правни лек у поступку за намирење потраживања насталих из комуналних и сродних услуга.

Њиме се побија решење о извршењу, које јавни извршитељ доноси по предлогу за извршење извршног повериоца-трговца поменутим услугама а на основу веродостојне исправе – извода из пословних књига или рачуна.

zalba na resenje o izvrsenju

Приговор се изјављује у року од осам дана од уручења решења и подноси се јавном извршитељу.

Ако приговор не буде изјављен у том року, сматра се да није ни поднет, а такође се сматра да се извршни дужник слаже са наводима из решења о извршењу, те оно постаје правноснажно и извршно.

Дужник надаље губи право да изјави приговор на решење о извршењу, а јавни извршитељ приступа принудној наплати.

Законом је прописано да ако извршни дужник не поднесе приговор, јавни извршитељ у року од три радна дана од истека рока за приговор почиње да спроводи извршење.

Приговор се може поднети из разлога предвиђених чланом 87 Закона о извршењу и обезбеђењу:

 1. Ако потраживање из веродостојне исправе није настало;
 2. Ако је у веродостојну исправу унет неистинит садржај:
 3. Ако потраживање из веродостојне исправе није доспело;
 4. Ако је обавеза извршена или на други начин престала;
 5. Ако је потраживање застарело;
 6. Ако потраживање није прешло или није пренето на извршног повериоца или ако обавеза није прешла или није пренета на извршног дужника;
 7. Из разлога прописаних посебним законом.

Приговор се подноси искључиво у писаном облику – поштом (најбоље препоручено) или директном предајом у канцеларији јавног извршитеља.

У случају директне предаје, препоручљиво је однети најмање два примерка приговора, како би јавни извршитељ један примерак запремио а на други, који остаје извршном дужнику, ударио пријемни печат као доказ да је приговор запремио.

Приговор се НИКАДА не подноси мејлом и никада се не подноси усмено. Јавни извршитељ по таквим „приговорима“ није дужан да поступи.

Приговор могу поднети само извршни дужник или његов пуномоћник. Дужник мора приговор:

 • својеручно потписати,
 • образложити и
 • потковати доказима.

Мада законодавац инсистира на писаним доказима, јасно је (што и судска пракса потврђује) да писани докази нису потребни онда када се побија застарело потраживање (довољно је позвати се на Закон о облигационим односима) и кад је реч о негативним чињеницама.

Најбоље је да приговор саставља адвокат, као професионалац и дужников пуномоћник.

Ако већ то мора да чини сам, извршни дужник треба да се усредсреди на хладно истицање чињеница на којима заснива разлоге улагања приговора, и да чињенице поткрепљује доказима. Није мудро бити преопширан, већ ваља ударити на суштину.

О приговору ОДЛУЧУЈЕ СУД; никада јавни извршитељ. Извршни дужник се приговором увек обраћа суду, али га формално тј физички предаје јавном извршитељу, јер је он и донео побијано решење као првостепени орган.

Жалба на решење о извршењу

Жалбом се побија решење првостепеног суда или јавног извршитља, ако Законом није одређено да жалба није дозвољена или да се такво решење побија приговором.

prigovor na resenje o izvrsenju

Док се приговор подноси против решења донетог о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе, против других решења првостепеног суда или јавног извршитеља одређених Законом, и као приговор трећег лица.

Жалба је правни лек против решења о извршењу на основу извршне исправе.

Жалба се може изјавити у року од 3(три) дана од дана пријема решења од стране извршног дужника. Извршни дужник је дужан да све разлоге побијања решења изнесе у жалби и све доказе на којима се жалба заснива приложи уз жалбу (нема право на те доказе накнадно достави).

Разлози за жалбу су:

 • ненадлежност суда који је донео решење о извршењу,
 • ако исправа на основу које је донето решење није извршна,
 • ако је одлука на основу које је донето решење укинута, поништена или преиначена,
 • ако је одложено извршење обавезе (обавеза још није допспела), извршење обавезе из извршне исправе.

Првостепени суд ће прво утврдити да ли је жалба благовремена, потпуна и дозвољена. Ако јесте наставиће са поступком, а ако није одбациће жалбу.

Жалба на решење о извршењу доставља се извршном повериоцу на одговор, а он у року од три дана од дана достављања може (али не мора) да одговори на жалбу.

Након тога, првостепени суд може да одлучи да сам расправља о жалби и заказати рочиште за расправљање о жалби, а ако оцени да је жалба основана укинути решење о извршењу и обуставити извршење.

Ако суд одлучи да не расправља сам о жалби, доставиће предмет другостепеном суду на одлучивање. Другостепени суд може усвојити Жалбу као основану и ставити ван снаге Решење о извршењу, односно може одбити Жалбу и наставити са извршним поступком.

Законом је предвиђено да жалба, али и приговор, могу да се изјаве само једном против једног решења, а да суд који решава о жалби или приговору мора да преиначи, потврди или укине првостепено решење.

Одлучивање о предмету за извршење је у искључивој надлежности суда, а изузетак су такозвани комунални предмети, када о предлогу за извршење одлучују извршитељи.

За спровођење извршења надлежни су и судови и јавни извршитељи.

Закон укида такозвану парарелну надлежност суда и извршитеља за спвођење извршења, а судови су искључиво надлежни да спроводе извршење заједничком продајом непокретности.

Прописано је да се извршење на заради, плати или пензији може спровести у висини до две трећине, односно до њихове половине ако је њихов износ једнак или мањи од минималне зараде.

Уместо закључка

Без обзира о ком правном леку се ради, и код жалбе и код приговора потребно је да наведете разлог због којег се побија Решење о извршењу (нпр. застарелост потраживања), чињенице којима поткрепљујете разлоге из којих побијате Решење, као и да уз то приложите искључиво писмене доказе на којима заснивате своју жалбу или приговор.

У супротном, жалба или приговор ће бити одбачени као непотпуни, без претходног враћања на допуну.

Захтев за отклањање неправилности није правни лек, попут приговора и жалбе.

То је захтев којим странке и учесник у поступку могу тражити да се отклоне неправилности које су настале у току и поводом спровођења извршења и подноси се суду или јавном извршитељу, зависно од тога ко спроводи извршење.

Рок за подношење овог захтева је 8 дана од дана учињене неправилности. Подношење Захтева за отклањање неправилности НЕ ОДЛАЖЕ извршење.

Текст о томе шта чинити када извршитељ блокира рачун због плаћених и застарелих дугова можете прочитати овде.

Related Posts

Leave a Reply