Практична упутства за подношење представке Европском суду за људска права у Стразбуру

Представка Суду се подноси поштом. Ако се представка шаље електронском поштом или факсом, потребно је потврдити је и редовном поштом.

Представку треба послати на следећу адресу:

The Registrar

European Court for Human Rights

Council of Europe

F-67075 STRASBOURG CEDEX

France

Telefon: (99) 333 88 41 20 18

Telefaks: (99) 333 88 41 27 30

Веб-сајт: www echr.coe.int

Поднеске или документа која се шаљу Суду не треба спајати нити увезивати лепљивом траком, као ни на који други начин. Странице је потребно означити редним бројевима. По пријему првог писма

или попуњеног обрасца представке Секретаријат Суда ће доставити додељени број предмета на који ће се подносилац представке позивати у свим својим будућим поднесцима. Суд може и накнадно тражити достављање докумената, детаља или информација везаних за жалбене наводе. Секретаријат Суда не може дати податке о законима државе против које је поднета жалба као ни правне савете о примени и тумачењу домаћих закона.

Подношење представке преко пуномоћника

У складу са правилом 45 Пословника Суда, образац представке мора бити потписан од стране подносиоца представке или његовог пуномоћника (ако је ангажован).

Ако подносилац представке жели да његов идентитет не буде доступан јавности, то се мора посебно захтевати и образложити. Председник већа анонимност одобрава само у изузетним и оправданим случајевима. Ово се обично практикује у предметима, у које су укључена деца или жртве сексуалног злостављана. У таквим случајевима, председник/ца може и самоиницијативно да наложи анонимност предмета.

Уколико подносилац представке жели да адвокат или друго овлашћено лице поднесе представку Суду у његово име, потребно је да уз представку поднесе и пуномоћје, којим овлашћује то лице да га заступа.

Пуномоћник правног лица или групе лица мора доставити доказ да је овлашћен да заступа то правно лице или одређену групу. Приликом подношења представке Суду није неопходно да

пуномоћник, ако је ангажован, буде правник. Али, у даљем току поступка, пуномоћник подносиоца представке (у одсуству посебне сагласности) мора бити адвокат, који има дозволу да се бави адвокатуром на територији једне од држава уговорница и бар пасивно знање једног од два службена језика Суда (француски и енглески).

Суд не додељује новчану накнаду на име трошкова адвокатских услуга, насталих поводом сачињавања саме представке. У даљем току поступка, ако Суд одлучи да достави предмет држави на изјашњење, може се стећи право на правну помоћ, ако подносилац представке нема средстава да плати трошкове адвокатских услуга, и ако Суд оцени да је то неопходно за правилно вођење поступка. Правна помоћ се не састоји од додељивања заступника пред Судом већ од релативно ниског новчаног износа који само треба до допринесе финансирању поступка.

Предмет подносиоца представке разматра се бесплатно

Предмет подносиоца представке разматра се бесплатно. Секретаријат Суда ће подносиоца представке обавештавати о свакој одлуци Суда. Супротно од поступака пред домаћим судовима, страна која не успе у спору није обавезна да накнади судске трошкове.

Неопходно је да подносилац прати упутства наведена у обрасцу представке. Потпуна представка треба да је поднета на обрасцу, који обезбеђује Секретаријат и да садржи податке наведене у правилу 47 Пословника Суда, а првенствено појединости, које идентификују подносиоца представке – име, датум рођења, држављанство, пол, занимање и адресу; државу/е уговорницу/е; сажету изјаву о чињеницама; сажету изјаву о наводним повредама Конвенције; изјаву о поштовању правила о року од шест месеци и о исцрпености свих унутрашњих правних лекова; изјаву о захтевима везаним за представку; приложене све релевантне додатне документе, а нарочито одлуке судских или других органа које се односе на притужбе. Неиспуњавање ових услова може имати за последицу да Суд не узме представку у разматрање, тачније, да је не заведе у листу поступака који су у току.

Ипак истицање периода од 6 месеци може бити заустављено подношењем писма које садржи кратак опис предмета представке. У том случају подносилац представке имаће рок од осам недеља да састави потпуну представку. Овај рок се рачуна од тренутка када је подносилац представке запримио одговор Секретаријата у којем му се налаже да достави потпуну представку. Према томе, у случају недостатке времена за састављање потпуне представке услед истицања рока од 6 месеци на наведени начин могуће је добити најмање два додатна месеца. Уколико се представка доставља путем факса неопходно је доставити апликацију поштом у року од осам недеља од тренутка запримања писма Секретаријата. Ако се потпуна представка не достави Суду у року од шест месеци, од дана када је Суд то захтевао, предмет подносиоца представке биће уништен.

Представка мора бити читко написана, по могућности откуцана. Уколико сама представка превазилази 10 страна (не рачунајући анексе са документима) неопходно је уз њу доставити кратак

резиме. Није потребно достављати оригиналне документе уз представку већ њихове копије које не морају бити оверене. Са друге стране приложени докуметни морају бити разврстани у складу са датумима доношења, узастопно набројани и укратко описани.

Related Posts

Leave a Reply