Подела власти – зашто је неопходна?

Историја је изнова показала да неограничена моц́ у рукама једне особе или групе у вец́ини случајева значи да су други потиснути или су умањена њихова права. Подела власти у демократији је спречавање злоупотребе моц́и и заштита слободе за све.

Дељење моћи и међусобно проверавање

Систем поделе власти дели задатке државе на три гране: законодавну, извршну и судску. Ови задаци су додељени различитим институцијама на такав начин да свака од њих може да проверава остале. Као резултат тога, ни једна институција не може постати толико моц́на у демократији да уништи овај систем.

Три власти: законодавна, извршна, судска

Провера и равнотежа (права на узајамну контролу и утицај) осигуравају да све три власти делују на равноправан и уравнотежен начин. Подела власти је суштински елемент владавине закона и садржана је у Уставу.

Јасне разлике

Подела власти огледа се и у томе што одређене функције не сме вршити једно те исто лице. Дакле, председник истовремено не може бити члан Високог савета судсва, или судија који је именован за министра или изабран за мора бити привремено суспендован са својих судијских дужности.

Законодавна власт

Прва од три власти има задатак да доноси законе и надгледа њихову примену. Врши је Парламент – Скупштина.

Примена закона је задатак извршне и судске власти.

Извршна власт

Извршна власт има задатак да спроводи законе. Састоји се од  владе, председника и свих ресорних власти, министарстава, укључујуц́и полицију и оружане снаге.

Судска власт (судство)

Судије деле правду, тј. о споровима одлучују независно и непристрасно. Нјихов је задатак да осигурају поштовање закона. Судије не могу бити смењене и не могу бити распоређени на друга места против њихове воље.

А странке?

У демократским земљама, политички живот се одвија преко странака. Чланови владе су по правилу чланови оних партија које имају вец́ину у парламенту.

Ново лице раздвајања власти и контроле: Опозиција врши контролу

Као резултат, опозиционе странке све чешц́е преузимају један важан демократски задатак: контролу владе. Класична подела власти добија нову димензију – конфронтацију владајуц́е вец́ине и опозиције. Иако овај аспект није уграђен у писани Устав, он је чињеница политичке стварности.

Законодавно тело проверава извршну власт

Парламент врши контролу извршне власти, проверава рад владе и административних институција. Влада одговара  Парламенту за свој рад као и админнистрација која је под владом.

Законодавна власт је такође подложна контроли.

Законе које је донела Скупштина може проверити Уставни суд и прогласити ништавним ако се утврди да су неуставни.

Законодавно тело и судство

Једини утицај који законодавство има на правосуђе је тај што доноси законе којих се судови морају придржавати.

Извршни

Две компоненте власти – управа и судство – организоване су по строго одвојеним линијама, уз један изузетак: управу проверавају судови – Управни суд, Уставни суд.

Устав садржи строга правила о начину поделе власти и овлашћења.

Адвокат Зоран Ј. Минић

Related Posts

Leave a Reply