Оснивање предузетничке радње

Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији. У циљу обављања самосталне делатности, предузетник оснива радњу (радионица, канцеларија, биро, сервис, агенција, студио, пансион, апотека, ординација…). Физичко лице може основати само једну радњу. Радња може обављати делатност у више посебних пословних просторија и у више места, која се могу бавити истом или различитим делатностима. Делатност се може обављати у пословном простору или као теренски рад.

Правна форма предузетник – ПР омогућава брзу регистрацију, паузирање пословања у било ком тренутку, као и најбржи процес затварања у случају да се ваша идеја ипак није показала као успешна и одржива. Предузетник је идеална форма за тестирање идеје, предузетничких способности и тржишта јер има најнижу стопу пореза на добит и највећу флексибилност.

Предности и мане предузетништва

Пре него што постанете предузетник, треба да знате које одговорности то носи. Предузетник као физичко лице и предузетничка радња један су ентитет, што значи да за вашу предузетничку радњу постајете одговорни целокупном личном имовином.

Када отворите рачун у банци и преко њега вршите уплате и исплате које се тичу пословања, са аспекта Закона и државе, тај рачун се посматра као ваш лични текући рачун. Требате да будете јако пажљиви како рукујете и приватним и пословним средствима јер једно утиче на друго и то је највећи недостатак правне форме предузетника.

Ипак, предности предузетничке радње се огледају у лакшем управљању, мањим обимом „папирологије“ у односу на друге форме, лакшем оснивању и гашењу радње.

Поступак оснивања

Поступак уписа у Регистар започиње подношењем регистрационе пријаве са прописаном документацијом и доказом о уплати прописаних накнада и то непосредно у седишту АПР у Београду, у некој од организационих јединица, у општинама са којим Агенција има закључен споразум или поштом. Када се пријава подноси поштом, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији.

Регистрациону пријаву за оснивање подноси предузетник или лице овлашћено од стране предузетника, у ком случају је потребно приложити и пуномоћје.

Пословно име

Пословно име је име под којим послујете као предузетник. Оно мора да садржи:

1.            Име и презиме предузетника;

2.            Опис претежне делатности;

3.            Ознаку „предузетник“ или „пр“;

4.            Седиште односно адресу на којој предузетник послује.

Назив

Постоји разлика између пословног имена и назива фирме. Пословно име је идентификација предузетника, односно вас као правно лице под којим послујете. Назив прави разлику између две фирме које се баве сличним пословима и идентитетом вас разликује од других фирми. Важно је напоменути да пословно име предузетника може, али не мора да садржи назив.

Ваше пословно име предузетника мора се разликовати од другог регистрованог или резервисаног пословног имена. Свакако не сме да буде исто, али није дозвољено ни да буде слично. Одлуку о томе шта је слично, а шта не доноси АПР.

Потребна документација

1.            Доказ о идентитету предузетника – фотокопија (очитана) лична карта;

2.            Регистрациона пријава оснивања предузетника. Са сајта АПР можете да скинете формулар за регистрацију (формулар) и попуните га у електронском формату. Тако попуњен одштампате и приложите уз потребну документацију. Свакако не заборавите да Регистрациону пријаву потпишете;

3.            Доказ о уплати 1.600 динара накнаде за оснивање.

Уколико сте регистровали назив, потребно је да приложите и:

–              Потврду о резервацији назива.

Предаја пријаве

Поступак оснивања предузетника се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у АПР-у, са одлуком о оснивању, истовремено добију:

1.            Регистарски/матични број који додељује Републички завод за статистику;

2.            Порески идентификациони број (ПИБ) који додељује Пореска управа – Централа;

3.            Пријаву на паушално опорезивање или на исплату личне зараде или на ПДВ;

4.            Потврду о извршеној пријави (тзв. Образац М-А), коју додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања – ЦРОСО;

5.            Број осигураника здравственог осигурања који издаје РЗЗО.

Електронска регистрација предузетника

Од 1. јануара 2018. године у Агенцији за привредне регистре је омогућено оснивање предузетника електронским путем.

За еРегистрацију оснивања предузетника потребно је да пунолетно физичко лице поседује:

1.            квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији;

2.            Инсталиран читач електронских картица Виса, МастерЦард или ДинаЦард платне картице за плаћање накнада.

Накнада за оснивање

Висина накнаде за оснивање прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за регистрацију оснивања предузетника износи 1.600,00 динара,

Накнада за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.500,00 динара.

Захтев за паушално опорезивање

Захтев за паушално опорезивање:

пријаве, подносилац пријаве (будући предузетник) изјашњава се за паушално опорезивање штиклирањем одговарајућег поља.

– Предузетници који воде пословне књиге а у наредној години желе остварити право на паушално опорезивање, подносе пријаву до 31. октобра текуће године за наредну годину.

Обвезници који су до сада били паушално опорезовани не подносе нови захтев, осим ако се промене околности од значаја за паушално опорезивање (ако се значајније измени обим пословања односно ако измењени услови искључују право на паушално опорезивање).

Предузетник који је имао статус паушалца а жели да порез на приходе од самосталне делатности у наредној години плаћа на планирани односно остварени приход, треба да достави пореском органу пореску пријаву и писмено обавештење да ће од 01.01. наредне године водити књиге по систему  двојног књиговодства (почев од 2019. године није могуће водити књиге по систему простог књиговодства).

Предузетници паушалци воде само књигу о оствареном промету паушално опорезованих обвезника – КПО и нису обавезни да утврђују финансијски резултат пословања и да пореском органу достављају Биланс успеха и Порески биланс.

Располагање новчаним средствима: паушалац може подизати готов новац са свог пословног рачуна, без икаквих ограничења и без подношења доказа за које намене подиже и троши новчана средства.

Финансијска средства радње могу да се користе за пословне и личне потребе.

Решење

Оног тренутка кад АПР позитивно одлучи о вашој пријави, донеће Решење којим се пријава усваја. Решење ће вам бити достављено на начин који сте навели у Регистрационој пријави.
Решење углавном буде готово кроз 5 до 7 дана и од момента доношења Решења почињу да теку ваша права и обавезе као предузетника. То укључује и обавезу пријављивања код надлежног пореског органа.

Израда печата

Закон (члан 25. став 3. Закона о привредним друштвима) каже да вам печат није потребан, али се тога, нажалост, у већини случајева придржавају само АПР и Пореска управа. Остали са којима сарађујете ће вам у току сарадње тражити.

Печат се израђује код печаторесца. Он ће вам тражити копију Решења о оснивању да би вам израдио печат. Не постоје прописи којима је регулисан облик, боја мастила и садржина печата, тако да можете пустити машти на вољу. Већина предузетника најчешће употребљава плаво, љубичасто или црно мастило.

Трошак израде печата креће се од 1.000 до 3.000 динара, у зависности какав механизам печата желите.

Уговор са банком

Један од задњих корака које ћете обавити у оснивању ваше фирме јесте отварање рачуна у пословној банци како би могли да послујете као предузетник.

Престанак својства предузетника

Предузетник губи својство предузетника брисањем из регистра привредних субјеката.

Брисањем предузетника и на тај начин престанком својства предузетника, не престаје одговорност физичког лица које је било регистровано као предузетник за настале обавезе.

Предузетник за све обавезе настале у вези са обављањем своје делатности одговара целокупном својом имовином и у ту имовину улази и имовина коју стиче у вези са обављањем делатности.

Закључак

Да сумирамо.

Време

1.            1 дан за попуњавање регистрационе пријаве, плаћање накнаде за регистрацију и пријаве у У Агенцији за привредне регистре;

2.            5 – 7 дана за добијање решења о пријави из АПР-а;

3.            Најчешће 2 дана за израду печата (али зависи од места где идете);

4.            1 дан за уговор у банци и пореску пријаву.

Трошкови

1.            1.600 РСД накнада за регистрацију оснивања предузетника (или 1.500  електронским путем);

2.            1000 РСД накнада за резервисање назива ако на то одлучите;

3.            1000 – 3.000 РСД трошак израде печата (у зависности од механизма печата).

Предузетник губи својство предузетника брисањем из регистра привредних субјеката.

Предузетник за све обавезе настале у вези са обављањем своје делатности одговара целокупном својом имовином и у ту имовину улази и имовина коју стиче у вези са обављањем делатности.

Текст о оснивању ортачког друштва можете прочитати овде.

Related Posts

Leave a Reply