Потпуно лишење родитељско права представља најтежу меру односно породичноправну санкцију чији је циљ заштита личности, права и интереса малолетног детета, и разликују се потпуно и делимично лишење родитељског права. Правила и поступак лишења родитељског права уређен је Породичним законом и Законом о парничном поступку.

Лишење родитељског права спроводи се у поступку лишења родитељског права пред судом.

Потпуно лишење родитељског права

Родитељ може бити потпуно лишен родитељског права уколико злоупотребљава права или грубо занемарује дужности из садржине родитељског права. Злоупотребом родитељског права сматрају се поступци родитеља који се супротстављају интересима детета до мере да је тако угрожен психички и физички интегритет и развој детета.

Под грубим занемаривањем дужности из садржине родитељског права подразумева се поступање родитеља које указује на одсуство бриге о детету као и на занемаривање основних животних потреба детета.

Родитељ може бити лишен родитељског права на неодређено време, у односу на сву децу или у односу на само једно дете.

Правноснажна судска одлука о потпуном лишењу родитељског права лишава родитеља свих права и дужности из садржине родитељског права али не ослобађа родитеља и дужности да издржава дете.

У којим случајевима родитељ може бити потпуно лишен родитељског права?

Породични закон познаје два основа разлога лишења родитељског права. То су :

1. Када родитељ злоупотребљава права из садржине родитељског права:

•             ако физички, сексуално или емоционално злоставља дете;

•             ако израбљује дете силећи га на претерани рад, или на рад који угрожава морал, здравље или образовање детета, односно на рад који је забрањен законом;

•             ако подстиче дете на вршење кривичних дела;

•             ако навикава дете на одавање рђавим склоностима;

•             ако на други начин злоупотребљава права из садржине родитељског права.

2. Родитељ грубо занемарује дужности из садржине родитељског права:

•             ако је напустио дете;

•             ако се уопште не стара о детету са којим живи;

•             ако избегава да издржава дете или да одржава личне односе са дететом са којим не живи, односно ако спречава одржавање личних односа детета и родитеља са којим дете не живи;

•             ако с намером и неоправдано избегава да створи услове за заједнички живот са дететом које се налази у установи социјалне заштите за смештај корисника;

•             ако на други начин грубо занемарује дужности из садржине родитељског права.

Поступак лишења родитељског права

Поступак лишења родитељског права је парнични поступак који започиње тужбом за лишење родитељског права и њу могу поднети: дете, други родитељ, орган старатељства и јавни тужилац.

Правне последице лишавања родитељског права

Судска одлука о потпуном лишењу родитељског права лишава родитеља свих права и дужности из садржине родитељског права, осим дужности да издржава дете. Што значи да је родитељ лишен права и дужности да чува, подиже, васпитава, заступа, стара се о образовању и управљању имовином детета. Међутим он и даље мора да издржава дете.

Такође ова одлука се бележи у матичну књигу рођених.

Судском одлуком о потпуном лишењу родитељског права може бити одређена једна или више мера заштите детета од насиља у породици.

Такође судском одлуком могу се одузети права само једном родитељу, када ће дете по правилу припасти другом родитељу, а могу бити лишена и оба родитеља када ће се дете сматрати малолетником без родитељског старања.

Родитељско право може се такође одлуком суда у посебном парничном поступку, по престанку разлога лишења, вратити родитељу.

Враћање родитељског права

Ако сте се нашли у ситуацији да сте изгубили старатељство над својим дететом оно вам може бити враћено, али потребно је да поднесете тужбу и повратите своју функционалност.

Поступак за враћање родитељског права покреће се подношењем тужбе коју може поднети искључиво родитељ који је претходном одлуком суда био потпуно или делимично лишен родитељског права и то када престану разлози због којих је био потпуно или делимично лишен родитељског права.

Најстрожија мера према родитељима који неадекватно врше родитељско право је мера лишења родитељског права, о којој искључиво одлучује надлежни суд. Занемаривање или злостављање деце од стране родитеља које има за последицу угрожавање живота и здравља детета, резултира хитним издвајањем детета из породица. Родитељи којима су деца измештена имају право да поднесу притужбу Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, заштитнику грађана. Са друге стране, ако родитељи поврате своју функционалност, може им бити враћено дете, које је било збринуто у установи социјалне заштите или хранитељској породици- кажу из Градског центра за социјални рад.

Суд, уз учествовање стручних лица, процењује све околности у погледу понашања родитеља у вези одређене тематике да ли је то упис у школу, промена пребивалишта и слично, па тек онда доноси одлуку да ли евентуално има елемената за лишење, делимично или потпуно.

Док са друге стране, постоје озбиљне злоупотребе права из садржине родитељског права, да мајка или отац напусте децу, ако се дете злоставља, израбљује, принуђава да врши кривична дела у виду крађа или других услед недостатка материјалних примања И слично.

На крају, ал не најмање важно, постоје злоупотребе у виду неоснованог подношења тужби, најчешће за делимична лишења, са циљем дискредитације другог родитеља у поступку за старатељство.

Текст о старатељству над дететом можете прочитати овде.

Related Posts

Leave a Reply