Инвалидска пензија – Шта је и како је остварити?

invalidska penzija

Шта подразумева Инвалидност?

Инвалидност постоји када код осигураника настане потпуни губитак радне способности, односно:

 • кад код професионалног војног лица настане потпуни губитак способности за професионалну војну службу, 
 • због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, 
 • професионалном болешћу, 
 • повредом ван рада или болешћу које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом.

Услови за стицанје права на инвалидску пензију

Да би лице стекло право на инвалидску пензију истовремено морају бити испуњени услови у погледу постојања инвалидности и стажа осигурања.

Законом су прописани различити услови у погледу навршеног стажа осигурања, у зависности од узрока настанка инвалидности, и то:

 • ако је инвалидност проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, без обзира на дужину стажа осигурање,
 • ако је инвалидност проузрокована повредом ван рада или болешћу, под условом да је губитак радне способности настао пре навршења година живота прописаних за стицање права на старосну пензију и да има навршених пет година стажа осигурања.

Инвалидска пензија до 30. године живота

Изузетно, осигураник код кога је инвалидност проузрокована болешћу или повредом ван рада настала до навршене 30. године живота, право на инвалидску пензију стиче под повољнијим условима у погледу стажа осигурања, и то:

 • ако је инвалидност настала до навршене 20. године живота – потребно је годину дана стажа осигурања
 • када је инвалидност настала до навршене 25. године живота – потребно је две године стажа осигурања
 • када је инвалидност настала до навршене 30. године живота – потребно је три године стажа осигурања.

Шта се сматра повредом на раду?

Повредом на раду сматра се:

 • повреда осигураника проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, наглим променама положаја тела или другим променама физиолошког стања организма, која се догодила у просторној, временској и узрочној вези са обављањем посла по основу кога је осигуран
 • повреда коју осигураник претрпи на редовном путу од стана до места рада и обрнуто, као и на путу предузетом ради извршавања службених послова и на путу предузетом ради ступања на рад
 • обољење осигураника које је настало непосредно или као искључива последица неког несрећног случаја или више силе за време обављања посла по основу кога је осигураник осигуран
 • повреда коју осигураник претрпи у вези са коришћењем права на здравствену заштиту по основу повреде на раду и професионалне болести и
 • повреда коју осигураник претрпи учествујући у акцијама спасавања или одбране од елементарне непогоде, у војној вежби, на радном кампу или такмичењу.

Професионалне болести су болести настале у току осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса и услова рада на радним местима, односно пословима које је осигураник обављао.

Професионалне болести су утврђене Правилником о утврђивању професионалних болести (“Службени гласник РС”, број 14/2019).

Поступак остваривања права

Поступак за остваривање права по основу инвалидности покреће се, на захтев осигураника, уз који се доставља предлог за утврђивање инвалидности (образац број 1) који даје изабрани лекар у дому здравља.

За професионална војна лица, предлог за утврђивање инвалидности на обрасцу 1. даје председник Више војнолекарске комисије.

Чињеницу постојања инвалидности и њен узрок утврђује орган вештачења својим налазом, мишљењем и оценом у складу са Правилником о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (“Службени гласник РС”, број 58/19). .

Инвалидска пензија исплаћује се од дана престанка осигурања.

Када се право на инвалидску пензију остварује по престанку осигурања, а инвалидност је постојала и пре подношења захтева, инвалидска пензија се исплаћује од дана настанка инвалидности, али највише за шест месеци од дана подношења захтева.

Корак по корак до инвалидске пензије

Корак 1

Захтев за остваривање права на инвалидску пензију подноси се надлежној филијали по месту пребивалишта.

Документацију чине специјалистички налази, отпусне листе и слично, затим лична карта на увид или уверење о пребивалишту, фотокопија здравствене књижице, као и извештај о повреди на раду…

Корак 2

За вештачење медицинских чињеница чији је узрок професионална болест, поред уобичајене документације коју издају здравствене установе, прилаже се и експертиза Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић” – Београд, Завода за здравствену заштиту радника из Новог Сада и Ниша, Института за медицину рада Војномедицинске академије.

Корак 3

Позив за лекарски преглед се упућује на кућну адресу са датумом, термином и местом прегледа, као и објашњење правних последица у случају неодазивања на преглед из неоправданих разлога.

У позиву ће бити наведено шта треба понети приликом доласка на преглед.

Корак 4

После вештачења, а на основу налаза, оцене и мишљења лекара вештака, доноси се решење о оствареном праву, које се упућује подносиоцу захтева и његовом послодавцу.

У периоду од 15 дана од дана пријема решења, подносилац захтева и послодавац имају право на жалбу.

Уколико се нико не жали, доноси се решење о раскиду радног односа, што подносилац захтева доставља Фонду и од тог дана се покреће поступак обрачуна висине пензије.

Корак 5

Уколико лекар вештак утврди да нема потпуног губитка радне способности или је корисник незадовољан висином обрачунате пензије, има могућност улагања жалбе Фонду, наводећи при том чињенице које сматра да нису узете у обзир приликом доношења првостепеног решења.

Корак 6

Другостепени орган сагледава жалбу у целини, прослеђује налог надлежном другостепеном органу медицинског вештачења, који понавља вештачење и поново одлучује о постојању потпуног губитка радне способности.

Другостепени орган може да усвоји, делимично усвоји или одбије жалбу.

Related Posts

Leave a Reply