Шта радити уколико сте незадовољни професионалним управником зграде?

У случају да професионални управници не воде рачуна о згради којом управљају и станари нису задовољни њиховим радом постоје два решења, или да се донесе одлука о раскиду уговора о управљању или да се од организатора професионалног управљања тражи нека друга особа која ће обављати тај посао.

Међутим, оно што прво саветујем је да чим се појави први проблем са професионалним управником треба прво да се разговара, да се утврди јасан разлог због кога су станари зграде незадовољни.

Све евентуалне примедбе на рад професионалног управника станари би требало у име скупштине стамбене заједнице као органа управљања који одлучује о свим питањима од интереса за стамбену заједницу, да упуте професионалном управнику или организатору професионалног управљања са којим имају закључен уговор о управљању зградом. То је први корак.

Други корак је смене управника зграде. Закон о становању и одржавању зграда предвиђа да се професионални управник разрешава на исти начин који је предвиђен за избор. Дакле, да би се професионални управник разрешио неопходно је да о томе буде донета одлука на основу 2/3 гласова чланова скупштине станара. Након разрешења станари зграде морају да донесу одлуку о избору новог професионалног управника или изаберу комшију који ће радити тај посао.
Даље, рад и испуњење обавеза професионалног управника може да проверава и комунални инспектор из општине у којој управник ради. Такође, професионални управник може и да остане без лиценце. Она се одузима у случају повреде професионалних стандарда и норматива професионалне одговорности, што се утврђује вођењем поступка при суду части који организује Привредна комора Србије.

 
Подношење извештаја

Законом је уређено да одржавање стамбених комплекса и зграда укључује и подношење извештаја, најмање двапут годишње. Управник стамбене јединице ће то урадити и чешће, ако је уговором са скупштином станара тако одређено. Такође, пре престанка важења уговора, бивши управник је дужан да поднесе извештај у року од 30 дана пре престанка обављања функције. Сви станари имају право на увид, а извештај се обично и постави на видно место у згради.

Као и код рачуна на којем се тачно виде расходи, тако и финансијски извештај професионалног управника мора садржати све ставке о приходима и расходима. На рачуну се налазе уговорене и неуговорене ставке, уколико је било потребе за ванредним интервенцијама. У том случају, управник је дужан и да обезбеди пропратну документацију о ценама набавки, уградње или оправке. Тако целокупан извештај постаје транспарентан и омогућава бољу контролу над професионалним управником.
 

Одговорност

У случају да је штета настала услед пропуста управника зграде, одговорност је на лицу задуженом за управљање стамбеном заједницом/ комплексом. Управник одговара скупштини станара или власнику посебног дела зграде. Незадовољни радом постојећег управника, стамбена заједница има право да раскине уговор или да затражи од организатора управљања (фирме) нову особу на месту професионалног управника. У случају повреде професионалних стандарда, управници могу остати и без лиценце. Ипак, стручњаци предлажу разговор пре било каквих радикалних потеза. Смена управника или раскид уговора се договара на скупштини станара, а процедура је иста као и код избора професионалног управника стамбене зграде или комплекса.

Related Posts

Leave a Reply