Одузимање возачке дозволе

Одузимање возачке дозволе као појам често се меша са забраном управљања аутомобилом.

О мери безбедности забрана управљања моторним возилом смо писали овде.

Сада хајде да се позабавимо овом сличном темом.

Шта је одузимање возачке дозволе?

Одузимање возачке дозволе ће наступити за оног возача ако испуни било који од услова:

1.           18 или више казнених поена.

2.           Правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које је за последицу имало смрт лица.

3.           Више од једном, за протеклих 5 година, правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које је за последицу имало тешке телесне повреде другог лица.

4.           Више од једном, у року од три године правноснажно је осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја које је за последицу имало телесне повреде другог лица или имовинску штету.

Возачка дозвола се одузима када добијете 18 казнених поена (или 9 поена уколико имате пробну возачку дозволу).

Наведени поени се могу скупити и са само два озбиљнија прекршаја, пролазак кроз црвено светло на семафору уз вожњу у стању веома тешке алкохолисаности, односно вожња у стању опијеност дрогом уз неуступање пешака на пешашком,  као и одбијање алко или нарко теста уз кретање у недозвољеном смеру у једносмерној улици.

Како поново добити возачку дозволу?

Ако возачу буде одузета возачка дозвола, мора испунити одређене услове да би му могла бити поново издата на његов захтев.

Возач коме је одузета возачка дозвола подноси захтев за поново обијање дозволе ако испуни услове:

1.           Мора се подвргнути посебном здравственом прегледу на коме ће се утврдити да је способан за возача одређене категорије.

2.           Похађати обавезни семинар унапређења знања из безбедности саобраћаја.

3.           Положити испит из области унапређења знања из безбедности саобраћаја.

4.           Измиривање новчане или издржавање казне затвора за прекршаје односно кривична дела за које су му изречени казнени поени односно за која му је одузета возачка дозвола.

5.           Извршене су мере забране управљања моторним возилом које су му изречене.

Уколико желите да Вам се врати возачка дозвола, обавезни сте да идете на психијатријски и психофизички преглед, похађате посебан семинар унапређења знања из безбедности саобраћаја и положите испит провере знања из безбедности саобраћаја.

Трошкове прегледа, семинара и полагања испита сноси возач.

Семинар унапређења знања из безбедности саобраћаја и полагање испита провере знања из безбедности саобраћаја, организује Агенција за безбедност саобраћаја.

Право да возач присуствује семинуру и полаже испит стиче након протека 90 дана након што је платио све доспеле новчане казне, одслужио затворску казну по основу учињених прекршаја, односно након протека 90 дана од истека изречене мере безбедности или мере забране управљања.

Возачима којима се возачка дозвола издаје након одузимања због несавесног и непрописног начина управљања, преостали казнени поени бришу се из евиденције.

С тим да се највећи дозвољени збир казнених поена, након сваког поновног издавања возачке дозволе смањује за по три поена, најниже до девет казнених поена.

Другим речима, када возач поново добије возачку дозволу, након првог одузимања дозволе, ако настави да чини прекршаје, следећи пут дозвола ће му бити одузета већ са 15 казнених поена.

Уколико је возачу три пута одузета возачка дозвола, губи могућност да добије нову, односно трајно губи могућност да управља возилом.

Организовање и спровођење семинара и испита из области унапређења знања из безбедности саобраћаја

Као што смо већ истакли, организовање и спровођење семинара и испита из области унапређења знања из безбедности саобраћаја, издавање потврде о завршеном семинару и уверења о положеном испиту, вођење прописане евиденције о обављеним семинарима и испитима поверено је Агенцији за безбедност саобраћаја (даље: Агенција), која за организовање и спровођење семинара може, уз сагласност надлежног министарства, да овласти привредно друштво које је за то стручно и материјално оспособљено.

Присуствовање обавезном семинару условљено је:

  • поседовањем уверења о здравственој способности и
  • прилагањем уверења да је протекао рок од 90 дана од дана када је измирена новчана казна за прекршаје, односно кривична дела, односно издражана изречена казна затвора, као и уверења да је протекао рок од 90 дана од дана извршења свих изречених мера забране управљања моторним возилом.

Рехабилитација возача и издавање нове возачке дозволе

Правилником о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола (“Сл. гласник РС”, бр. 59/2011) прописан је поступак рехабилитације возача (бивших) којима је возачка дозвола одузета због тога што возилом нису управљали савесно и на прописан начин. Овим правилником, прописани су, између осталог, наставни план и програм већ споменутог обавезног семинара унапређења знања који спроводе посебно оспособљени предавачи, начин организовања семинара, садржај и начин обављања испита и др.

Пошто испуни све наведене услове за поновно стицање права на управљање моторним возилом, возачу се, на његов захтев уз прилагање уверења о положеном испиту унапређења знања из области безбедности саобраћаја које му издаје Агенција, доказа о уплати свих прописаних накнада за издавање возачке дозволе и осталих прописаних доказа, издаје нова возачка дозвола.

Из свега наведеног може се закључити да је поступак поновног добијања возачке дозволе, односно поновног стицања права на управљање моторним возилом дуг, мукотрпан и скопчан са великим издацима јер све трошкове тог поступка сноси возач коме је возачка дозвола одузета због тога што возилом није управљао савесно и на прописан начин.

Законом је предвиђено и да се након сваког (новог) издавања возачке дозволе за по три казнена поена смањује највећи дозвољени збир тих поена, најниже до девет.

После првог одузимања возачке дозволе, односно њеног поновног издавања, највећи дозвољени збир казнених поена је 15 и када возач достигне тај збир, возачка дозвола му се поново одузима, што значи да возачи који често чине прекршаје за које се изричу казнени поени, у неком тренутку могу остати трајно без возачке дозволе, односно права на управљање моторним возилом.

На крају треба напоменути и то да кандидат за возача не може започети нити вршити обуку и полагати возачки испит у време:

  • трајања заштитне мере, односно мера безбедности забране управљања моторним возилом као ни
  • док му је возачка дозвола одузета због несавесности.

Казнене одредбе

Законом је прописана иста казна за возача који управља возилом без возачке дозволе, као и за возача који управља моторним возилом за време трајања заштитне мере, односно мере безбедности забране управљања моторним возилом. За наведене прекршаје запрећена је, одредбама члана 330. став 1. тач. 1) и 8) и ст. 2. и 3. Закона:

  • казна затвора у трајању од најмање 15 дана или новчана казна од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена. Уз казну се изриче и заштитна мера забране управљања моторним возилом од најмање осам месеци.

Уколико је возач при томе проузроковао и саобраћајну незгоду, запрећена је:

  • казна затвора у трајању од најмање 45 дана или новчана казна од 120.000 динара до 150.000 динара и 16 казнених поена, уз изрицање заштитне мере забране управљања моторним возилом у трајању од најмање 10 месеци.

На крају треба напоменути и то да Закон садржи још нека решења у вези са возачима којима је одузета возачка дозвола или им је изречена заштитна мера, као нпр, решење да кандидат за возача не може започети нити вршити обуку и полагати возачки испит у време трајања заштитне мере, као ни за време док му је возачка дозвола одузета због несавесности, санкције за кандидата и инструктора вожње који обавља практичну обуку кандидата за возаче за време трајања заштитне мере, односно који је изгубио право управљања моторним возилом одређене категорије, односно коме је одузета возачка дозвола и др.

Related Posts

Leave a Reply