Задржавање осумњиченог у кривичном поступку

Ваша права када постанете осумњичено лице

Ваша права су:

1.           да у најкраћем року, а увек пре првог саслушања, детаљно и на језику који разумете, будете обавештени о делу које Вам се ставља на терет, о природи и разлозима оптужбе;

2.           да будете упозорени да све што изјавите може да буде коришћено као доказ у поступку;

3.           да ништа не изјавите – да се браните ћутањем;

4.           да ускратите одговор на поједино питање без икаквог даљег образложења;

5.           да слободно изнесете своју одбрану – својим речима и без прекидања других;

6.           да признате или не признате кривицу;

7.           да се служите својим белешкама приликом изношења своје одбране;

8.           да се браните сами или уз стручну помоћ браниоца, у складу са одредбама Законика о кривичном поступку.

Током саслушања обратите пажњу да ли је у записник о саслушању унето све како сте рекли, након завршетка саслушања тражите да га прочитате и не потписујте га ако имате примедбу.

Тражите да се примедбе унесу у записник и потпишите само ако буду унете. Тражите свој примерак записника о саслушању.  Наведите своју тачну адресу. Ако на записнику будете навели адресу на којој нисте доступни, а поступајући органи – суд или тужилаштво, буду покушали да контактирају са Вама, ово може да резултира притвором.

Задржавање осумњиченог од стране полиције

У станици мора да постоји један полицијски службеник који одговара за задржане особе, и њихову безбедност. Он због тога, пре увођења у ћелију, мора све да их прегледа и одузме им предмете који су погодни за напад, бекство или самоповређивање, уколико то већ нису учинили полицајци који су их привели. О одузетим предметима се издаје потврда, или се подаци о њима уносе у службени записник који потписује задржана особа. Такви предмети се враћају при отпуштању, изузев ако постоје законски разлози за да се одузму.

Исти службеник је задужен и да те фотографише и узме твоје отиске прстију, ако је то потребно.

У случају да треба да се утврди идентитет осумњиченог, или ако је то потребно ради успешног вођења поступка, полиција, уз претходно одобрење јавног тужиоца, осумњиченог може и да фотографише, и ту фотографију да објави, као и да му узме отиске прстију, и предузме друге радње потребне за утврђивање идентитета. Ако сматрате да службеник није имао право да Вас фотографише, можете да поднесете притужбу његовом претпостављеном или јавном тужиоцу.

Уколико су Вас довели у мокрој одећи, или одећи која је на други начин неподесна за здравље, за време задржавања мора да Вам се обезбеди одговарајућа одећа.

Ако Вас држе дуже од дванаест сати, мора да Вам се обезбеди храна, и то три оброка дневно (доручак, ручак, вечера), као и кретање (довољно велика просторија или излазак у двориште), изузев ако безбедносни разлози то не дозвољавају. Такође, на свака двадесет четири часа мора да Вам буде обезбеђено осам сати непрекидног одмора за спавање.

Зашто могу да Вас задрже

Када Вас полиција приведе у станицу, или када се током информативног разговора код њих јави сумња да сте баш Ви извршилац кривичног дела, може да се догоди да одлуче да Вас задрже, ради саслушања или прикупљања доказа, ако процене да за то постоји неки од прописаних разлога. Тако ће моћи да Вас задрже ако постоји опасност да ћете побећи, сакрити доказе, застрашити сведоке, или поновити кривично дело. Поред тога, имаће основа да Вас задрже ако сте већ осуђивани, а сада Вас сумњиче за нарочито тешко кривично дело, односно ако то дело има елементе насиља, или су околности под којима је извршено нарочито тешке.

Независно од тога који од ових разлога је у питању, задржавање не може да траје више од четрдесет осам сати.

Одлука о задржавању

Могу да Вас задрже искључиво на основу писмене одлуке. Када се налазите у станици после привођења или на разговору, имате право да питате да ли намеравају да Вас задрже, и да тражите да Вам покажу решење ако је одговор потврдан. Решење о задржавању морају да донесу најкасније у року од два сата, и морају да Вам га уруче. У решењу мора да буде наведено за шта Вас терете, на основу чега, дан и сат хапшења или одазивања позиву на разговор, и то је тренутак од ког се рачуна почетак задржавања.

Морају одмах да Вас обавесте о Вашим правима: да имате право да не одговарате на питања, да узмете браниоца, да обавестите породицу или неко друго блиско лице где сте, итд.

Они о задржавању морају одмах да обавесте јавног тужиоца, који може да нареди да Вас одмах доведу код њега.

Ваша права у алучају задржавања

Пре свега, имате право да Вам на Вашем матерњем језику или језику који разумете буде објашњено да ће Вас задржати, и зашто. Такође, морају да Вам нагласе да имате право да ћутите, као и право да Вас заступа бранилац по Вашем избору, кога имате право да обавестите да сте задржани.

Имате право да о томе шта се десило, и где се налазите, као и о свакој промени места задржавања, обавестите неког од чланова своје породице, или другу особу по свом избору. Страни држављани имају право да обавесте дипломатског или конзуларног представника своје земље, или представника УНХЦР-а, ако су избеглице.

Од тренутка доношења решења о задржавању, морате да имате браниоца. Уколико га не обезбедите, биће Вам додељен бранилац по службеној дужности. Саслушање мора да се одложи до доласка браниоца, али не дуже од осам сати. Ако бранилац до тада не дође, морају одмах да Вас спроведу код јавног тужиоца, или да Вас пусте на слободу.

Закључак

Задржавање осумњиченог прописано је одредбама чл.294. Законика о кривичном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/2019).

Према наведеним одредбама:

Лице ухапшено у складу са чланом 291. став 1. и чланом 292. став 1. овог законика, као и осумњиченог из члана 289. ст. 1. и 2. овог законика, јавни тужилац може изузетно задржати ради саслушања најдуже 48 часова од часа хапшења, односно одазивања на позив.

О задржавању, јавни тужилац или, по његовом одобрењу, полиција одмах, а најкасније у року од два часа од када је осумњиченом саопштено да је задржан, доноси и уручује решење. У решењу морају бити наведени дело за које се осумњичени терети, основи сумње, дан и час лишења слободе или одазивања позиву, као и време почетка задржавања.

Против решења о задржавању осумњичени и његов бранилац имају право жалбе у року од шест часова од достављања решења. О жалби одлучује судија за претходни поступак у року од четири часа од пријема жалбе. Жалба не задржава извршење решења.

Осумњичени има права предвиђена у члану 69. став 1. овог законика.

Осумњичени мора имати браниоца чим орган поступка из става 2. овог члана донесе решење о задржавању. Ако осумњичени сам, у року од четири часа, не обезбеди браниоца, јавни тужилац ће му га обезбедити по службеној дужности, по редоследу са списка адвоката који доставља надлежна адвокатска комора.

У даљем излагању цитираћемо одредбе које су уско везане за примену одредаба о задржавању осумњиченог.

Наиме, према одредбама чл.291.ст.1., чл.292.ст.1. И чл.289.ст.1. и 2. Законика о кривичном поступку:

Полицијско хапшење

Члан 291

Полиција може неко лице ухапсити ако постоји разлог за одређивање притвора (члан 211.), али је дужна да такво лице без одлагања спроведе надлежном јавном тужиоцу. Приликом довођења, полиција ће јавном тужиоцу предати извештај о разлозима и о времену хапшења.

Хапшење при извршењу кривичног дела

Члан 292

Свако може ухапсити лице затечено при извршењу кривичног дела за које се гони по службеној дужности.

Саслушање осумњиченог

Члан 289

Кад полиција прикупља обавештења од лица за које постоје основи сумње да је учинилац кривичног дела или према том лицу предузима радње у предистражном поступку предвиђене овим закоником, може га позивати само у својству осумњиченог. У позиву ће се осумњичени упозорити да има право да узме браниоца.

Ако полиција у току прикупљања обавештења оцени да позвани грађанин може бити сматран осумњиченим, дужна је да га одмах поучи о правима из члана 68. став 1. тач. 1) и 2) овог законика и о праву да узме браниоца који ће присуствовати његовом саслушању.

Такође, цитираћемо и одредбу која прописује обавезну одбрану за задржано лице:

Обавезна одбрана

Члан 74

Окривљени мора имати браниоца:

3) ако је задржан или му је забрањено да напушта стан или је притворен – од лишења слободе, па до правноснажности решења о укидању мере.

У нашем правном систему је могуће спровести по више законских основа: по одредбама ЗКП, Закона о полицији, Закона о прекршајима и Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Задржавање осумњиченог је вид лишења слободе, поред хапшења, забране напуштања стана, притвора и сваког другог боравка у установи која се урачунава у притвор. Овом мером се ограничава слобода неког лица И она се под законским условима може одредити у предистражном поступку.

Ако анализирамо законске одредбе, закључујемо да се задржавање може одредити према четири категорије лица, и то према:

-лицу које је ухапшено, за које постоји основана сумња да је учинило кривично дело;

-лицу које је затечено при извршењу кривичног дела за које се гони по службеној дужности, кога може ухапсити полиција или било који грађанин;

-лице које је позвано у својству осумњиченог од стране полиције и које се одазвало том позиву полицији;

-лицу које је позвано од стране полиције у својству грађанина и које се одазвало таквом позиву, али се у току прикупљања обавештења почело сматрати осумњиченим.

Као разлог за задржавање законодавац наводи ради саслушања.

Related Posts

Leave a Reply