Brisanje prekršajne osude iz registra prekršajnih sankcija

Prekršaj je protivpravno delo koje je zakonom ili drugim propisom nadležnog organa određeno kao prekršaj i za koje je propisana prekršajna sankcija.

Kao sankcija za izvršen prekršaj mogu da budu izrečene novčana kazna, kazna zatvora, rad u javnom interesu i različite “zaštitne mere”: zabrana prilaska nekome ili nečemu, upravljanja motornim vozilom ili oduzimanje predmeta kojim je izvršen prekršaj. Za maloletnike su predviđene posebne, blaže, sankcije. Sud ih, na primer, može obavezati da se izvine, nadoknade štetu u okviru svojih mogućnosti ili da se učlane u neku sekciju u školi. Novčana kazna koja se ne plati u roku može da se pretvori u kaznu rada u javnom interesu, a obe mogu da se zamene i kaznom zatvora. Od predviđene kazne sud može da oslobodi, da je ublaži, ili da umesto nje izrekne samo opomenu.

Rehabilitacija u kaznenom pravu (brisanje iz kaznene evidencije) je institut koji upravo ima dejstvo da ukine pravne posledice presude i da u odnosu na osuđeno lice stvori fikciju neosuđivanosti.

Sva zakonodavstva koja poznaju ovaj institut, uključujući i naše, određuju uslove i postupak za njeno sticanje.

Najvažniji uslovi za sticanje rehabilitacije (brisanje osude iz kaznene evidencije) jesu uslov proteka određenog vremena nakon izdržane kazne i uslov popravljanja.

Sve ove (prekršajne) kazne neko vreme ostaju zabeležene u bazi sankcija Ministarstva pravde, zajedno sa ličnim podacima izvršioca. Za neplaćene novčane kazne postoji poseban registar.

Vrste presuda

1) ako delo za koje se tereti po propisu nije prekršaj;

2) ako ima okolnosti koje isključuju prekršajnu odgovornost okrivljenog;

3) ako nije dokazano da je okrivljeni učinio prekršaj za koji je protiv njega podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Pisano izrađena presuda dostavlja se podnosiocu zahteva i okrivljenom. Presuda se dostavlja oštećenom koji nije podnosilac zahteva ako je odlučeno o imovinskopravnom zahtevu, licu čiji je predmet oduzet tom presudom, kao i licu protiv koga je izrečena mera oduzimanja imovinske koristi.

Posledice osude

Svaka kazna, zaštitna mera ili opomena koja Vam bude izrečena za prekršaj će biti zabeležena u Jedinstvenom registru prekršajnih sankcija. Ako u međuvremenu ne učinite novi prekršaj, Vaši podaci će posle određenog vremena biti obrisani iz ove baze. U registru, koji vodi Ministarstvo pravde, se beleže Vaši lični podaci, prekršaj za koji Vam je sankcija izrečena i sud koji ju je izrekao.

Brisanje iz Jedinstvenog registra prekršajnih sankcija

Podaci se brišu iz registra ako u roku od četiri godine od pravnosnažnosti presude ne učinite novi prekršaj.

Opomena koju Vam sud izrekne umesto sankcije se takođe beleži u registar, a iz njega se briše ako novi prekršaj ne učinite u roku od godinu dana.

Zaštitna mera se neće brisati iz prekršajne evidencije dok se ne izvrši ili dok ne zastari.

Pored registra sankcija, postoji i registar neplaćenih novčanih kazni, u kome ćete se nalaziti dok izrečenu novčanu kaznu u potpunosti ne platite.

Dakle, rehabilitacija osuđenih osoba nastupa po sili zakona, a na rehabilitaciju državni organi paze po službenoj dužnosti. Protekom četiri godine od pravosnažnosti odluke o prekršaju, izvršilac prekršaja smatra se neosuđivanim, a podaci o prekršaju za koji je nastupila rehabilitacija ne mogu se nikome dati, niti koristiti za bilo kakve potrebe.

Još nešto, umesto zaključka

Krivični zakonik Republike Srbije, ostavlja mogućnost sudu da raniju krivičnu odgovornost okrivljenog ceni kao otežavajuću okolnost, ali čini se da je ocena prekršajne odgovornosti okrivljenog kao potencijalna otežavajuća okolnost na njegovoj strani, ostavljena isključivo sudu na diskreciono odlučivanje. Raniju prekršajnu odgovornost, sud bi mogao da ceni kada ceni raniji život okrivljenog, barem kada mu se stavlja na teret krivično delo iz oblasti bezbednosti saobraćaja. U takvoj situaciji, upravo njegov odnos prema presudama prekršajnog suda, odnosno izostanak specijalne prevencije takve presude, i ponavljanje prekršaja i kasnije izvršenje krivičnog dela, ukazuje da preventivne mere nisu imale nikakav uticaj na okrivljenog.

Tekst o brisanju osude za krivično delo možete pročitati ovde.

Related Posts

Leave a Reply