Pravo plodouživanja i stanovanja

Neke osobe mogu imati pravo da koriste nekretninu koja nije njihova. One mogu imati pravo plodouživanja, upotrebe ili stanovanja. Ova prava nazivaju se lične službenosti (postoje i takozvane stvarne službenosti, kao što su pravo prolaza). Ona pripadaju tačno određenim osobama i ne mogu se prenositi na druge.

Pravo plodouživanja

Pravo plodouživanja ovlašćuje nekog da upotrebljava tuđu stvar (da stanuje u stanu, koristi lokal, obrađuje zemlju i slično) i ubira njene plodove (uzima novac od zakupnine, sakuplja letinu…) bez smanjenja vrednosti same nekretnine i promene njene namene.

Pravo upotrebe, u stvari, isto je što i pravo plodouživanja, samo što onaj ko ima ovo pravo može da koristi nekretninu i ubira plod od nje samo za lične potrebe i potrebe članova svoje porodice.

Pravo stanovanja jeste to što mu i ime kaže: pravo da stanujete u određenom stanu ili kući koji nisu Vaši.

Da li plodouživalac može da izda u zakup nepokretnost bez odobrenja vlasnika i da li može da proda nepokretnost?

Plodouživalac ima pravo da poslužnu stvar drži, da je upotrebljava, i da pribira njene plodove. Budući da je zakupnina civilni plod nepokretnosti, ovo znači da plodouživalac ima pravo da nepokretnost koja je predmet plodouživanja daje u zakup, i to bez posebne saglasnosti njenog vlasnika.

Međutim,plodouživalac nema pravo raspolagnja, te ne može prodati nepokretnost koja je predmet plodouživanja.

Da li možete da kupite nepokretnost na kojoj je ustanovljeno pravo plodouživanja?

Budući da je plodouživanje lična službenost koja je ustanovljena u korist određenog lica, moguća je prodaja nepokretnosti na kojoj je ustanovljeno pravo plodouživanja. Plodouživanje je lični teret koji opterećuje svakodobnog vlasnika nepokretnosti koja je predmet plodouživanja, te je moguća prodaja i bez saglasnosti plodouživaoca, koji će isto pravo uživati i kada se nepokretnost proda i drugo lice stekne pravo svojine na istoj. Međutim, velika je verovatnoća da kupac neće želeti da kupi nepokretnost koja je opterećena pravom plodouživanja, te je preporuka da se plodouživanje obriše iz katastra nepokretnosti pre njene prodaje.

Često se dešava da je plodouživalac preminuo, a da u katastru nepokretnosti i dalje stoji upisano njegovo pravo plodouživanja. U takvoj situaciji, teret se u katastru nepokretnosti briše podnošenjem zahteva nadležnoj službi za katastar nepokretnosti uz dostavljanje izvoda iz matične knjige umrlih za plodouživaoca i plaćanje takse. Ukoliko plodouživalac nije preminuo, neophodno je da kod notara overi izjavu o odricanju prava plodoužvanja, nakon čega će notar tu izjavu dostaviti nadležnoj službi za katastar nepokretnosti radi brisanja tereta.

Zato je neophodno da pre kupovine stana proverite da li na nepokretnosti koju želite da kupite postoje upisani tereti. Ukoliko se plodouživalac odrekne svog prava i taj teret obriše iz katastra nepokretnosti, možete odlučiti da kupite tu nepokretnost, započnete proces kupovine i na kraju bez brige uživate u vašem novom domu.

Prodaja nepokretnosti sa pravom plodouživanja? Da ili ne?

Prodaja nepokretnosti na kojoj je ustanovljeno pravo plodouživanja u korist određenog lica je moguća! Međutim, šanse da ćete pronaći kupca koji će kupiti nepokretnost sa ovim teretom su gotovo ravne nuli! Zbog toga je preporuka da se plodouživanje obriše iz katastra nepokretnosti pre njene prodaje. Plodouživanje je lični teret koji opterećuje svakodobnog vlasnika nepokretnosti koja je predmet plodouživanja, te je moguća prodaja i bez saglasnosti plodouživaoca, koji će isto pravo uživati i kada se nepokretnost proda i na njoj drugo lice stekne pravo svojine. Ukoliko se pojavi zainteresovani kupac, jedna od mogućih opcija je da se zaključi predugovor o prodaji nepokretnosti u kojem će se ugovoriti obaveza prodavca da izvrši brisanje ovog tereta iz katastara nepokretnosti do zaključenja glavnog ugovora. Naravno, za prestanak ovog prava neophodna je saglasnost plodouživaoca koja se daje u formi izjave overene od strane nadležnog javnog beležnika. Nisu retke situacije da je u katastru nepokretnosti upisano pravo plodouživanja u korist određenog lica koje je u međuvremenu preminulo. Postupak brisanja je u tom slučaju još jednostavniji, jer vlasnik nepokretnosti treba samo da podnese zahtev nadležnoj službi za katastar nepokretnosti i dostavi dokaz da je plodouživalac preminuo.

Related Posts

Leave a Reply