Povrede u GSP-u i naknada štete

Naplata štete od povreda u gradskom saobraćaju

Sva vozila moraju biti osigurana. Vlasnici prevoznih sredstava kojima se obavlja javni prevoz putnika i vlasnici drugih prevoznih sredstava, dužni su da zaključe ugovor o obaveznom osiguranju pre nego što se prevozno sredstvo stavi u saobraćaj.

U slučaju javnog prevoza trebalo bi utvrditi ko je vlasnik prevoznog sredstva, da li je to GSP ili privatni prevoznik koji ima ugovor sa gradom, jer su vlasnici prevoznih sredstava kojima se obavlja javni prevoz putnika dužni su da zaključe ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (kaže dalje zakon).


Osiguranje putnika u javnom prevozu

Putnik koga zadesi nesrećni slučaj kao što je pad u autobusu, odnosno određeni korisnik prema uslovima osiguranja u slučaju smrti putnika, ima pravo da zahteva da društvo za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o osiguranju njemu neposredno izvrši svoju obavezu. Dakle, ne mora se prvo obratiti vlasniku motornog vozila koji obavlja javni prevoz, već svoje pravo može ostvariti neposredno od odgovornog društva za osiguranje.

Međutim, ako niste putnik u javnom prevozu u gradu, već ste putnik u bilo kom drugom vozilu javnog prevoza (prigradskom, međugradskom i međunarodnom linijskom i vanlinijskom prevozu, autobusu sa prevoz dece i radnika, taksi prevozu…), po istom osnovu imate pravo na naknadu štete. Vlasnici prevoznih sredstava kojima se obavlja javni prevoz putnika dužni su da zaključe ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja.


Povrede u javnom prevozu

Putnik u javnom saobraćaju koji doživi povredu ili postane invalid ima pravo na procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, naknadu troškova lečenja koje sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode, kao i naknadu za gubitak zarade usled privremene sprečenosti za rad. U slučaju pogibije porodica nastradalog putnika ima pravo na “osiguranu sumu u slučaju smrti”.

Putnicima u javnom prevozu, smatraju se:

– lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu kojim se obavlja javni prevoz i koja imaju nameru da putuju, bez obzira da li su kupila voznu kartu ili nisu;
– lica koja se nalaze u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, pre ukrcavanja, koja imaju nameru da putuju;
– lica koja su obavila putovanje i napustila prevozno sredstvo, a nalaze se u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, u krugu stanice, pristaništa, luke ili aerodroma.
kao i lica koja imaju pravo na besplatnu vožnju.


Naplata štete od GSP i visina osigurane sume

Iznos najniže osigurane sume na koju može biti ugovoreno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, po jednom putniku utvrđuje Vlada, na predlog Narodne banke Srbije.

Osigurana suma ne može biti niža od:
– za slučaj smrti putnika 8.000 evra;
– za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) putnika 16.000 evra;
– za slučaj privremene sprečenosti za rad i stvarnih i nužnih – troškova lečenja putnika 4.000 evra.
ZOOS izričito predviđa napred navedenu obavezu za vlasnike:
– autobusa kojim se obavlja javni prevoz u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom linijskom i vanlinijskom prevozu;
– autobusa kojim se obavlja prevoz zaposlenih na posao i sa posla;
– autobusa kojim se obavlja prevoz dece i učenika do predškolskih, odnosno školskih ustanova i od predškolskih, odnosno školskih ustanova;
– autobusa za prevoz turista;
– putničkih automobila kojima se obavlja auto-taksi prevoz i „rent-a-kar” vozila;
– šinskih vozila za prevoz putnika;
– svih vrsta plovnih objekata, kojima se na redovnim linijama ili slobodno prevoze putnici, uključujući i krstarenja i prevoz turista;
– svih vrsta „rent-a-kar” plovnih objekata;
– vazduhoplova čija je namena javni avio-prevoz (redovni, čarter, avio-taksi);
– turističkih vazduhoplova koji se koriste za kraće prelete i panoramske letove i „rent-a-kar” vazduhoplova
kao i za vlasnike drugih prevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogona, kojima se prevoze putnici, uz naplatu prevoza, u vidu registrovane delatnosti.


Pravo na naknadu štete u gradskom prevozu

ZOOS je predvideo i obavezu vlasnika napred navedenih prevoznih sredstava iz stava 2, da na vidnom mestu u prevoznom sredstvu i voznoj karti naznače podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju, a naročito naziv društva za osiguranje i prava putnika po osnovu tog ugovora.
Vlasnici prevoznih sredstava koji obavljaju javni prevoz putnika imaju obavezu da na vidnom mestu u prevoznom sredstvu i voznoj karti naznače podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju, kao i naziv društva za osiguranje i prava putnika po osnovu tog ugovora.

Ukoliko oštećeno lice osnovano nije zadovoljno visinom nadoknađene štete, može svoja prava ostvariti pokretanjem parničnog postupka pred nadležnim sudom.

U ovom slučaju se angažuje i veštak saobraćajno-tehničke struke u cilju izvođenja dokaza, odnosno utvrđivanju doprinosa i rekonstrukcije događaja koji su doveli do nastajanja predmetne štete.
Imajte na umu i činjenicu da se u vozila javnog prevoza sve češće i sve više ugrađuju kamere koje neprekidno snimaju putnike, kako bi se sami prevoznici zaštitili od zlonamernih putnika.


Naknada štete od povreda u gradskom prevozu

Procedura naplate štete od povrede u gradskom prevozu zahteva određenu proceduru koja se mora ispoštovati.

Ukoliko se povredite u npr. gradskom autobusu, treba da obavestite vozača, a on će javiti svom dispečeru i policiji. Zahtev za odštetu možete da podnesete direktno osiguravajućoj kući ili kontaktirate neku od agencija za nakandu štete, a od dokumentacije potrebno je sledeće:
– lična dokumenta;
– originalna lekarska dokumentacija o povredama
– dokazi da ste povređeni u svojstvu putnika (policijski zapisnik o uviđaju, izjava vozača ili dispečera GSP, izjave svedoka…);
– druga dokumentacija koja može da bude od koristi za dokazivanje vaših tvrdnji.

Bez obzira da li ste kupili ili platili kartu, da li ste unutar vozila ili u njegovoj neposrednoj blizini pre ili nakon putovanja, odnosno ukoliko se nalazite npr. na autobuskoj stanici, vi i dalje imate važeće putno osiguranje. Uključujući i švercere…

Sva pravna i fizička lica koja se bave prevozom putnika u javnom saobraćaju, obavezna su da ugovore osiguranje putnika od posledica nesrećnog slučaja – nezgode.

Gde mogu da vidim podatke o osiguranju u nekom vozilu?

Po zakonu, u svakom prevoznom sredstvu kojim se obavlja javni prevoz putnika, na vidnom mestu u samom prevoznom sredstvu i na voznoj karti moraju da budu označeni podaci o zaključenom ugovoru o osiguranju, kao i naziv osiguravajućeg društva i prava putnika.

Putnikom u javnom prevozu smatra se svako lice:
– koje se nalazi u prevoznom sredstvu kojim se obavlja javni prevoz i koje ima nameru da putuje,bez obzira da li je kupilo/platilo kartu ili nije;
– koje se nalazi u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, pre ukrcavanja, a ima nameru da putuje;
– koje je završilo putovanje i napustilo prevozno sredstvo, ali se i dalje nalazi u njegovoj neposrednoj blizini ili u krugu stanice, pristaništa, luke ili aerodroma;
– koje ima pravo na besplatnu vožnju.

U kojim prevoznim sredstvima smo osigurani?

U situaciji kada se vozite određenim prevoznim sredstvom, imajte na umu sa smo osigurani, želeli to ili ne, platili ili ne, i to u sledećim prevoznim sredstvima:
– autobusi kojima se obavlja javni prevoz u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom linijskom i vanlinijskom prevozu;
– autobusi kojima se obavlja prevoz zaposlenih na posao;
– autobusi kojima se obavlja prevoz dece i učenika do predškolskih, odnosno školskih ustanova;
– autobusi za prevoz turista;
– putnički automobili kojima se obavlja taksi prevoz
rent-a-kar vozila;
– šinska vozila za prevoz putnika;
– sve vrste plovnih objekata, kojima se na redovnim linijama ili slobodno, prevoze putnici, uključujući i krstarenja i prevoz turista;
sve vrste rent-a-kar plovnih objekata;
vazduhoplova čija je namena javni avio-prevoz (redovni, čarter avio-taksi);
– turistički vazduhoplovi koji se koriste za kraće prelete i panoramske letove i rent-a-kar vazduhoplovi;
– sva druga prevozna sredstva, bez obzira na vrstu pogona, kojima se prevoze putnici, uz naplatu prevoza, u vidu registrovane delatnosti.
Kakva prava ima putnik?
Putnik u javnom saobraćaju, koji doživi povredu, postane invalid ili pogine, ima pravo na:
– osiguranu sumu za slučaj smrti;
– procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta;
– naknadu troškova lečenja koje sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode, kao i naknadu za gubitak zarade usled privremene sprečenosti za rad.


Povreda u gradskom prevozu

Osigurane sume, koje istovremeno predstavljaju i krajnju obavezu osiguravajućeg društva, iznose:
– smrt – 8.000 evra;
– invaliditet – do 16.000 evra;
– troškovi lečenja i gubitak zarade – do 4.000 evra.

Related Posts

Leave a Reply