Oduzimanje vozačke dozvole

Oduzimanje vozačke dozvole kao pojam često se meša sa zabranom upravljanja automobilom.

O meri bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom smo pisali ovde.

Sada hajde da se pozabavimo ovom sličnom temom.

Šta je oduzimanje vozačke dozvole?

Oduzimanje vozačke dozvole će nastupiti za onog vozača ako ispuni bilo koji od uslova:

1.           18 ili više kaznenih poena.

2.           Pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje je za posledicu imalo smrt lica.

3.           Više od jednom, za proteklih 5 godina, pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje je za posledicu imalo teške telesne povrede drugog lica.

4.           Više od jednom, u roku od tri godine pravnosnažno je osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja koje je za posledicu imalo telesne povrede drugog lica ili imovinsku štetu.

Vozačka dozvola se oduzima kada dobijete 18 kaznenih poena (ili 9 poena ukoliko imate probnu vozačku dozvolu).

Navedeni poeni se mogu skupiti i sa samo dva ozbiljnija prekršaja, prolazak kroz crveno svetlo na semaforu uz vožnju u stanju veoma teške alkoholisanosti, odnosno vožnja u stanju opijenost drogom uz neustupanje pešaka na pešaškom,  kao i odbijanje alko ili narko testa uz kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici.

Kako ponovo dobiti vozačku dozvolu?

Ako vozaču bude oduzeta vozačka dozvola, mora ispuniti određene uslove da bi mu mogla biti ponovo izdata na njegov zahtev.

Vozač kome je oduzeta vozačka dozvola podnosi zahtev za ponovo obijanje dozvole ako ispuni uslove:

1.           Mora se podvrgnuti posebnom zdravstvenom pregledu na kome će se utvrditi da je sposoban za vozača određene kategorije.

2.           Pohađati obavezni seminar unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja.

3.           Položiti ispit iz oblasti unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja.

4.           Izmirivanje novčane ili izdržavanje kazne zatvora za prekršaje odnosno krivična dela za koje su mu izrečeni kazneni poeni odnosno za koja mu je oduzeta vozačka dozvola.

5.           Izvršene su mere zabrane upravljanja motornim vozilom koje su mu izrečene.

Ukoliko želite da Vam se vrati vozačka dozvola, obavezni ste da idete na psihijatrijski i psihofizički pregled, pohađate poseban seminar unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i položite ispit provere znanja iz bezbednosti saobraćaja.

Troškove pregleda, seminara i polaganja ispita snosi vozač.

Seminar unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i polaganje ispita provere znanja iz bezbednosti saobraćaja, organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Pravo da vozač prisustvuje seminuru i polaže ispit stiče nakon proteka 90 dana nakon što je platio sve dospele novčane kazne, odslužio zatvorsku kaznu po osnovu učinjenih prekršaja, odnosno nakon proteka 90 dana od isteka izrečene mere bezbednosti ili mere zabrane upravljanja.

Vozačima kojima se vozačka dozvola izdaje nakon oduzimanja zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja, preostali kazneni poeni brišu se iz evidencije.

S tim da se najveći dozvoljeni zbir kaznenih poena, nakon svakog ponovnog izdavanja vozačke dozvole smanjuje za po tri poena, najniže do devet kaznenih poena.

Drugim rečima, kada vozač ponovo dobije vozačku dozvolu, nakon prvog oduzimanja dozvole, ako nastavi da čini prekršaje, sledeći put dozvola će mu biti oduzeta već sa 15 kaznenih poena.

Ukoliko je vozaču tri puta oduzeta vozačka dozvola, gubi mogućnost da dobije novu, odnosno trajno gubi mogućnost da upravlja vozilom.

Organizovanje i sprovođenje seminara i ispita iz oblasti unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja

Kao što smo već istakli, organizovanje i sprovođenje seminara i ispita iz oblasti unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja, izdavanje potvrde o završenom seminaru i uverenja o položenom ispitu, vođenje propisane evidencije o obavljenim seminarima i ispitima povereno je Agenciji za bezbednost saobraćaja (dalje: Agencija), koja za organizovanje i sprovođenje seminara može, uz saglasnost nadležnog ministarstva, da ovlasti privredno društvo koje je za to stručno i materijalno osposobljeno.

Prisustvovanje obaveznom seminaru uslovljeno je:

  • posedovanjem uverenja o zdravstvenoj sposobnosti i
  • prilaganjem uverenja da je protekao rok od 90 dana od dana kada je izmirena novčana kazna za prekršaje, odnosno krivična dela, odnosno izdražana izrečena kazna zatvora, kao i uverenja da je protekao rok od 90 dana od dana izvršenja svih izrečenih mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Rehabilitacija vozača i izdavanje nove vozačke dozvole

Pravilnikom o unapređenju znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola („Sl. glasnik RS“, br. 59/2011) propisan je postupak rehabilitacije vozača (bivših) kojima je vozačka dozvola oduzeta zbog toga što vozilom nisu upravljali savesno i na propisan način. Ovim pravilnikom, propisani su, između ostalog, nastavni plan i program već spomenutog obaveznog seminara unapređenja znanja koji sprovode posebno osposobljeni predavači, način organizovanja seminara, sadržaj i način obavljanja ispita i dr.

Pošto ispuni sve navedene uslove za ponovno sticanje prava na upravljanje motornim vozilom, vozaču se, na njegov zahtev uz prilaganje uverenja o položenom ispitu unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja koje mu izdaje Agencija, dokaza o uplati svih propisanih naknada za izdavanje vozačke dozvole i ostalih propisanih dokaza, izdaje nova vozačka dozvola.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je postupak ponovnog dobijanja vozačke dozvole, odnosno ponovnog sticanja prava na upravljanje motornim vozilom dug, mukotrpan i skopčan sa velikim izdacima jer sve troškove tog postupka snosi vozač kome je vozačka dozvola oduzeta zbog toga što vozilom nije upravljao savesno i na propisan način.

Zakonom je predviđeno i da se nakon svakog (novog) izdavanja vozačke dozvole za po tri kaznena poena smanjuje najveći dozvoljeni zbir tih poena, najniže do devet.

Posle prvog oduzimanja vozačke dozvole, odnosno njenog ponovnog izdavanja, najveći dozvoljeni zbir kaznenih poena je 15 i kada vozač dostigne taj zbir, vozačka dozvola mu se ponovo oduzima, što znači da vozači koji često čine prekršaje za koje se izriču kazneni poeni, u nekom trenutku mogu ostati trajno bez vozačke dozvole, odnosno prava na upravljanje motornim vozilom.

Na kraju treba napomenuti i to da kandidat za vozača ne može započeti niti vršiti obuku i polagati vozački ispit u vreme:

  • trajanja zaštitne mere, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom kao ni
  • dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti.

Kaznene odredbe

Zakonom je propisana ista kazna za vozača koji upravlja vozilom bez vozačke dozvole, kao i za vozača koji upravlja motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. Za navedene prekršaje zaprećena je, odredbama člana 330. stav 1. tač. 1) i 8) i st. 2. i 3. Zakona:

  • kazna zatvora u trajanju od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 dinara do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena. Uz kaznu se izriče i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje osam meseci.

Ukoliko je vozač pri tome prouzrokovao i saobraćajnu nezgodu, zaprećena je:

  • kazna zatvora u trajanju od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara i 16 kaznenih poena, uz izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 10 meseci.

Na kraju treba napomenuti i to da Zakon sadrži još neka rešenja u vezi sa vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola ili im je izrečena zaštitna mera, kao npr, rešenje da kandidat za vozača ne može započeti niti vršiti obuku i polagati vozački ispit u vreme trajanja zaštitne mere, kao ni za vreme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti, sankcije za kandidata i instruktora vožnje koji obavlja praktičnu obuku kandidata za vozače za vreme trajanja zaštitne mere, odnosno koji je izgubio pravo upravljanja motornim vozilom određene kategorije, odnosno kome je oduzeta vozačka dozvola i dr.

Related Posts

Leave a Reply