Mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom

Zabrana upravljanja automobilom kao pojam često se meša sa oduzimanjem vozačke dozvole.

Za početak treba da pojasnim vozačima da mera zabrane upravljanja vozilom u određenom periodu zbog učinjenih prekršaja nije oduzimanje dozvole

Zabrana upravljanja vozilom je mera bezbednosti koja se izriče vozačima u prekršajnom, odnosno krivičnom postupku za kršenje odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Zabrana upravljanja motornim vozilom

Učiniocu krivičnog dela kojim se ugrožava javni saobraćaj sud može izreći zabranu upravljanja motornim vozilom.

Pri izricanju ove mere sud određuje na koje se vrste i kategorije vozila zabrana odnosi.

Mera se može izreći, ako nađe da težina učinjenog dela, okolnosti pod kojima je delo učinjeno ili ranije kršenje saobraćajnih propisa od strane učinioca pokazuju da je opasno da on upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.

Sud određuje trajanje mere koje ne može biti kraće od tri meseca niti duže od pet godina, računajući od dana pravnosnažnosti odluke, s tim da se vreme provedeno u zatvoru, odnosno u ustanovi u kojoj se izvršava mera bezbednosti ili vaspitna mera ne uračunava u vreme trajanja ove mere. Ako je mera izrečena licu koje ima stranu dozvolu za upravljanje motornim vozilom, zabrana se odnosi na upravljanje motornim vozilom na teritoriji Srbije.

Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti da će se ta osuda opozvati, ako učinilac prekrši zabranu upravljanja motornim vozilom.

Zakonom se može odrediti obavezna zabrana upravljanja motornim vozilom.

Ko određuje meru?

Meru može odrediti samo nadležni državni organ, a to je u ovom slučaju sud.

Nakon sprovedenog prekršajnog ili krivičnog postupka sud donosi odgovarajuću odluku (rešenje/ presudu).

U njoj se kumulativno sa drugim sankcijama može naći i mera zabrane upravljanja motornim vozilom ako je učinjeni prekršaj takav da se ova mera smatra opravdanom.

Ova mera se može izreći u trajanju od 30 dana do najduže godinu dana.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja je u članu 338. navedeno za koja kršenja će biti izrečena ova mera i u kom trajanju.

Pored toga ona se može izreći i za druge prekršaje za koje se postupak vodi pred nadležnim organom.

Ko sprovodi meru?

Ovu meru izvršava teritorijalno nadležna organizaciona jedinica MUP-a kod koje je vozač u evidenciji odnosno na čijoj teritoriji vozač ima prebivalište.

Kada odluka suda postane pravnosnažna Ministarstvo unutrašnjih poslova je sprovodi na taj način što o njoj obaveštava vozača o vremenu trajanja izrečene mere.

Pored toga MUP ovu meru evidentira u Registar o izrečenim merama vozaču.

Od kad zabrana upravljanja automobilom počinje da teče?

Mera je izvršena kada se ovo saopštenje dostavi vozaču prema pravilima o ličnom dostavljanju Zakona o opštem upravnom postupku.

Ona počinje od datuma uručenja, odnosno od datuma koji je naznačen u Saopštenju.

Kada mera zastareva?

Izrečena kazna i mera se ne mogu izvršiti ako je od dana pravnosnažnosti presude protkla jedna godina.

Zastarelost se pak prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi njenog izvršenja.

Apsolutna zastarelost nastupa nakon proteka 2 godine od pravnosnažnosti odluke.

Napominjemo: veliki broj vozača je koristio ovu mogućnost tako što su izbegavali uručenje sudskog poziva odnosno obaveštenja o izrečenoj meri kako bi izbegao njenu primenu.

To je sada u velikoj meri predupređeno pravilima o dostavljanju i evidentiranjem u elektronskim bazama podataka činjenica kao što su fiktivna adresa ili postojanje neplaćenih novčanih kazni.

Šta se dešava ukoliko vozim za vreme trajanja mere?

Kaznu zatvora u trajanju od najmanje 15 dana ili novčanu kaznu od 100.000-120.000 dinara i 14 kaznenih poena.

Uz to i novu meru zabrane upravljanja od najmanje 8 meseci.

Najčešći prekršaji za koje će se izreći i mera zabrane upravljanja vozilom određene kategorije su: prekoračenje brzine u naseljenom mestu i van njega, napoštovanje opštih pravila saobraćaja, nepropuštanje pešaka na pešačkim prelazima, prisustvo alkohola u krvi, nepropisno preticanje i obilaženje i drugi…

Prestanak mere bezbednosti na osnovu sudske odluke

Sud može odlučiti da prestanu mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom, ako su protekle tri godine od dana njihovog primenjivanja.

Pri oceni da li će odrediti prestanak mere bezbednosti sud će uzeti u obzir ponašanje osuđenog posle osude, da li je naknadio štetu prouzrokovanu krivičnim delom, da li je vratio imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnog dela i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka tih mera.

Related Posts

Leave a Reply